دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، شهریور 1397 
تبیین الگویی برای نظریه‌پردازی تجربیات مدیران راهبردی

صفحه 67-98

محمدرضا مرادی؛ محمد فرج‌اله‌زاده؛ مجتبی نادری