دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، شهریور 1399 
الگوی آینده‌نگاری راهبردی دفاعی

صفحه 67-100

عباس چهاردولی؛ عبدالرحیم پدرام؛ نبی اله دهقان؛ عظیم علیزاده


اقتصاد بخش تعاونی (دکترین، اهداف و سیاست‌ها)

صفحه 101-134

حسن سبحانی؛ ناصر پورصادق؛ محمّد عبّاسی؛ پیمان باباخانلو


ارائه چارچوبی جهت بهبود راهبردهای مدیریت دانش در صنایع نیروگاهی

صفحه 223-248

ابوطالب شفقت؛ سیدجواد رضائی؛ پری خسروان؛ رضا عابدی