طراحی الگوی فرایندی مدیریت نظام تحقق محصولات پیچیده دفاعی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران./ نویسنده مسئول مکاتبات

3 استاد دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

چکیده

همه محصولات از تعریف نیاز آنها تا وارهایی و از رده‌خارج‌شدن، فرایندی را طی می‌کنند که به آن چرخه‌عمر محصول گفته می‌شود. محصولات پیچیده به‌دلیل ویژگی‌های بخصوصی که دارند، با فرایند متفاوتی رشد و توسعه می‌یابند. محصولات سیستمی دفاعی به‌عنوان نمونه کاملی از محصولات پیچیده، نیازمند به فرایند توسعه بسیار جامع‌تر و منتظم‌تری می‌باشند. سازمان‌های پیشرو به مدیریت فرایند تحقق محصولات خود توجه ویژه‌ای دارند.
هدف این تحقیق این است که با بررسی و شناسایی عوامل موثر بر فرایند تحقق محصولات پیچیده دفاعی، الگویی برای مدیریت این فرایند ارائه کند.
روش تحقیق مورد استفاده در فاز نخست این تحقیق، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 14 نفر از مدیران ارشد سازمان‌های دفاعی و مدیران این پروژه‌ها بوده است. در فاز دوم تحقیق، از روش  گروه کانونی از خبرگان این حوزه استفاده شده است.
یافته‌های این تحقیق، شامل 29متغیر تاثیرگذار (عوامل ایجاد توافق با ذینفعان، عوامل توانمندساز سازمانی، شایستگی‌های مدیریت پروژه، مهندسی سیستم و مدیریت کیفیت) می‌‌باشد. براین اساس، الگویی فرایندی برای مدیریت نظام تحقق محصولات پیچیده دفاعی کشور ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of a Procedural Model for Defense Complex Products Realization System Management

نویسندگان [English]

 • Seyyed Mahdi Farahi 1
 • amiralaeddin motallebi 2
 • Ali Farrahi 3
1 Department of human capital management, Faculty of management and Planning, University of Imam Hossein, Tehran, Iran
2 Faculty of technical engineering, University of Imam Hossein ,Tehran, Iran. (Corresponding author
3 Department of human capital management, Faculty of management and Planning, University of Imam Hossein, Tehran, Iran
چکیده [English]

All products evolve in a process from needs definition to disposal that means product lifecycle. Complex products have particular characteristics and have a particular development process. Defense product systems are good examples of complex products that need to very precise and disciplined product development process. World excellent organizations have a specific attention to their product realization process.
Main objective of this research is to evaluate and identify main factors in defense complex product realization process and then Design a procedural model.
In the first phase of this research, we use semi-constructed interview by 14 senior defense organization and project managers. In the last phase we use focus group of experts to finalize a procedural model.
The main Finding of this research is that 29 variables in 5 groups (Agreement Processes, Project-Enabling Processes, systems engineering, Project management and quality management factors) are effective and in the final we propose a procedural model for Iranian defense complex products realization system management

کلیدواژه‌ها [English]

 • product development process
 • complex products
 • life cycle
 • defense complex products
 • الف. منابع دینی

  • توکلی، غلامرضا؛ فیض­عارفی، مجید و حیدری، امید (1394)، طراحی الگوی سنجش و بهبود رضایت مشتریان برای سازمان‌های با محصولات پیچیده و فناوری پیشرفته، بهبود مدیریت، 9(1)، 56-31.
  • حسینی، سیدعلی؛ محمدی، مهدی و حاجی حسینی، حجت­اله (1395)، عوامل حیاتی موفقیت نوآوری در محصولات و سیستم‌های پیچیده؛ مطالعه موردی: پروژه بالگرد ملی سازمان صنایع هوایی، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 3(5)، 186-159.
  • منطقی، منوچهر؛ بوشهری، علیرضا؛ توکلی، غلامرضا و معصومی‌، ایرج (1397)، سنجش جو نوآوری؛ رویکردی بر ارزیابی تحقق نوآوری سازمانی (مطالعه در سازمان دفاعی با محصولات و سیستمهای پیچیده)، بهبود مدیریت، 40، 81-59.
  • الیاسی، مهدی و شفیعی، مهرداد (1393)، شبکه‌های نوآوری در محصولات با سیستم‌های پیچیده، دو فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 23، 39-31.
  •  حکیمیان، حمید؛ آراستی، محمدرضا و صبحیه، محمدحسین (1393)،  شناسایی ابزارهای دانشی موثر بر تسهیم دانش در مراحل مختلف مدل Vee برای توسعه محصولات و سیستم‌های پچیده CoPS، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد سنندج، سال نهم/ویژه‌نامه مدیریت دانش.صص 43-59.
  •  دلاوری، مهدی (1395)، قابلیت های مدیریت طرح موثر بر عملکرد توسعه محصولات جدید در فضای نوآوری باز، (پایان‌نامه دکتری)، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس.

   

  ب. منابع لاتین

  • Abdolmaleki, K. and Ahmadian, S.( 2016). The relationship between product characteristics, customer and supplier involvement and new product development. Procedia Economics and Finance 36 147-156.
  • Ahmad, S., Mallick, D.N. and Schroeder, R.G. (2013). New product development: impact of project characteristics and development practices on performance. Journal of product innovation management 30(2) 331-348.
  • Alic, J.A. 2013. Managing US defense acquisition. Enterprise & Society 14(1) 1-36.
  • Australian_Department_of_defence. (2014). Defence Capability Development Handbook [online]. Available at: http://www.defence.gov.au/publications/DefenceCapabilityDevelopmentHandbook2012.pdf.
  • Barczak, G. and Wilemon, D. (2003). Team member experiences in new product development: views from the trenches. R&D Management 33(5) 463-479.
  • Bastchen, G., Silva, F. and Borsato, M. (2018). Risk management analysis in the product development process. Procedia Manufacturing 17 507-514.
  • Chan, S., Ip, W. and Chung, R.C. (2011). Impacts of project team and innovation process on new product development. International Journal of Product Lifecycle Management 5(2-4) 224-241.
  • Chenu, P. and Wilemon, D.L. (1973). A decision process for new product selection. Industrial Marketing Management 3(1) 33-46.
  • DAU. (2011). Defense acquisition guidebook [online]. Available at: https://dag.dau.mil.
  • De Brentani, U. and Droge, C. (1985). The company, product and market dimensions of new product decision scenarios. International Journal of Research in Marketing 2(4) 243-253.
  • De Maio, A., Verganti, R. and Corso, M. (1994). A multi-project management framework for new product development. European Journal of Operational Research 78(2) 178-191.
  • De Waal, G.A. and Knott, P. (2010). Process and strategy influences on product development performance in New Zealand. Small Enterprise Research 17(2) 193-206.
  • Dekkers, R., Chang, C. and Kreutzfeldt, J.( 2013). The interface between “product design and engineering” and manufacturing: A review of the literature and empirical evidence. International Journal of Production Economics 144(1) 316-333.
  • Djelassi, S. and Decoopman, I. (2013). Customers' participation in product development through crowdsourcing: Issues and implications. Industrial Marketing Management 42(5) 683-692.
  • Dombrowski, U. and Karl, A. (2016). Systematic improvement of supplier integration within the product development process. Procedia CIRP 57 392-397.
  • ECSS. (2008). ECSS system, Description, implementation and general requirements (ECSS-S-ST-00C, Rev.1) [online]. Available at: http://ecss.nl/get_attachment.php?file=standards/ecss-s/ECSS-S-ST-00C31July2008.pdf.
  • Eng, T.-Y. and Quaia, G.( 2009). Strategies for improving new product adoption in uncertain environments: A selective review of the literature. Industrial Marketing Management 38(3) 275-282.
  • Fantazy, K.A. and Salem, M. (2016). The value of strategy and flexibility in new product development: The impact on performance. Journal of Enterprise Information Management 29(4) 525-548.
  • Fliess, S. and Becker, U. (2006). Supplier integration—Controlling of co-development processes. Industrial Marketing Management 35(1) 28-44.
  • Frankort, H.T. (2016). When does knowledge acquisition in R&D alliances increase new product development? The moderating roles of technological relatedness and product-market competition. Research Policy 45(1) 291-302.
  • Fuchs, C. and Schreier, M.( 2011). Customer empowerment in new product development. Journal of product innovation management 28(1) 17-32.
  • Goffin, K. and New, C.( 2001). Customer support and new product development-An exploratory study. International Journal of Operations & Production Management 21(3) 275-301.
  • Gruner, K.E. and Homburg, C.( 2000). Does customer interaction enhance new product success? Journal of business research 49(1) 1-14.
  • Gurumurthy, A. and Kodali, R. (2012). An application of analytic hierarchy process for the selection of a methodology to improve the product development process. Journal of Modelling in Management 7(1) 97-121.
  • Haque, B., Pawar, K.S. and Barson, R.J. (2000). Analysing organisational issues in concurrent new product development. International Journal of Production Economics 67(2) 169-182.
  • Harland, P.E. and Yörür, H. (2015). Decisions in product platform development projects. International Journal of Innovation and Technology Management 12(01) 1550001.
  • Heusner, J. 2013. The Product and Process Focus Within NASA Systems Engineering. Procedia Computer Science 16 1017-1026.
  • Högman, U. and Johannesson, H. (2013). Applying stage-gate processes to technology development—Experience from six hardware-oriented companies. Journal of engineering and technology management 30(3) 264-287.
  • ISO. 2008. Systems and software engineering - System life cycle processes (ISO/IEC 15288:2008(E)) [online]. Geneva: iso. Available at: https://www.iso.org/standard/43564.html.
  • Jassawalla, A.R. and Sashittal, H.C. (1998). An examination of collaboration in high‐technology new product development processes. Journal of Product Innovation Management: AN INTERNATIONAL PUBLICATION OF THE PRODUCT DEVELOPMENT & MANAGEMENT ASSOCIATION 15(3) 237-254.
  • Jiao, J. and Chen, C.-H. (2006). Customer requirement management in product development: a review of research issues. Concurrent Engineering 14(3) 173-185.
  • Kim, J.-Y., Wong, V. and Eng, T.-Y. (2005). Product variety strategy for improving new product development proficiencies. Technovation 25(9) 1001-1015.
  • Kotabe, M. and Scott Swan, K. (1995). The role of strategic alliances in high‐technology new product development. Strategic management journal 16(8) 621-636.
  • Kwak, Y.H. and Smith, B.M. (2009). Managing risks in mega defense acquisition projects: Performance, policy, and opportunities. International Journal of Project Management 27(8) 812-820.
  • Lagrosen, S. 2005. Customer involvement in new product development: A relationship marketing perspective. European Journal of Innovation Management 8(4) 424-436.
  • Langford, J. and McDonagh, D. (2003). Focus groups: Supporting effective product development: CRC press.
  • León, H.C.M., Farris, J.A., Letens, G. and Hernandez, A.( 2013). An analytical management framework for new product development processes featuring uncertain iterations. Journal of engineering and technology management 30(1) 45-71.
  • Lewis, M.A.( 2001). Success, failure and organisational competence: a case study of the new product development process. Journal of engineering and technology management 18(2) 185-206.
  • Lin, M.-J.J., Tu, Y.-C., Chen, D.-C. and Huang, C.-H. (2013). Customer participation and new product development outcomes: The moderating role of product innovativeness. Journal of Management & Organization 19(3) 314-337.
  • Liu, P.-L. and Tsai, C.-H. (2009). Research on the influences of new product design and new product development process management on new product development performance in Taiwan’s industries. Asian Journal on Quality 10(1) 89-106.
  • Malhotra, M., Grover, V. and Desilvio, M. (1996). Reengineering the new product development process: a framework for innovation and flexibility in high technology firms. Omega 24(4) 425-441.
  • McIvor, R. and Humphreys, P. (2004). Early supplier involvement in the design process: lessons from the electronics industry. Omega 32(3) 179-199.
  • McIvor, R., Humphreys, P. and Cadden, T. (2006). Supplier involvement in product development in the electronics industry: a case study. Journal of engineering and technology management 23(4) 374-397.
  • Muffatto, M. (1999). Platform strategies in international new product development. International Journal of Operations & Production Management 19(5/6) 449-460.
  • Müller, M. and Fairlie-Clarke, A. (2003). The evaluation of manufacturing issues in the product development process. Journal of materials processing technology 138(1-3) 2-8.
  • NASA. (2016). NASA systems engineering handbook [online]. Available at: https://purl.fdlp.gov/GPO/gpo81946.
  • Ozer, M. (2005). Factors which influence decision making in new product evaluation. European Journal of Operational Research 163(3) 784-801.
  • Petersen, K.J., Handfield, R.B. and Ragatz, G.L.( 2005). Supplier integration into new product development: coordinating product, process and supply chain design. Journal of operations management 23(3-4) 371-388.
  • Pons, D. (2008). Project management for new product development. Project management journal 39(2) 82-97.
  • Rawat, S. and Divekar, B.R. (2014). Assessing integration between project management with npd process in heavy industrial components industry and developing a framework to align them. Procedia Economics and Finance 11 726-736.
  • Ren, Y.-T. and Yeo, K.-T. (2006). Research challenges on complex product systems (CoPS) innovation. Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers 23(6) 519-529.
  • Ringen, G. and Welo, T. (2014). Stabilizing New-product Development Processes – A Prerequisite or a Barrier to Satisfy Customer Wants and Needs? Procedia CIRP 21 206-211.
  • Schuh, G., Rudolf, S. and Vogels, T. (2014). Development of Modular Product Architectures. Procedia CIRP 20 120-125.
  • Scott, G.M. (2000). Critical technology management issues of new product development in high‐tech companies. Journal of Product Innovation Management: AN INTERNATIONAL PUBLICATION OF THE PRODUCT DEVELOPMENT & MANAGEMENT ASSOCIATION 17(1) 57-77.
  • Spivey, W.A., Munson, J.M. and Wolcott, J.H. (1997). Improving the new product development process: a fractal paradigm for high‐technology products. Journal of Product Innovation Management: AN INTERNATIONAL PUBLICATION OF THE PRODUCT DEVELOPMENT & MANAGEMENT ASSOCIATION 14(3) 203-218.
  • Stenmark, P., Tinnsten, M. and Wiklund, H. (2011). Customer involvement in product development: Experiences from Scandinavian outdoor companies. Procedia Engineering 13 538-543.
  • Su, C.-T., Chen, Y.-H. and Sha, D.Y.-J. (2007). Managing product and customer knowledge in innovative new product development. International Journal of Technology Management 39(1-2) 105-130.
  • Suharyanti, Y., Masruroh, N.A. and Bastian, I. (2015). The scheme of product development process as a trigger to product success: A theoretical framework. Procedia Manufacturing 4 46-53.
  • Szajnfarber, Z., Richards, M. and Weigel, A.( 2008). Implications of DoD Acquisition Policy for Innovation: The Case of Operationally Responsive Space. AIAA SPACE 2008 Conference & Exposition.
  • Tang, D. et al.( 2000). Re-engineering of the design process for concurrent engineering. Computers & Industrial Engineering 38(4) 479-491.
  • Tolonen, A., Haapasalo, H., Harkonen, J. and Verrollot, J. (2017). Supply chain capability creation–The creation of the supply chain readiness for a new product during product development process. International Journal of Production Economics 194 237-245.
  • Urhahn, C. and Spieth, P. (2014). Governing the portfolio management process for product innovation—A quantitative analysis on the relationship between portfolio management governance, portfolio innovativeness, and firm performance. IEEE Transactions on Engineering Management 61(3) 522-533.
  • Von Corswant, F. and Tunälv, C. (2002). Coordinating customers and proactive suppliers: a case study of supplier collaboration in product development. Journal of engineering and technology management 19(3-4) 249-261.
  • Walden, D.D. et al. (2015). Systems engineering handbook: A guide for system life cycle processes and activities: John Wiley & Sons.
  • Wilson, D., Littler, D., Leverick, F. and Bruce, M. (1995). Collaborative strategy in new product development—Risks and rewards. Journal of Strategic Marketing 3(3) 167-188.
  • Wlazlak, P., Säfsten, K., Hilletofth, P. and Johansson, G. (2018). Integration of Suppliers’ Workflows in the OEMs’ New Product Development Process. Procedia Manufacturing 25 479-486.
  • Xu, K., Huang, K.-F. and Gao, S. (2012). Technology sourcing, appropriability regimes, and new product development. Journal of engineering and technology management 29(2) 265-280.
  • Yang, Q., Lu, T., Yao, T. and Zhang, B. (2014). The impact of uncertainty and ambiguity related to iteration and overlapping on schedule of product development projects. International Journal of Project Management 32(5) 827-837.