نقش مدیریت دانش در کنترل راهبردی سازمان (مطالعه موردی: ستاد یک وزارتخانه دولتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی دوره دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و نویسنده مسئول

3 دانشجوی دوره دکتری رشته مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی (رحمه‌الله‌علیه)

چکیده

یکی از دلایل عدم‌توفیق مدیریت و کنترل راهبردی در انتخاب راهبردهای مناسب، اجرا  و کنترل مؤثر آن­ها، ضعف در تعیین دانش مورد نیاز و به تبع آن اتخاذ رویکرد مدیریت دانش و همچنین تعیین و ایجاد نظام دانشی و اطلاعاتی مناسب با آن در سطح راهبردی می­باشد. مقاله حاضر با هدف تعیین میزان اثرگذاری رویکرهای متفاوت مدیریت دانش بر عوامل کنترل راهبردی جهت تقویت نظام کنترل راهبردی به رشته تحریر درآمده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی پیمایشی است. با توجه به نرمال‌نبودن داده­ها از آزمون فریدمن برای تعیین ارجحیت رویکردهای مختلف مدیریت دانش استفاده شد. جامعه آماری، شامل 55 نفر از خبرگان وزارت‌خانه مورد مطالعه و بعضی از سازمان­های تابعه آن در امور راهبردی و مدیریت دانش بوده که 47 نفر از ایشان به سئوالات پرسشنامه پاسخ داده­اند. یافته‌های پژوهش نشان داد که "رویکرد انسان­گرا" نسبت به "رویکرد فناوری‌گرا" اثر بیشتری بر عوامل و نظام کنترل راهبردی دارد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Knowledge Management in Organization’s Strategic Control

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Mahmoodzadeh 1
  • Morteza Ashnedar 2
  • Mohammad Mehdi Ghoochani nejad 3
1 Associate Professor Malek Ashtar University
2 Ph.D. Student of Strategic Management at University and National Defense Research Institute and Strategic Research & Author
3 Ph.D. student of Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

One of the reasons for the lack of management and strategic control in choosing the appropriate strategies, their effective implementation and control, the weakness in determining the required knowledge and, consequently, the adoption of a knowledge management approach and the establishment of an appropriate knowledge and information system with it at the strategic level It should be.. The research method is descriptive survey. Regarding the non-normalization of the data, the Friedman test was used to determine the preference of different approaches to knowledge management among respondents. The statistical population consisted of 55 ministries experts and some of its affiliated organizations in strategic affairs and knowledge management, 47 of them responded to the questionnaire, which conformed to the standard set out in the Cochrane Table. The findings of the research show that, from the respondents' point of view, the "humanistic approach" has a greater effect on the factors and strategic control system than the "technology-oriented approach". This implies the role and importance of tacit knowledge and the ability to absorb and analyze individual and organizational performance in a more strategic control system. Therefore, in designing strategies, programs, and building knowledge management infrastructures in order to influence and improve the strategic control system, attention and development of factors that help increase the absorption capacity and organizational analysis should be prioritized and attention to factors The technology is next time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic control
  • Strategic Control Systems
  • Knowledge management
  • Absorb Capacity
  • Knowledge Management Approachs
الف) منابع فارسی
- ابطحی، سیدحسین؛ صلواتی عادل (1385). مدیریت دانش در سازمان، تهران: انتشارات پیوند نو.
- اخوان، پیمان؛ باقری، روح‌الله (1389). مدیریت دانش؛ از ایده تا عمل، تهران: انتشارات آتی‌نگر.
- حسن‌بیگی.ابراهیم (1390). مدیریت راهبردی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
- فاتح‌­راد، م؛ ایزدخواه، ر؛ روح­اللهی، م (1390). «ارائه مبنا و چارچوبی برای تدوین نظام کنترل راهبردی نقشه جامع علمی کشور»، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره چهاردهم و پانزدهم.
- طبیبی، محمدشتا و دادفر، م (1391). «بررسى و تحلیل متغیرهاى کنترل راهبردى در  فرایند کوچک‌سازى در سازمان‌هاى دولتى جمهورى اسلامى ایران از دیدگاه مدیران و کارشناسان استاندارى مازندران و سازمان‌هاى تابعه»، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، سال هفدهم، شماره 2.
- غنی‌زاده، مسعود؛ طائبی، غلامرضا (1390). «الگوی ارزیابی و کنترل راهبردی تحقق چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مدیریت راهبردی دفاع ملی، سال اول، شماره 1.
ب) منابع انگلیسی
-  Alex A. Ferraresi, Carlos O. Quandt, Silvio A. dos Santos and Jose´ R. Frega (2012). ”Knowledge management and strategic orientation: leveraging innovativeness and performance”JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT j VOL. 16 NO. 5 2012, pp. 688-701, Q Emerald Group Publishing Limited, ISSN 1367-3270 page 688.
 
- Bater, b. (1999). knowledge management: a model approach”, managing information Vol. 6 No. 8 pp. 38-41.
 
- Blake, S. C, & Ottoson,’ M. (2009). Knowledge utilization: Implications for evaluation.
 
 
- David A. Griffith، Timothy Kiessling، Marina Dabic  (2012). Aligning strategic orientation with local market conditions Implications for subsidiary knowledgemanagement” ; International Marketing Review Vol. 29 No. 4, 2012 pp. 379-402 r Emerald Group Publishing Limited 0265-1335 DOI
- D. E. Schendel and C. W. Hofer  (1979). Strategic Management, p. 18,Little. Brown, Boston.
 
- Donald L. Caruth and John H. Humphreys; (2008). “Performance appraisal: essential characteristics for strategic control”; MEASURING BUSINESS EXCELLENCE  VOL. 12 NO. 3 2008, pp. 24-32, Q Emerald Group Publishing Limited, ISSN 1368-3047.
 
- Eduardo Bueno Compus& M Paz Salmador Sanchez (2003). ”knowledge management in the emerging strategic business process: information complexity and imagination” , JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, VOL.7 NO. 2 2003, PP. 5- 17.
 
- E. Frank Harrison, (1991). “Strategic Control at theCEO. Level”.Long Range Planning, Vol. 24, No. 6, pp. 78 to 87.
 
- Irene Goll,Nancy Brown Johnson ,&Abdul A. Rasheed (2006). “Knowledge capability, strategic change, and firm performance The moderating role of the environment”Management Decision Vol. 45 No. 2, 2007 pp. 161-179 q Emerald Group Publishing Limited.
 
- J. M. Higgins, (1985). Strategy: Formulation, Implementation, and Control, Dryden Press, Hinsdale, IL.
 
- Judith M. Ottoson Penelope Hawe (2009). ”Knowledge Utilization, Diffusion, Implementation, Transfer, and Translation: Implications for Evaluation” Copyright ©2009 Wiley Periodicals, Inc., A Wiley Company, and the American Evaluation Association.
 
- Kimiz Dalkir; (2005). “knowledge management in theory and practice”; McGill University; usa.
 
- Kim, Y.-G., Yu, S. –H. & Lee, J. –H. (2003). “knowledge strategy planning: methodology and case”, expert system with applications, Vol. 24, pp. 295-307.
 
- Lisa A. Petrides & Thad R. Nodine (2003). Knowledge Management in Education: defining the landscape. Institute for the Study of Knowledge Management in Education.
 
- M. Ottoson&: P. Hawe (Eds.), Knowledge utilization, diffusion, implementation, transfer, and translation: Implications for evaluation. New Directions for Evaluation, 124, 7-20.
 
- M. Ottoson & P. Hawc (Eels.), Knowledge utilization, diffusion, implementation, trasfer, and translation: Implications jillevaluation. New Directions for Evalliation, 124, 21-34.
- Mikael Ca¨ker& Sven Siverbo , (2013). ”Strategic alignment in decentralized organizations — The case of SvenskaHandelsbanken”; Scandinavian Journal of Management 30, 149—162 ; journ al homepage: http: / /www. elsevier. com/locate /scaman.
 
- Mintzberg, H and Waters, J.A (1985). “ of strategies, deliberate or emergent”, Strategic Management Journal. Vol. NO. 3, July-September, pp. 257- 272.
 
- Murray E. Jennex; (2005). “case studies in knowledge management”; San Diego State University, usa.
 
- Ottoson,]’ M. (2009). Knowledge-for-action theories in evaluation: Knowledge utilization,diffusion, implementation, transfer, and translation. In.
 
- P. Lorange, (1984). Corporate Planning: An Executive Viewpoint,Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ (1980). P. Lorange (Ed.),Implementation of Strategic Planning,Prentice-Hail, EnglewoodCliffs.
 
- Pearce, J.A. and Robinson, R.B. (2000). “strategic management, formulation, implementation and ohanne”, 7th ed., Mcgraw-Hill, Boston, MA.
 
- Prahalad, C.K and Hamel, G (1990). “the core competence of the corporation”, Harvard Business Review, Vol. 68, May-June, pp. 77-91.
 
- R. N. Anthony, (1965). Planning and ControlSystems: A Framework forAnalysis, Division of Research, Harvard University, Boston.
 
- Rajogapalan, N. and Spreitzer, G.M. (1996). “towards a theory of strategic change: a muti-lens perspective and integrative ohannes” , Academy of Management Review, Vol. 22 NO. 1, pp. 48-80.
 
- Ravi Shankar , M.D singh, Amol Gupta, &RakeshNarain (2003). ”sttategic planning for knowledge management implementation in engineering firms”; WORK STUDY, volume 52 nuumber 4 , 2003,pp 190-200 ; http//www.Emeraldinsight.com/0043-8022.htm.
 
- RethaSnyman& Cornelius ohanneskruger (2004). “the interdependency between strategic management and strategic knowledge management” , JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, VOL.8 NO. 1 2004, PP. 5- 1p; Emerald Group Publishing Limited, issn 1367-3270.
 
- Roberts, M. (1998), “ strategic thinking: domination for winning companies”, Management  today, May, pp. 14-18.
 
- Simar Asl, Nastaran & Rahmanseresht, hossein. (2007). Knowledge Management Approach and Knowledge Gaps in Organization. Managing Worldwide Operation & Communicatins with Information Technology. Tehran Univesity .
 
- Stephen Bungay and Michael Goold (1991). ”Creating a Strategic ControlSystem”.Long Range Planning, Vol. 24, No. 3, pp. 32 to 39.
 
- Tiwana, a. (2000). “the knowledge management toolkit: practical techniques for building a knowledge management system”, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
 
- Will Seal, Ruth Mattimoe ,(2014). Controlling strategy through dialectical management “ ,Management Accounting Research. journal homepage: www.elsevier.com/locate/mar