راهبردهای بهبود محیط کسب‌و‌کار موثر بر توسعه سرمایه‌گذاری با تاکید بر اقتصاد‌مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی، نویسنده مسئول

چکیده

تحقیق حاضر با هدف دستیابی به راهبردهای بهبود محیط کسب و کار موثر بر توسعه سرمایه گذاری با تأکید بر اقتصاد مقاومتی انجام شد و برمبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه‌ای و از حیث رویکرد در زمره تحقیقات آمیخته اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق دو دسته است: جامعه آماری کیفی، مشتمل بر کلیه اسناد و مدارک بالادستی، و جامعه آماری کمی ‌را 30 نفر از خبرگان با استفاده روش خبرگی، تشکیل می‌دهند. جهت شناسایی عوامل راهبردی تأثیرگذار بر بهبود فضای کسب‌و‌کار‌، از روش‌های تحلیل کیفی (خلاصه برداری و جدول‌سازی) و روش‌های آمار کمی ‌(نظیر آمار توصیفی) استفاده شد. همچنین جهت تعیین نقاط قوت، ضعف و فرصت، تهدید موثر بر بهبود فضای کسب‌و‌کار، از تحلیل محتوای مصاحبه‌ها و آمار توصیفی استفاده گردید. ارزیابی محیط داخلی و محیط خارجی به کمک تکنیک ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) انجام پذیرفت. تدوین راهبردهای تأثیرگذار بر بهبود فضای کسب‌و‌کار با استفاده از روش‌های کیفی نظیر ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها (SWOT)، تحلیل خبرگی انجام گرفت و اولویت راهبردها به روش استفاده از میانگین نظرات تعیین گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، با اولویت‌ترین راهبرد عبارتست از: اصلاح ساختار اداری متناسب با تغییرات محیط کسب‌و‌کار در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار و رفع فساد و رانت. همچنین 9 راهبرد کلان و تعدادی اقدام اجرایی متناظر با هر راهبرد، ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for Improving the Business Environment Affecting Investment Development with Emphasis on the Resistive Economy

نویسندگان [English]

 • Allahmorad Seif 1
 • Mohamad reza Farzin 2
 • Mahmoud Rashidi Aghdam 3
1 Associate Professor of Imam Hossein University
2 Associate Professor of Allameh Tabatabayee University
3 Ph.D. student of Strategic Management in Supreme National Defense University
چکیده [English]

The purpose of this study was to find strategies for improving the business environment affecting investment development with an emphasis on resistive economics and based on the purpose of applied-developmental research and exploratory mixed approaches. The statistical population is divided into two groups: the qualitative statistical population consisting of all upstream documents, and the quantitative statistical population is composed of 30 experts using expert method. Qualitative analysis (summarization and tabulation) and quantitative statistics (such as descriptive statistics) were used to identify the strategic factors affecting the improvement of business environment. Also, content analysis of interviews and descriptive statistics were used to determine the strengths, weaknesses and opportunities, effective threats to improve the business environment. Indoor and outdoor environments were assessed using the Internal Factor Evaluation (IFE) and External Factor Evaluation (EFE) techniques. Effective strategies for improving the business environment were formulated using qualitative methods such as Matrix of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT), expert analysis and strategies were prioritized by using average opinions. The results of the study showed that the most priority strategy is: reforming the administrative structure in line with changes in the business environment to improve the business environment and eliminating corruption and rent, rather than a large strategy and a number of executive actions corresponding to each strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategy
 • business environment
 • Investment Development
 • Resistance Economic
 • الف. منابع فارسی

  • امام‌خامنه‌ای (مدظله العالی) قابل دسترسی در سایت: WWW.KHAMENEI.IR
  • اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران (1390)، بررسی عوامل موثر بر سنجش و بهبود فضای کسب‌و‌کار در ایران.
  • دهقان‌، تورج، محنت فر، یوسف (1385)، بررسی مکتب نهاد گرایی در سیر اندیشه‌های اقتصادی، مجله اقتصادی، شماره 55 و 56.
  • رحمانی، تیمور(1385)، اقتصاد کلان، تهران، انتشارات برادران، چاپ هشتم، جلد دوم، تهران.
  • سند چشم‌انداز جمهوری‌اسلامی‌ایران در افق 1404 هجری شمسی.
  • سیاست‌های ابلاغی مقاممعظم‌رهبری (بند 5  ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال 28/4/1390)
  • سیاست‌های کلی اصل 44 (ماده 7 قانون سیاست‌های کلی اصل 44)- بندهای 10 و 12.
  • سیاست‌های کلی اقتصاد‌مقاومتی- (بند‌های 8‌، 18 و 20، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ایرانی).
  • فرجی، یوسف (1375)، اقتصاد کلان، تهران، انتشارات کویر، ج 1، ص120.
  • قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مصوب مجلس شورای اسلامی16/11/1390.
  • قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 (ماده 38).
  • میدری، قودجانی (1387)، سنجشوبهبودفضایمحیطکسبوکار،انجمنمدیرانصنایع.
  • هرناندو دسوتو (1385)، راز سرمایه، فریدون تفضلی، انتشارات نی.

   

  ب. منابع لاتین

  • Doing Business World Bank, September. (2018-2007).