طراحی الگوی بومی تشکیل نیروی مشترک در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی نویسنده مسئول

2 دانش آموخته دوره دوم عملیات مشترک و مرکب دافوس آجا

چکیده

ماهیت جنگ نیز همپای تحولات بنیادی در سایر پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و سیاسی توأمان در حال دگرگونی هست. این دگرگونی گاه در قالب بسط و توسعه مفاهیم قدیم جنگ و سازگار ساختن آن‌ها با شرایط جدید و گاه در چارچوب نظریات جدید به وجود آمده است. ماهیت تهدیدات نوین و جنگ‌های آینده ایجاب می‌نماید که نیروهای مسلح کشورها به فکر سازمان‌دهی و طرح‌ریزی و جنگیدن به شکل گروهی و مشترک در قالب نیروی مشترک باشند تا با ایجاد هم‌افزایی بیشتر به نیازهای صحنه‌های جنگ‌های آینده به‌درستی پاسخ دهند. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بومی تشکیل نیروی مشترک در نیروهای مسلح ج.ا.ا به رشته تحریر درآمده است. نوع تحقیق کاربردی و توسعه­ای است و از حیث ماهیت و روش، توصـیفی - تحلیلی به شمار می‌آید. در این پژوهش برای تحلیل داده­ها و اطلاعات آماری جمع­آوری شده از تلفیق دو روش ترکیبی با آمیخته استفاده شده است و در آخر نیز الگوی طراحی‌شده به روش دلفی در جامعه خبره تحقیق به آزمون و راستی سنجی قرار گرفته است. از نتایج به دست آمده در این تحقیق می­توان به ابعاد، مولفه­ها و شاخص­های مختلف و رابطه بین آن­ها اشاره نمود که الگوی بومی تشکیل نیروی مشترک در نیروهای مسلح ج.ا.ا را شکل می­دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Planning a Local Model for Joint Forces IRI Armed Forces

نویسندگان [English]

  • Hosseini Shokuh 1
  • Naser Bohluli 2
1 Assistant Professor, National Defense Research Center and Strategic Research
2 Staff Colonel; Graduate of Joint and Combined Operations; the IRI Army's University of Command and Staff
چکیده [English]

Nature of ware is changing along with developments in social, cultural, economic and political phenomena. This change appears in the form of extending the old concepts of war in some cases, and making them concerted with the new theoretical frameworks in other cases. The nature of modern threats and future warfare makes it necessary to think about organizing and planning the group and joint wars, as joint forces. This would provide the military forces with synergy, in order to respond the future war theater's requirements. The main problem of the research is a local model for establishment of joint forces in the IRI Armed Forces. The research is applied and developmental, and concerning the nature and method it is a descriptive study with context analysis approach. The researcher has collected many documents, sources and experts' opinions and conducted a comparative study, regarding the situations in some developed countries. The combined and mixed methods have been applied to integrate the collected statistical data. Then, the presented model was tested and validated, using Delphi method, by the elites. The results of the study consist of various dimensions, items and indices as well as their relationships, which made a local model for establishment of joint forces in the IRI Armed Forces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armed forces
  • Model planning
  • Joint forces
  • IRI Armed Forces
- آیین‌نامه عملیات مشترک و مرکب 3-01-3-م (1383).
- بازرگان، عباس (1380). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: مؤسسه انتشارات آگاه.
- باقری، محمدحسن (1393). طرح­ریزی و هدایت عملیات مشترک و مرکب، تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.
- بختیاری، مسعود (1376). سازمان و روش­های ستاد، تهران: ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
- ثروتی، محسن؛ مظلوم، علی (1389). راهنمای تدوین دکترین، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
- حافظ‌نیا، محمدرضا (1385). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت.
- دفتر واژه‌گزینی ستاد کل نیروهای مسلح (1392). فرهنگ واژه­های نظامی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران: نشر روناس.
- رستمی، عبدالرضا (1387). محورهای راهبردی فناوری دفاعی آمریکا در قرن بیست‌و‌یکم، چاپ اول، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
- سیف‌زاده، سیدحسین (1381). چارچوب مفهومی استراتژی‌پردازی سیاست خارجی ایران، تهران: نشردادگستر.
- صلح‌جو، علی (1384). «استراتژی چیست؟»، مجله امید انقلاب، شماره 361.
- طلوعی، محمود (1377). فرهنگ جامع سیاسی، چاپ دوم، تهران: نشر علم.