دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، خرداد 1399 

مقاله پژوهشی

ارکان جهت‌ساز نظام اداری کشور در گفتمان ولایت‌فقیه

صفحه 7-32

ارسطو توحیدی؛ سید مهدی میرین بابازادگان


تدوین چارچوب معماری علم، فناوری و نوآوری به‌منظور دستیابی به مرجعیت علمی

صفحه 71-110

محمد مهدی نژاد نوری؛ پیام برزگر؛ مهدی فاتح راد؛ محمدمهدی زاهدی