طراحی الگوی بومی تشکیل نیروی مشترک در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی نویسنده مسئول

2 دانش آموخته دوره دوم عملیات مشترک و مرکب دافوس آجا

چکیده

ماهیت جنگ نیز همپای تحولات بنیادی در سایر پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و سیاسی توأمان در حال دگرگونی هست. این دگرگونی گاه در قالب بسط و توسعه مفاهیم قدیم جنگ و سازگار ساختن آن‌ها با شرایط جدید و گاه در چارچوب نظریات جدید به وجود آمده است. ماهیت تهدیدات نوین و جنگ‌های آینده ایجاب می‌نماید که نیروهای مسلح کشورها به فکر سازمان‌دهی و طرح‌ریزی و جنگیدن به شکل گروهی و مشترک در قالب نیروی مشترک باشند تا با ایجاد هم‌افزایی بیشتر به نیازهای صحنه‌های جنگ‌های آینده به‌درستی پاسخ دهند. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بومی تشکیل نیروی مشترک در نیروهای مسلح ج.ا.ا به رشته تحریر درآمده است. نوع تحقیق کاربردی و توسعه­ای است و از حیث ماهیت و روش، توصـیفی - تحلیلی به شمار می‌آید. در این پژوهش برای تحلیل داده­ها و اطلاعات آماری جمع­آوری شده از تلفیق دو روش ترکیبی با آمیخته استفاده شده است و در آخر نیز الگوی طراحی‌شده به روش دلفی در جامعه خبره تحقیق به آزمون و راستی سنجی قرار گرفته است. از نتایج به دست آمده در این تحقیق می­توان به ابعاد، مولفه­ها و شاخص­های مختلف و رابطه بین آن­ها اشاره نمود که الگوی بومی تشکیل نیروی مشترک در نیروهای مسلح ج.ا.ا را شکل می­دهند.

کلیدواژه‌ها


- آیین‌نامه عملیات مشترک و مرکب 3-01-3-م (1383).

- بازرگان، عباس (1380). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: مؤسسه انتشارات آگاه.

- باقری، محمدحسن (1393). طرح­ریزی و هدایت عملیات مشترک و مرکب، تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.

- بختیاری، مسعود (1376). سازمان و روش­های ستاد، تهران: ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.

- ثروتی، محسن؛ مظلوم، علی (1389). راهنمای تدوین دکترین، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

- حافظ‌نیا، محمدرضا (1385). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت.

- دفتر واژه‌گزینی ستاد کل نیروهای مسلح (1392). فرهنگ واژه­های نظامی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران: نشر روناس.

- رستمی، عبدالرضا (1387). محورهای راهبردی فناوری دفاعی آمریکا در قرن بیست‌و‌یکم، چاپ اول، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

- سیف‌زاده، سیدحسین (1381). چارچوب مفهومی استراتژی‌پردازی سیاست خارجی ایران، تهران: نشردادگستر.

- صلح‌جو، علی (1384). «استراتژی چیست؟»، مجله امید انقلاب، شماره 361.

- طلوعی، محمود (1377). فرهنگ جامع سیاسی، چاپ دوم، تهران: نشر علم.