تبیین الگویی برای نظریه‌پردازی تجربیات مدیران راهبردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئول

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانش دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

نظریه‌پردازی تجربیات مدیران راهبردی، با توجه به ماهیت پیچیده و رفت‌وبرگشتی پدیده‌های سازمانی و مدیریتی، مستلزم شناسایی فرآیندها و تبیین‌های اثرگذار بر آن برای دستیابی به روشی مناسب است. بدین‌منظور، هدف پژوهش حاضر دستیابی و ارائه الگوی نظریه‌پردازی تجربیات مدیران راهبردی کشور با شناسایی و تعیین عناصر و مؤلفه‌های مهم و  تاثیرگذار بوده است. پژوهش حاضر که از نوع کاربردی و توسعه­ای است، با بهره‌گیری از آمار توصیفی و استنباطی، تحلیل کمی و کیفی و ابزار گردآوری داده­های کتابخانه‌ای و میدانی، فرایندها و تبیین‌های اثرگذار بر نظریه‌پردازی تجربیات مدیران راهبردی در جمهوری اسلامی‌ایران شناسایی و رتبه‌بندی شدند. جامعه آماری پژوهش حاضر اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه­های شهر تهران می‌باشد و برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. نتایج یافته‌ها نشان می‌دهد ابعاد مؤثر نظریه‌پردازی تجربیات مدیران راهبردی عبارتند از: «مفهوم‌سازی»؛ «تدوین چارچوب مفهومی»؛ «آزمون روابط میان عناصر»؛ «تلخیص نتایج‌و تحلیل آن‌ها»؛ «استخراج چارچوب مفهومی برای تدوین نظریه» و «نوشتن نظریه».

کلیدواژه‌ها


الف) منابع فارسی

- ازکیا، مصطفی؛ دربان‌آستانه، علیرضا (1382). روش‌های ‌کاربردی ‌تحقیق. تهران: انتشارات‌ کیهان.

- امیری، مجتبی (1381). «تئوری ‌و تئوری‌پردازی ‌در مدیریت»، فصلنامه ‌کمال مدیریت. شماره ‌1.

- آرام، احمد (1372). واقع‌نگری به هدف علم، تهران: انتشارات سروش.

- تنهایی، حسین ابوالحسن (1386). نظریه‌های جامعه‌شناسی. مشهد: انتشارات مشهد.

- توسلی، غلامعباس (1388). نظریه‌های جامعه‌شناسی. تهران: انتشارات سمت.

- عبدالهی، محمد (1387). نظریه‌سازی‌ در علوم اجتماعی، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.

- حمیدی‌زاده، محمدرضا (1390). مدیریت دانش و دانایی، قم: نشر یاقوت.

- حمیدی‌زاده، محمدرضا (1394). پویایی­های سیستم، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

- خلیلی‌شورینی، سیاوش (1391 ). روش‌های پژوهش آمیخته (با تاکید بر بومی‌سازی)، تهران: انتشارات یادواره کتاب.

- دانائی‌فرد، حسن (1383). «تئوری‌پردازی‌ در مدیریت ‌و سازمان: ارزیابی‌سهم تئوریک ‌مطالعات سازمانی»، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 66.

- رفیع­پور، فرامرز (1374). کندوکاوها و پنداشته­ها، تهران: شرکت سهامی انتشارات تهران.

 

ب) منابع انگلیسی

- Alexander,Jeffery C, (1978). Twenty lectures: sociological theory science word war, Columbia university press, new York.

- Dubin, R.,(1978). Theory building in Applied area. In M.D. Dun nette(ED), Handbook of industrial and organizational psycology(DD.17-39). Chicago Rand Mc Nally.

- Lynham S,( 2002). The general method of applied thory building research, Advances in Developing Human Resources,Vol.4, No.3.

- Paul R. Carlile & Clayton M. Christensen,(2004). The Cycles of Theory Building in Management Research, working paper, October 27, Version 5.0.

- Reynolds P.D.,(1971). A primer in theory construction; New York, Macmillan.

- Van de ven, A.H: Engaged scholarship,( 2007). A guide for organizational and social research; London: oxford university Press.