تبیین الگویی برای نظریه‌پردازی تجربیات مدیران راهبردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئول

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانش دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

نظریه‌پردازی تجربیات مدیران راهبردی، با توجه به ماهیت پیچیده و رفت‌وبرگشتی پدیده‌های سازمانی و مدیریتی، مستلزم شناسایی فرآیندها و تبیین‌های اثرگذار بر آن برای دستیابی به روشی مناسب است. بدین‌منظور، هدف پژوهش حاضر دستیابی و ارائه الگوی نظریه‌پردازی تجربیات مدیران راهبردی کشور با شناسایی و تعیین عناصر و مؤلفه‌های مهم و  تاثیرگذار بوده است. پژوهش حاضر که از نوع کاربردی و توسعه­ای است، با بهره‌گیری از آمار توصیفی و استنباطی، تحلیل کمی و کیفی و ابزار گردآوری داده­های کتابخانه‌ای و میدانی، فرایندها و تبیین‌های اثرگذار بر نظریه‌پردازی تجربیات مدیران راهبردی در جمهوری اسلامی‌ایران شناسایی و رتبه‌بندی شدند. جامعه آماری پژوهش حاضر اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه­های شهر تهران می‌باشد و برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. نتایج یافته‌ها نشان می‌دهد ابعاد مؤثر نظریه‌پردازی تجربیات مدیران راهبردی عبارتند از: «مفهوم‌سازی»؛ «تدوین چارچوب مفهومی»؛ «آزمون روابط میان عناصر»؛ «تلخیص نتایج‌و تحلیل آن‌ها»؛ «استخراج چارچوب مفهومی برای تدوین نظریه» و «نوشتن نظریه».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Dimensions and Indicators Affecting Theorizing Strategic Managers Experiences

نویسندگان [English]

  • Mahammad Reza Moradi 1
  • Mohammad Farajolahzadeh 2
  • Mojtaba Naderi 2
1 Phd candidate of national defence supreme university
2 Phd candidate of national defence supreme university
چکیده [English]

Theorizing Strategic Managers Experiences requirments an Identifying processes and explanations affecting it  for Achieving  a suitable method. This research is an applied and developmental type. The main research question included Which one are Dimensions and Indicators Affecting Theorizing Strategic Managers Experiences? The statistical population of the study included Professors and Faculty Members of the Tehran Universities. Data analysis was done by Confirmatory Factor Analysis and used SPSS20 software.
The results of the findings show the effective dimensions of the theorizing of the experiences of strategic managers in Iran are Conceptualization, conceptual framework formulation, testing the relations between elements, summarizing their results and analyzing them, extracting a conceptual framework for the formulation of theory and writing theory. The most important indicators of this dimension are 25 indicators that In terms of impact (weight), the "categorization of results based on key variables of experience" and "explanatory and predictive power" are the most significant and the least significant indicators And in terms of the amount of use or possibility of using the factors, the "observation of pointing and recording gestures of experience" and "drawing the framework from the functional aspect" are the most and least indicators

کلیدواژه‌ها [English]

  • identifying dimensions and indicators
  • theorizing
  • Experiences
  • strategic managers
الف) منابع فارسی
- ازکیا، مصطفی؛ دربان‌آستانه، علیرضا (1382). روش‌های ‌کاربردی ‌تحقیق. تهران: انتشارات‌ کیهان.
- امیری، مجتبی (1381). «تئوری ‌و تئوری‌پردازی ‌در مدیریت»، فصلنامه ‌کمال مدیریت. شماره ‌1.
- آرام، احمد (1372). واقع‌نگری به هدف علم، تهران: انتشارات سروش.
- تنهایی، حسین ابوالحسن (1386). نظریه‌های جامعه‌شناسی. مشهد: انتشارات مشهد.
- توسلی، غلامعباس (1388). نظریه‌های جامعه‌شناسی. تهران: انتشارات سمت.
- عبدالهی، محمد (1387). نظریه‌سازی‌ در علوم اجتماعی، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
- حمیدی‌زاده، محمدرضا (1390). مدیریت دانش و دانایی، قم: نشر یاقوت.
- حمیدی‌زاده، محمدرضا (1394). پویایی­های سیستم، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
- خلیلی‌شورینی، سیاوش (1391 ). روش‌های پژوهش آمیخته (با تاکید بر بومی‌سازی)، تهران: انتشارات یادواره کتاب.
- دانائی‌فرد، حسن (1383). «تئوری‌پردازی‌ در مدیریت ‌و سازمان: ارزیابی‌سهم تئوریک ‌مطالعات سازمانی»، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 66.
- رفیع­پور، فرامرز (1374). کندوکاوها و پنداشته­ها، تهران: شرکت سهامی انتشارات تهران.
 
ب) منابع انگلیسی
- Alexander,Jeffery C, (1978). Twenty lectures: sociological theory science word war, Columbia university press, new York.
- Dubin, R.,(1978). Theory building in Applied area. In M.D. Dun nette(ED), Handbook of industrial and organizational psycology(DD.17-39). Chicago Rand Mc Nally.
- Lynham S,( 2002). The general method of applied thory building research, Advances in Developing Human Resources,Vol.4, No.3.
- Paul R. Carlile & Clayton M. Christensen,(2004). The Cycles of Theory Building in Management Research, working paper, October 27, Version 5.0.
- Reynolds P.D.,(1971). A primer in theory construction; New York, Macmillan.
- Van de ven, A.H: Engaged scholarship,( 2007). A guide for organizational and social research; London: oxford university Press.