دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1397 
4. تبیین الگویی برای نظریه‌پردازی تجربیات مدیران راهبردی

صفحه 67-98

محمدرضا مرادی؛ محمد فرج‌اله‌زاده؛ مجتبی نادری