دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، بهار 1399 

مقاله پژوهشی

1. ارکان جهت‌ساز نظام اداری کشور در گفتمان ولایت‌فقیه

صفحه 7-32

ارسطو توحیدی؛ سید مهدی میرین بابازادگان


3. تدوین چارچوب معماری علم، فناوری و نوآوری به‌منظور دستیابی به مرجعیت علمی

صفحه 71-110

محمد مهدی نژاد نوری؛ پیام برزگر؛ مهدی فاتح راد؛ محمدمهدی زاهدی


6. راهبردهای سیاست خارجی در حوزه دفاعی- امنیتی

صفحه 171-210

سید عباس عراقچی؛ سید مجید قافله‌باشی


8. تدوین راهبرد‌های اقتصاد‌مقاومتی دانش‎بنیان

صفحه 239-272

فرهاد رهبر؛ منصور نیک چهره گل افزایی