شناسایی نظام گمرکی مطلوب ایران مبتنی‌بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (با تاکید بر بهبود محیط کسب‌و‌کار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

4 دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

5 دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و نویسنده مسئول

چکیده

امروزه با توجه به شرایط داخلی و بین­المللی جمهوری اسلامی ایران از جمله تحریم اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، ضرورت تحول در نظام گمرکی بیش از هر زمان دیگری احساس می­شود. در پژوهش حاضر به‌منظور دستیابی به نظام گمرکی مبتنی‌بر سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی (با تاکید بر بهبود محیط کسب‌وکار) اقدام به آسیب­شناسی وضع موجود نظام گمرکی جمهوری اسلامی ایران، شناسایی عوامل شکل‌دهنده نظام گمرکی مطلوب و تبیین نحوه ارتباط اجزای نظام گمرکی مطلوب شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش­های کمی و کیفی (آمیخته) انجام شده است. بر اساس یافته­های پژوهش، تاثیر درون‌دادهای نظام گمرکی مطلوب و برون‌دادهای نظام گمرکی مطلوب با در نظر گرفتن نقش تعدیل­گری متغیر عوامل محیطی به ترتیب بر «فرایندها» و «پیامدها و دستاوردها»ی نظام گمرکی مطلوب، تاثیرگذار است. اما فرایندهای نظام گمرکی مطلوب با در نظر گرفتن نقش تعدیل­گری عوامل محیطی بر برون‌دادهای نظام گمرکی مطلوب تاثیرگذار نمی‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Satisfactory Customs System Based on General Policies of Resistance Economy- Emphasis on mprovement of Business Environment

نویسندگان [English]

  • Farhad Rahbar 1
  • Elias Naderan 2
  • Kazem Sam daliri 3
  • Yahya Ale eshagh 4
  • Alireza Moghadasi 4
  • Mojtaba Naderi 5
1 Faculty of Economics, University of Tehran
2 Associate Professor, Faculty of Economics, University of Tehran
3 Associate Professor of the University and the National Defense Research Institute and Strategic Research
4 Ph.D., Strategic Management, University and National Defense Research Institute and Strategic Research
5 Ph.D. Strategic Management of University and National Defense Research Institute and Strategic Research and responsible author
چکیده [English]

Today, considering the internal and international conditions of the Islamic Republic of Iran, including economic sanctions and resistance, the need for change in the customs system is felt more than ever. In this research, in order to achieve a customs system based on the general policies of resistance economy (with an emphasis on improving the business environment), it attempted to investigate the current status of the customs system of the Islamic Republic of Iran, identify the factors shaping the preferential customs system and explain the manner in which the components of the appropriate customs system Has been. This research was carried out using quantitative and qualitative methods (mixed). According to the research findings, the effect of Satisfactory customs system inputs and Satisfactory customs system outcomes, considering the changing role of environmental factors, is influential on "processes" and "outcomes and achievements" of the Satisfactory customs system, respectively. However, the Satisfactory customs system processes are not affected by the consideration of the moderating role of environmental factors on the desired systemic outputs

کلیدواژه‌ها [English]

  • customs system
  • Resistance Economy
  • business environment
منابع و مآخذ
- حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در سایت:
- آل‌اسحاق، یحیی؛ دهقان، نبی‌اله؛ دانش‌جعفری، داود؛ نادران، الیاس؛ مقدسی، علیرضا (1396). «ارائه الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی براساس گفتمان ولایت فقیه حضرت امام خمینی(ره) و حضرت امام خامنه­ای (مدظله‌العالی)، قانون اساسی و تجارب نظام ج.ا.ا»، فصلنامه مطالعات بین‌رشته­ای دانش راهبردی، سال هفتم، شماره 27، صص 70-30.
- امینی، علیرضا (1393). «ارزیابی و تحلیل محیط کسب‌وکار اقتصاد ایران»، مجله اقتصادی، شماره­های 1 و 2، صص 60 -27.
- بنایی، رضا (1386). آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا، چاپ هفتم، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.
- تفضلی، فریدون؛ هژبر کیانی، کامبیز؛ غلامی، الهام؛ نوبخت، جواد (1395). بررسی وضعیت عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران از منظر حکمرانی خوب، تهران: انتشارات گمرک جمهوری اسلامی ایران.
- حسینی، میرزاحسن (1391). مدیریت صادرات و واردات، چاپ چهارم، تهران: دانشگاه پیام نور.
- رضایی‌پور، محمد (1391). «موانع بهبود شاخص تجارت فرامرزی در ایران»، مجله اقتصادی،  شماره 1، صص 168 – 159.
- عسگری، منصور (1388). بررسی و پیشنهاد تعرفه مناسب بر ای محصولات معدنی و صنایع معدنی ایران با عنایت به درجه باز بودن فضای کسب‌وکار کشور، تهران: مؤسسه مطالعات و پژو هش‌ها‌ی بازرگانی.
- قورچیان، نادرقلی؛ کرباسیان، مسعود (1386). «بررسی نظام مدیریت سازمان گمرک‌های جهان در قرن بیست و یکم به‌منظور ارائه مدل مناسب در کشور»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 25، صص 74 – 47.
- کرباسیان، مسعود (1394). تعالی سازمانی (مطالعه موردی گمرک)، تهران: نشر چشمه.
- کریمی‌تکانلو، زهرا؛ صادقی، سیدکمال؛ ستاری، مریم (1393). «مطالعه عوامل تأثیرگذار بر فضای کسب‌وکار در ایران»، مجله اقتصادی، شماره­های 1 و 2، صص 26 – 5.
- معمارنژاد عباس؛ شیری، بهزاد؛ کاخکی، حسین (1392). «نظام گمرکی و ضرورت­های تحول آن: مبانی، برنامه­ها و اقدامات انجام شده»، فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، سال یکم، شماره 2، صص 142 – 121.
- میدری، احمد (1376). توصیه­ها و رهنمودهایی برای کارایی تجاری، ‌کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.
- یوسفی، محمد (1395). برنامه­های مدرن گمرک در قرن 21، تهران: گمرک جمهوری اسلامی ایران.