طراحی الگوی پیاده‌سازی اسناد سیاستی کشور مبتنی بر آراء و اندیشه‌های امام‌خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئول

2 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

4 پژوهشگر

چکیده

هدف این مقاله، استنتاج و تدوین الگوی پیاده‌سازی اسناد سیاستی کشور بر پایه آراء و اندیشه‌های امام‌خامنه‌ای(مدظله‌العالی) است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع کیفی به‌شمار می‌آید که پس از مرور ادبیات پیاده‌سازی خط‎مشی و اسناد سیاستی، با استفاده از روش داده‌بنیاد برای مطالعات اسلامی‌از سخنرانی‌های امام‌خامنه‌ای از سال 1368 تا 1397، داده‌ها جمع‌آوری و با انجام مراحل کدگذاری (باز، محوری و انتخابی)، 200 مفهوم، 50 مولفه و 13 بُعد استنتاج شد. در نهایت الگوی مفهومی‌پیاده‌سازی اسناد سیاستی کشور با 5 مقوله «عوامل علّی و پیش نیازهای تحقق اسناد»؛ «عوامل زمینه‌ساز تحقق اسناد»؛ «عوامل بازدارنده تحقق اسناد»؛ «عوامل فرآیندی و الزامات تحقق اسناد» و «عوامل بینشی و نگرشی تحقق اسناد» ارائه شده و هریک از مقوله‌ها با استفاده از بیانات امام‌خامنه‌ای تشریح و تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of Implementation of Country Policy Documents Based on Imam Khamenei's Views and Thoughts

نویسندگان [English]

 • meysam farzin 1
 • alimohammad ahmadvand 2
 • Seyedjavad Amini 3
 • Mohammad Tavallai 4
1 Graduated Ph.D. in Strategic Management of Supreme National Defense University and responsible Author
2 Imam hossein university
3 Associate Professor of Supreme National Defense University
4 Associate Professor of the Imam Hossein University
چکیده [English]

The purpose of this article is to deduce and develop a model for the implementation of the country's political documents based on Imam Khamenei's views and thoughts.
This research is an applied and qualitative research that after reviewing the literature on policy implementation, using the grounded theory method for Islamic studies from Imam Khamenei's lectures since 1989 By 2018, data were collected and deduced using coding (open, axial, and selective), 200 concepts, 50 components, and 13 dimensions.
Finally, the conceptual model of the implementation of the country's policy documents with 5 categories "Causal factors and prerequisites"; "Contextual Factors"; "Inhibiting Factors"; "Process Factors and Requirements" And "insights and attitudes Factors " are presented and each of the categories is explained using Imam Khamenei's statements.

 • الف. منابع فارسی

  • خامنه‌ای، سیدعلی (1389)، حدیث ولایت، لوح فشرده مجموعه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب‎اسلامی، تهران: موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب‎اسلامی
  • ‏‫ اعرابی، سید محمد؛ رزقی رستمی، علی رضا (۱۳۸۴)، آسیب شناسی اجرای خط‎مشی‌های صنعتی کشور (ج 3، ص 18)، مقاله ارائه شده در سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران: گروه پژوهشی آریانا.
  • باقرنژاد، پیمان؛ طاهرپور کلانتری، حبیب اله؛ بهرامی، حمیدرضا (۱۳۹۵)، شناسایی عوامل موثر بر اجرای موفق خط‎مشی حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‎بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات، فرآیند مدیریت و توسعه، 29(4)، 79-114.
  • ‏‫ حاجی کریمی، عباسعلی؛ مکی زاده، وحید (۱۳۹۱)، الزامات و ضرورت‌های اجرای یکپارچه سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری‌اسلامی‌ایران (ج 1، صص 77-94)، مقاله ارائه شده در همایش ملی نقش مدیریت راهبردی در تحقق چشم‌انداز بیست ساله جمهوری‌اسلامی‌ایران، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • دانایی فرد، حسن؛ ثقفی، عمادالدین؛ مشبکی اصفهانی، اصغر (۱۳۸۹)، اجرای خط‌مشی عمومی: بررسی نقش عقلانیت در مرحله تدوین خط‌مشی، پژوهش‌های مدیریت در ایران، 14(4 (پیاپی 69))، 79-106.
  • ‏‫دانشفرد، کرم اله (۱۳۹۳)، موانع اجرای خط‎مشی‌های عمومی‌در‌سازمان‌های غیردولتی ( بخش خدمات پلیس+10 و دفاتر خدمات پیشخوان دولت)، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 2(2)، 23-49.
  • ‏‫رزقی رستمی، علیرضا (۱۳۷۹)، اجرا حلقه مفقود فرآیند خط‌مشی عمومی، مدیریت دولتی، (50)، 51-62.
  • ‏‫ضرغام بروجنی، حمید؛ بذرافشان، مرتضی (۱۳۹۳)، بررسی عوامل مؤثر بر اجرای خط‎مشی‌های گردشگری جمهوری‌اسلامی‌ایران (از دیدگاه پژوهشگران دانشگاهی)، دانشگاه مازندران، 3(9)، 31-51.
  • ‏‫طاهرپورکلانتری، حبیب الله؛ معمارزاده طهران، غلامرضا (۱۳۸۷)، عوامل موثر بر اجرای موفق خط‌مشی‌های مالیاتی مصوب مجلس، پژوهشنامه اقتصادی، (4 (ویژه نامه طرح تعدیل اقتصادی))، 45-68.
  • ‏‫ غفاریان، وفا؛ تفویضی، فرین؛ رضائی یوسفی، علیرضا (۱۳۸۶)، مطالعه تطبیقی الگوهای پیاده‌سازی راهبرد در‌سازمان، مقاله ارائه شده در دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت راهبردی. تهران: سیویلیکا.
  • قلی‌پور، رحمت‌الله‌؛ دانایی‌فرد، حسن‌؛ ‌زارعی‌متین، حسن؛ جندقی، غلامرضا؛ فلاح، محمدرضا (۱۳۹۰)، ارایه مدلی ‌برای «اجرای خط‌مشی‌های صنعتی» مطالعه موردی در استان قم، مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 9(24)، 103-130.
  • ‏‫معمارزاده، غلامرضا؛  طاهرپور کلانتری، حبیب (۱۳۸۴)، شرایط و عوامل موثر بر اجرای خط‎مشی‌های مالیاتی در ایران،  اقتصاد و مدیریت، 17(67)، 71-80.
  • ‏‫مهرابی، امیر؛ خنیفر، حسین؛ امیری، علی؛ زارعی متین، حسن؛ جندقی، غلامرضا (۱۳۹۰)، معرفی روش‌شناسی نظریه‌ داده‌بنیاد برای تحقیقات اسلامی‌ (ارائه‌یک نمونه)، نشریه مدیریت فرهنگ اسلامی، 9(23)، 5-30.

  ب. کتب

  • ‏‫دانایی‌فرد، حسن؛ آذر، عادل؛ الوانی، سیدمهدی. (۱۳۸۳)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار، اشراقی.
  • ‏‫دانش‌فرد، کرم‌اله (۱۳۹۲)، فرآیند خطمشی‌گذاری عمومی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
  • ‏‫شامرادی، نیلوفر (۱۳۹۱)، فرهنگ لغات و در اصطلاحات مدیریت، تهران: برآیند پویش.
  • ‏‫عندلیب، علیرضا (۱۳۸۱)، روش تحقیق و تدوین رساله دکتری. تهران: سپاه پاسداران انقلاب‎اسلامی‌ایران، دانشکده فرماندهی و ستاد، نشر اثر اصلی،.
  • ‏‫قلی پور، رحمت الله (۱۳۸۷)، تصمیم‌گیری‌سازمانی و خطمشی گذاری عمومی. تهران: سمت.
  • ‏‫ محمدسیروس، کاوه؛ صبورطینت، امیرحسین (۱۳۸۷)، مدل مدیریت استراتژیک مبنا: نقشه راهنمای تدوین‌، اجرا و ارزیابی برنامه‌های استراتژی، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، بازیابی از کتابخانه دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
  • ‏‫کحالزاده، عباس؛ جباری، علیرضا؛ پسران قادر، مجید (۱۳۸۱)، فرهنگ دوسویه جامع مدیریت، تهران: ترمه.
  • ‏‫منوریان، عباس (۱۳۹۴)، اجرا و ارزیابی خطمشی عمومی، تهران: موسسه کتاب مهربان.
  • ‏‫هیل، میشل؛ هیوپ، پیتر (۱۳۹۷)، اجرای خطمشی عمومی: حکمرانی در نظریه و عمل، (جواد معدنی و نیما خدایی، مترجمان)، تهران: آذرین مهر.
  • ‏‫یزدی، عباس (۱۳۷۹)، کتاب فرهنگ مدیریت انگلیسی - فارسی رهنما به انضمام فهرست واژگان فارسی، تهران: رهنما.

   

  ج. منابع لاتین

  • Åkerman ‌,Jonas & Gudmundsson, Henrik & Sørensen, Claus Hedegaard & Isaksson, Karolina & Olsen، Silvia & Kessler, Florian & Macmillan, James. (2011). How to manage barriers to formation and implementation of policy packages in transport. OPTIC. Optimal policies for transport in combination.
  • Allan ‌,George. (2003). A critique of using grounded theory as a research method. Electronic Journal of Business Research Methods، (2)، 10-1.
  • Batsuuri ‌,Gunjidmaa. (2016). Foreign Investment Policy Implementation Effectiveness: A Case Study from Mongolia. Imperial Journal of Interdisciplinary Research, 2(3) , 309-320.
  • Jones ‌،Michael D. (2014). Communicating Climate Change: Are Stories Better than «Just the Facts»? Policy Studies Journal, 42(4), 673-644.
  • Kostka ‌, Genia. (2014). Barriers to the implementation of environmental policies at the local level in China. Policy Research Working Paper Series , 7016  (WPS 7016), 51-1.
  • Lemley‌, Ellen C.& Russell, Gregory D. (2002). Implementing Restorative Justice by «Groping Along»: A Case Study in Program Evolutionary Implementation. The Justice System Journal, 23(2), 190-157.
  • O’Toole, Laurence J. (2000). Research on Policy Implementation: Assessment and Prospects. Journal of Public Administration Research and Theory, 10(2), 288-263.
  • Richardson‌, William. (2007). Public policy failure and fiasco in education: perspectives on the British examinations crises of 2000-2002 and other episodes since 1975. Oxford Review of Education, 33(2), 160-143.
  • Sabatier‌, Paul & Mazmanian, Daniel. (1979). The Conditions of Effective Implementation: A Guide to Accomplishing Policy Objectives. Policy Analysis, 5(4), 504-481.
  • Seldén‌, Lars. (2005). On Grounded Theory - With some malice. Journal of Documentation,(61), 129-114.
  • Van Meter, Donald S.&Van Horn, Carl E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society, 6 (4), 488-445.

   

  د. کتب لاتین

  • Barrett , Susan & Fudge, Colin, (1981), Policy and Action: Essays on the Implementation of Public Policy. London u.a: Routledge.
  • ‏Dye‌, Thomas R. (2007). Understanding Public Policy (edition 12). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
  • ‏Gerston‌, Larry N. (2004). Public Policy Making: Process and Principles. M.E. Sharpe.
  • ‏Kraft‌, Michael E.& Furlong، Scott R. (2014). Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives (Fifth edition). Los Angeles: CQ Press.
  • ‏Mazmanian ‌،Daniel A.& Sabatier, Paul A. (1989). Implementation and Public Policy (Revised ed. edition). Lanham، MD: UPA.
  • ‏Miles, Matthew B. & Huberman، A. Michael. (2002). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods , Beverly Hills: Sage London.
  • ‏Nakamura ‌, Robert T.& Smallwood, Frank. (1980). Politics of Policy Implementation (First Edition edition). New York: Palgrave Macmillan.
  • ‏Pressman ‌, Jeffrey L. & Wildavsky, Aaron. (1984). Implementation. Berkeley: University of California.
  • Chompucot, Major Chaval. (2011). A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy (Development Administration) School of Public Administration National Institute of Development Administration
  • .Kai , Spratt. (2009). Policy implementation barriers analysis: conceptual framework and pilot test in three countries. Washington: Futures Group. p. 48
  • Librarian‌, A. & Jorgensen, A.& Sharma, S. (2010). Taking the Pulse of Policy: The Policy Implementation Assessment Tool (50) Washington: Health Policy Initiative.‏‫