طراحی الگوی جانشین‌پروری مدیران به‌عنوان یک رویکرد راهبردی سازمان‎ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، نویسنده مسئول

2 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع) در رشته مدیریت منابع انسانی

چکیده

نتایج تحقیقات مختلف نشان از کمبود نیروهای شایسته و با استعداد در سازمان‎ها دارد. افزایش نیاز سازمان‎ها به مدیران و کارکنانی به مراتب توانمند‌تر، مستعد‌تر، ماهر‌تر و شایسته‌تر از مدیران امروزی، در سال‌‌های آتی امری اجتناب‎ناپذیر است. یکی از پاسخ‌‌های مناسب به این نیاز سازمان‎ها، طراحی و تبیین الگوی جانشین‌پروری و پیاده‌سازی آن در سازمان‎ها بر اساس مفاهیم غنی سرمایه انسانی، استعداد‌یابی و مدیریت استعداد و شایستگی‌‌هاست. این تحقیق که از نوع پژوهش های کاربردی است، با هدف طراحی الگوی جانشین‌پروری در سازمان مورد مطالعه انجام می‌شود. طراحی الگوی پیش گفته برای مشاغل فرماندهی و مدیریتی با روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری خبرگان دانشگاهی و سازمانی با بهره‎گیری از ابزار پرسشنامه (با آلفای کرونباخ 863/0) و با استفاده از نرم افزار SPSS به انجام رسید. استفاده از آزمون رگرسیون و تحلیل مسیر، نشان داد که هرکدام از متغیرهای اصلی با چه اهمیت و اولویتی در طراحی الگوی جانشین‌پروری تاثیر گذار هستند. یافته‌‌های تحقیق حاکی از آن است که بر اساس آزمون‌‌های رگرسیون و تحلیل مسیر بین پنج بعد و بیست مولفه‌ی الگوی تحقیق، رابطه معنا دار و همبستگی بالا وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Succession model for one of the armed forces of the Islamic Republic of Iran organization

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Soltani 1
 • Mahdi Nazemi Ardakani 2
 • Alireza Ghavidel 3
1 Assistant professor at imam Hossein University, and responsible author
2 Associate Professor at Imam Hossein University
3 Researcher at Imam Hossein University in Human Resource Management field
چکیده [English]

The results of various research indicate that there is a shortage of competent and talented staffs in organizations. Increasing the need for organizations to have managers and employees far more capable, more talented, more skilled and more competent than current managers in the coming years, is inevitable. One of the proper responses to this need for organizations is the designing the Succession model and its implementation in organizations, based on human capital rich concepts, talent and talent management and competencies management. This research with the aim of designing the successor model is done in the target organization. Designing a Intended model for command & management Jobs with Survey research method and statistical society of academic and organizational experts with take advantage of questionnaire tool (With Cronbach alpha = 0.863) and performed using SPSS software. Using regression test and path analysis showed that each of the main variables with what importance and priority they are effective in designing the succession model. Research results indicate that based on regression and path analysis, there is a meaningful relationship and high correlation between the five dimensions and the twenty components of the research model

کلیدواژه‌ها [English]

 • Succession
 • Human Capital
 • competency
 • Talent
 • The organization studied
 • الف. منابع فارسی

  • ابوالعلایی، بهزاد، عباس غفاری، شهرام رحیمی ‌(1387)، پرورش مدیر آینده با رویکرد توسعه‌مداری، ماهنامه تدبیر.
  • دارایی، محمد رضا ( 1392)، طراحی و تبیین الگوی سازمان جانشین پرور، پایان نامه دکتری، دانشگاه پیام نور
  • ·         سخنرانی مقام معظم رهبری در سال 1385 در جمع فرماندهان سپاه پاسداران

   

  ب. منابع لاتین

  • Ahmad, mohammad yousof (2008). management from Islamic perspective, New York, NY.,  pp 1-
  • Barner, Sharon (2010). strategic human capital plan, New York, NY., pp 1-37
  • Beames, colin (2011). the missing link in work force / talent management, workplace relationship development indicator, New York, NY., pp 1-20.
  • Bontis N. , Serenko K. (2007). The moderating role of human capital management practices on employee, New York, NY.
  • Boulevard, Wilson (2011). a special report human capital management, aerospace industries association, Prentice Hall,, pp. 1-34.
  • Byham, W. (1999). Grooming Next Millennium Leaders, HR Magazine, Vol.44, No.2.
  • Cascio, W.F. and Aguinis, H. (2005). Applied Psychology in Human Resources Management, 6th ed., Pearson/Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
  • Fenner, D. (2005). Linking Succession Planning to Employee Training: A Study of Federal Employees, A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education University of San Diego.
  • Friedman, S. D. (1986). Succession Planning in Large Corporations: Characteristics and Correlates of Performance. Human Resource Management, 25, No.2. 191.
  • Groves, K. S. (2007). Integrating leadership development and succession planning best practices, Journal of Management Development, Vol. 26, No. 3, pp. 239-260.
  • Guangrong, D., King, Y. T, & De Meuse, K. P. (2011). Leadership competencies across organizational levels: a test of the pipeline model. Journal of Management Development, 30(4), 366-380.
  • Guinn, S. (2000). Succession planning without job titles, Career Development International, 5/7,  pp. 390-393.
  • Hatum, A. (2010). Next Generation Talent Management: Talent Management to Survive Turmoil, Palgrave Macmillan, New York, NY.
  • Henman, L. (2011). What is succession planning and who needs it?, Retrieved 14, August, 2012, from http://ezinearticles.com/?expert=Linda_Henman.
  • Huang, T. (2001). Succession management systems and human resource outcomes, International Journal of Manpower, Vol. 22, No. 8, pp. 736-747.
  • Johnson, E. & Costa, L. & Marshall, B. (1994). Succession Management: A Model for Developing Nursing Leaders, Nursing Management, Vol. 25, No. 6.
  • Karaevli, A. (2003). Growing leaders for turbulent times: Is succession planning up to the challenge? Journal of Organizational Dynamics, Vol. 23, No.1, pp. 239-260.
  • Karaevli, A. (2003), Growing leaders for turbulent times: Is succession planning up to the challenge?, Journal of Organizational Dynamics, Vol. 23, No.1, pp. 239-260.
  • Kasper, Scott Michael, (2011). Preparing for leadership transition: an examination of the impact of organizational communication in the administration of succession planning, dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctoral psychology of The Marshall Goldsmith School of Management.
  • Kim, S. (2003). Linking employee assessments to succession planning. Public Personnel Management, 32(4), 533-548.
  • Krause, D.R, R.B. Hand field, B.B, Tyler, (2007). The relationships between supplier development, commitment, social capital accumulation and performance improvement, Journal of Operations Management, Vol. 25, pp. 528-545.
  • McNamara, K. (2009). The Utilization of a Succession Plan to Effective Change Leadership and Ownership in a Small Business enterprise, the Journal of American Academy of Business, Vol. 15, No. 1, pp. 31-42.
  • Metz, E. J. (1998). Designing succession systems for new competitive realities. Human Resource Planning: Training & Performance, Vol. 21, No. 3, pp. 31-37.
  • Miles, A. and Bennet, N. (2007). Best practice succession planning, available at: www.forbes.com/2007/11/07/succession-ceos-governance-lead cx_sm_1107planning.html (accessed 27 March 2011).
  • Ndubisi, N. (2010). Impact of Personal Culture on Sophisticated Succession Planning by SMEs on MALAYSIA, Proceeding of the Allied Academies.
  • Roddy, N. (2004). Leadership Capacity Building Model: Developing Tomorrow`s Leadership in Science and Technology, Public Personal Management, Vol. 33, No. 4, pp. 487-496.
  • Romejko, M. A. (2008). Key characteristics of succession planning program at a government research center. Pepperdine University, Doctoral dissertation.
  • Rothwell, W. J. (2005). Effective Succession Planning: Ensuring Leadership Continuity and Building Talent from Within", American Management Association (AMACOM), New York, 3rd Edition.
  • Sambrook, S. (2005). Exploring succession planning in small, growing firms, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 12, No. 4, pp. 579-594.
  • Scholes, L., Westhead, P., Burrows, A. (2008). Family firm succession: the management buy-out and buy-in routes, Journal on Small business and Enterprise Development, Vol. 15, No. 1, pp. 8-30.
  • Shipman, F. (2012). Succession management practice in Australian organization. Succession Management Practices, Vol. 25, No. 8.
  • Whelan, E., Collings, D.G. and Donnellan, B. (2010). Talent management in knowledge intensive settings. Journal of Knowledge Management. 14, 486-504
  • Williams, C. P. (2010). Succession planning, available at: www.topmba.com/emba/choosing-emba/succession-planning (accessed 27 March 2011).