شناسایی نظام گمرکی مطلوب ایران مبتنی‌بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (با تاکید بر بهبود محیط کسب‌و‌کار)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

4 دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

5 دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و نویسنده مسئول

چکیده

امروزه با توجه به شرایط داخلی و بین­المللی جمهوری اسلامی ایران از جمله تحریم اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، ضرورت تحول در نظام گمرکی بیش از هر زمان دیگری احساس می­شود. در پژوهش حاضر به‌منظور دستیابی به نظام گمرکی مبتنی‌بر سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی (با تاکید بر بهبود محیط کسب‌وکار) اقدام به آسیب­شناسی وضع موجود نظام گمرکی جمهوری اسلامی ایران، شناسایی عوامل شکل‌دهنده نظام گمرکی مطلوب و تبیین نحوه ارتباط اجزای نظام گمرکی مطلوب شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش­های کمی و کیفی (آمیخته) انجام شده است. بر اساس یافته­های پژوهش، تاثیر درون‌دادهای نظام گمرکی مطلوب و برون‌دادهای نظام گمرکی مطلوب با در نظر گرفتن نقش تعدیل­گری متغیر عوامل محیطی به ترتیب بر «فرایندها» و «پیامدها و دستاوردها»ی نظام گمرکی مطلوب، تاثیرگذار است. اما فرایندهای نظام گمرکی مطلوب با در نظر گرفتن نقش تعدیل­گری عوامل محیطی بر برون‌دادهای نظام گمرکی مطلوب تاثیرگذار نمی‌باشد

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ

- حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در سایت:

- آل‌اسحاق، یحیی؛ دهقان، نبی‌اله؛ دانش‌جعفری، داود؛ نادران، الیاس؛ مقدسی، علیرضا (1396). «ارائه الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی براساس گفتمان ولایت فقیه حضرت امام خمینی(ره) و حضرت امام خامنه­ای (مدظله‌العالی)، قانون اساسی و تجارب نظام ج.ا.ا»، فصلنامه مطالعات بین‌رشته­ای دانش راهبردی، سال هفتم، شماره 27، صص 70-30.

- امینی، علیرضا (1393). «ارزیابی و تحلیل محیط کسب‌وکار اقتصاد ایران»، مجله اقتصادی، شماره­های 1 و 2، صص 60 -27.

- بنایی، رضا (1386). آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا، چاپ هفتم، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.

- تفضلی، فریدون؛ هژبر کیانی، کامبیز؛ غلامی، الهام؛ نوبخت، جواد (1395). بررسی وضعیت عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران از منظر حکمرانی خوب، تهران: انتشارات گمرک جمهوری اسلامی ایران.

- حسینی، میرزاحسن (1391). مدیریت صادرات و واردات، چاپ چهارم، تهران: دانشگاه پیام نور.

- رضایی‌پور، محمد (1391). «موانع بهبود شاخص تجارت فرامرزی در ایران»، مجله اقتصادی،  شماره 1، صص 168 – 159.

- عسگری، منصور (1388). بررسی و پیشنهاد تعرفه مناسب بر ای محصولات معدنی و صنایع معدنی ایران با عنایت به درجه باز بودن فضای کسب‌وکار کشور، تهران: مؤسسه مطالعات و پژو هش‌ها‌ی بازرگانی.

- قورچیان، نادرقلی؛ کرباسیان، مسعود (1386). «بررسی نظام مدیریت سازمان گمرک‌های جهان در قرن بیست و یکم به‌منظور ارائه مدل مناسب در کشور»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 25، صص 74 – 47.

- کرباسیان، مسعود (1394). تعالی سازمانی (مطالعه موردی گمرک)، تهران: نشر چشمه.

- کریمی‌تکانلو، زهرا؛ صادقی، سیدکمال؛ ستاری، مریم (1393). «مطالعه عوامل تأثیرگذار بر فضای کسب‌وکار در ایران»، مجله اقتصادی، شماره­های 1 و 2، صص 26 – 5.

- معمارنژاد عباس؛ شیری، بهزاد؛ کاخکی، حسین (1392). «نظام گمرکی و ضرورت­های تحول آن: مبانی، برنامه­ها و اقدامات انجام شده»، فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، سال یکم، شماره 2، صص 142 – 121.

- میدری، احمد (1376). توصیه­ها و رهنمودهایی برای کارایی تجاری، ‌کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.

- یوسفی، محمد (1395). برنامه­های مدرن گمرک در قرن 21، تهران: گمرک جمهوری اسلامی ایران.