ارائه چارچوبی جهت بهبود راهبردهای مدیریت دانش در صنایع نیروگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر و نویسنده مسئول،

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی

3 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد تهران

4 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

شناخت و مدیریت صحیح نیازمندی‌های دانشی یکی از الزامات سازمان‌های رقابت‌پذیری است. وجود نهاد مدیریت دانش در سازمان، تاکیدی بر اهمیت آن در دستیابی به مزیت‌ رقابتی پایدار می‌باشد. در این پژوهش در راستای تحقق اهداف سازمانی شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت، با مراجعه به مطالعات مشابه داخلی و خارجی، شاخص‌های مؤثر و کلیدی جهت بهبود راهبرد مدیریت دانش در سازمان مورد تحقیق شناسایی و سپس با به‌کارگیری روش کارآمد دیمتل، چارچوبی از عوامل به‌همراه روابط تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل تعیین شد. در پایان عوامل مهم و تاثیرگذار جهت بهبود راهبرد مدیریت دانش در شرکت مورد تحقیق استخراج گردید. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان خبره حوزه مدیریت دانش سازمان مورد تحقیق است. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها در پژوهش حاضر پرسشنامه است. در همین راستا پس از شناسایی معیارهای موضوع، روابط علی آنها توسط خبرگان بررسی شد. برای تحلیل داده‌ها از روش دیمتل بهره‌گرفته شد. نتایج نشان داد که عوامل آموزش و یادگیری، مشارکت کارکنان و توانمندی نیروی انسانی، بیشترین اهمیت را دارا است. شاخص‌های حمایت مدیریت عالی، زیرساخت‌های ساختاری سازمانی، زیرساخت فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی جزو عوامل تاثیرگذار هستند. سایر عوامل، همچون: آموزش و یادگیری، مشارکت کارکنان، اهداف و راهبردها، عوامل تاثیرپذیر در راستای تقویت و بهبود راهبرد مدیریت دانش هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework for Improving Knowledge Management Strategies in Power Plant Industries

نویسندگان [English]

 • Abotaleb Shafaghat 1
 • Seyad Javad Rezayee 2
 • Pari Khosrovan 3
 • Reza Abedi 4
1 Assistant professor of Malek ashtar University and responsible author
2 Ph.D. student of Knowledge Strategic Management in Supreme National Defense University
3 Master of Information Technology Management, Azad University of Tehran
4 Master of Human Resource Management, Farabi Campus, University of Tehran
چکیده [English]

Accurate understanding of knowledge requirements is one of the features of competitiveness mechanisms in the Organization. The existence of knowledge management entity in an organization emphasizes its importance on achieving sustainable competitive advantage. In this study, effective and key indicators to improve knowledge management strategy in the Tarasht power plant to achieve the organizational goals, by referring to similar internal and external studies, were identified. Then, by using efficient DEMATEL method, a framework of factors was identified along with the relationships of affectivity and cross-effectiveness. Finally, important and effective factors to improve the knowledge management strategy in the case study firm were identified. The statistical population of this study is the expert staff in the field of knowledge management in the organization. The main tool for data collection in this study is questionnaire. In this regard, after identifying the criteria of the subject, their causal relationships by experts were examined. Data by using DEMATEL method were analyzed. The results showed that most important factors are: teaching and learning, staff participation and human resource empowerment. Indicators of top management support, organizational structural infrastructure, information technology infrastructure and organizational culture are among the influential factors; and other factors such as education and learning, employee engagement, and goals and strategies are influential factors. The purpose of these factors is to enhance and improve the knowledge management strategy in the organization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Management
 • Knowledge Management Strategy
 • Knowledge Creation
 • Multi Criteria Decision Making
 • DEMETEL Method
 • الف. منابع فارسی

  • ابطحی، سیدحسین؛ صلواتی، عادل (1385)، مدیریت دانش در سازمان، (چاپ اول)، تهران، انتشارات پیوند نو.
  • تولایی، روح اله؛ فدایی، روزبه (1395)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اساسی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش(مطالعه موردی:شرکت توزیع برق استان کردستان)، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و علوم انسانی، استانبول- کشور ترکیه، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
  • حبیبی‌راد، امین (1393)، مدل نوآوری سازمانی با اتکا به مدیریت دانش و نوآوری باز در آموزش شرکت ملی نفت، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت، تهران.
  • ربیعی، علی؛ سیدجواد رضائی؛ داود کریم زادگان مقدم و پیمان اخوان (۱۳۹۳)، عارضه‌یابی و ارائه الگوی پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه محور مطالعه موردی، اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع، تهران، دانشگاه پیام نور.
  • رضائی، سیدجواد؛ ربیعی، علی (1393)، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در واحدهای دانشگاهی پروژه محور، هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، مرکز همایش‌های بین المللی شهید بهشتی، تهران.
  • رنگریز، ح؛ یوسفی، م.؛ انوری،م ( ۱۳۹۴)، انتخاب راهبرد مدیریت دانش با استفاده از ترکیب روش‌های ANP و DEMATEL، هفتمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و دانش، ارومیه، دانشگاه ارومیه،
  • سردشتی، مریم؛ سیدمحمد دهقان نیری و سیدمهدی موسوی (۱۳۹۴)، انتخاب استراتژی مناسب مدیریت دانش با استفاده از فرآیند تجزیه و تحلیل شبکه (ANP) (مطالعه موردی: شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه)، کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی، امارات-دبی، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
  • سرلک، محمدعلی و فراتی، حسن (1387). سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته، تهران انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول.
  • کرمی، محسن؛ الوانی، سید مهدی؛ خیراندیش، مهدی؛ زارع، حمید (1394)، طراحی مدل بهینة اجرای سیستم مدیریت دانش با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت (مورد مطالعه: صنایع خودروسازی گروه بهمن). مجله علمی مدیریت فرهنگ سازمانی، 13(4)، 973-993.
  • موسوی زاده جزائری، فائزه (1394)، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری با استفاده از تکنیک ISM-DEMATEL. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی. دانشگاه سمنان.
  • میرزایی، محسن؛ جوانمرد، حبیب اله؛ حری، محمدصادق (1396)، شناسایی الگوی عوامل مرتبط با انتخاب استراتژی مدیریت دانش (مورد مطالعه: سه سازمان صنعتی)، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت راهبردی، 23(65)، 153-183.
  • میرغفوری، سیدحبیب الله؛ رجبی پور میبدی، علیرضا؛ فرید، داریوش (۱۳۸۸)، کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی در اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه سهامداران، دوفصلنامه توسعه و سرمایه 2 (1).
  • نیازی، علی؛ احسان، علی‌اکبری؛ ایج ابی، ابراهیم (۱۳۹۳)، بررسی راهکارهای استقرار مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، اولین کنفرانس بین‌المللی ابزار و تکنیک‌های مدیریت، تهران، موسسه اطلاع‌رسانی نارکیش.

   

  ب. منابع لاتین

  • Afsari, M., & Vasigh, H. J. (2017). Evaluation of the critical success factors in the implementation of knowledge management using fuzzy ANP and fuzzy DEMATEL techniques. A case study of the Tehran fire department. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, (75), 7-24.‏
  • Al Ahbabi, S.A., Singh, S.K., Balasubramanian, S., Gaur, S.S. (2018). Employee perception of impact of knowledge management processes on public sector performance. J. Knowledge Management, https://doi.org/10.1108/JKM-08-2017-0348.
  • Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS quarterly, 107-136.
  • Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. Harvard Business Press.
  • Dayan, R., Heisig, P. and Matos, F. (2017). Knowledge management as a factor for the formulation and implementation of organization strategy, Journal of Knowledge Management, Vol. 21 No. 2, pp. 308-329.
  • Donate, M. J., & de Pablo, J. D. S. (2015). The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation. Journal of Business Research, 68(2), 360-370.
  • Evangelista, P., Durst, S. (2015). Knowledge management in environmental sustainability practices of third-party logistics service providers. VINE 45, 509-529.
  • Feili, H., Besharat, R., Chitsaz, M., & Abbasi, S. (2018). The impact of different leadership styles in successful implementation of knowledge management in organizations by structural equation modeling. Journal of Industrial and Systems Engineering, 11(3), 1-22.‏