مقاله پژوهشی:نقش و تاثیر نهادها بر پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد و دانشیار دانشگاه امام حسین(ع)

2 دانش‌آموخته دکتری آینده پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

جنگ اقتصادی استکبار جهانی با جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر و به دنبال آن ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و تأکید مکرر ایشان بر اجرای آن، پیاده‌سازی سیاست‌های ابلاغی را بیش‌ازپیش مهم ساخته است. از دید صاحب‌نظران، اجرای این سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌های دقیقی را به‌عنوان پیش‌زمینه‌ی اجرای خود مطالبه می­نماید. دراین‌بین نهادها به‌عنوان قواعد بازی در جامعه واصلی‌ترین ابزار تفسیر واقعیات بیرونی و همچنین زمینه‌ساز اقدامات اجرایی نقشی بی‌بدیل در اجرای هر برنامه‌ای داشته و به همین دلیل ما در این مقاله تلاش نموده‌ایم تا آنها را موردتوجه قرار دهیم. این پژوهش که به لحاظ هدف توسعه‌ای کاربردی، ازنظر رویکرد آمیخته و ازلحاظ روش تحلیلی توصیفی است، تلاش نموده تا با واکاوی ادبیات، تحلیل محتوای اسنادی که به روش وب و کتابخانه‌ای و نیز از خلال مصاحبه و توزیع پرسشنامه در میان 12 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد اقتصادی کشور گردآوری‌شده به موضوع ذکر شده، بپردازد.
تحقیق حاضر به بررسی نقش نهادها در پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخته و ضمن پیشنهاد نقشه راه نهادی، نهادهای ملازم مؤلفه‌های برآمده از تحلیل محتوای سیاست‌های کلی ابلاغی را که با کمک پرسش‌نامه‌ای که روایی و پایایی آن به تائید خبرگان رسیده، ارائه کرده است. سوال اصلی آن نیز؛ چگونگی همراهی نهادها در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نهادهای ملازم آن تلاش بوده وسوالات فرعی آن چگونگی تاثیرنهادها در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و ترتیبات و ساختارهای نهادی موثر در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. مطابق نظر خبرگان، ترتیبات نهادی غیررسمی(فرهنگ و باورها)، ‌ساختارهای نهادی رسمی(سازمان اداری) و ساختارهای نهادی غیردولتی(تشکل‌‌‌ها و سازمان‌های مردم نهاد)، نیازمند بهبود و اصلاحند. در عین حال، ترتیبات نهادی رسمی(قوانین و مقررات و حقوق مالکیت)، نیازمند تغییر اساسی‌اند. در حوزه نهادهای مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بهبود و اصلاح نهادی، ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role and Impact of Institutions on Implementation of Overall Resistance Economy Policies

نویسندگان [English]

 • Allah morad seyf 1
 • Mohsen noorozi 2
1 Ph.D of Economics and Associate Professor of Imam Hussein University
2 Graduate of Ph.D Futures Studies University and Institute of National Defense and Strategic Research center
چکیده [English]

The economic war of global arrogance with the Islamic Republic of Iran in recent years, after which the announcement of the general resistance policies by the Supreme Leader and its repeated emphasis on its implementation, has made important the implementation of communication policies. From the point of view of the experts, the implementation of these policies, It calls for precise planning as a basis for self-fulfillment. In this regard, institutions as the rules of the game in the community and the most important means of interpreting external facts, as well as the grounds for executive actions, play an unmistakable role in the implementation of any program, and for this reason, we attempt to develop in this paper. Let's take them into consideration.
This research, which is descriptive in terms of the applied developmental purpose, in terms of the mixed approach and descriptive analytical method, has tried to analyze the content of the documents through the Web and the library as well as through the interview and distribution of the questionnaire among the 12 academic experts and The top economic leaders of the country compiled for the above issue.
 The present study also examines the role of institutions in implementing general policies of resilient economics and proposes, along with the proposed institutional mapping, the components of the content analysis of the general policy guidelines, which is provided by a questionnaire whose validity and reliability have been confirmed by the experts. Its main question is how the institutions co-operate in implementing the general policies of the resistance economy and its associated institutions, and its subsidiary implications are how to influence the implementation of the general policies of resilient economics and the institutional arrangements and structures that are effective in implementing the overall policies of the resistance economy. According to experts, informal institutional arrangements (culture and beliefs), institutional structures (administrative bodies), and non-governmental institutional structures (NGOs and organizations) require improvement and improvement. At the same time, formal institutional arrangements (laws and regulations and property rights) require a fundamental change. In the area of ​​institutions associated with general policies of resistance, institutional improvement and reform are essential

کلیدواژه‌ها [English]

 • General Policies
 • Resistance Economics
 • Roadmap
 • Institution
 • فهرست منابع و مآخذ

  الف. منابع فارسی

  • حسینی نسب سید محمد رضا و همکاران (1389) ، مرور و مقایسه برخی کاربردهای نقشه راه فناوری، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره شانزده.
  • دانایی فرد حسن (1388)، روش شناسی تدوین خط مشی ملی کارآفرینی کشور: چارچوبی مفهومی، نشریه توسعه کارآفرینی، سال دوم، شماره ششم،
  • دری نوگورانی حسین وصالح اصفهانی (1392)، اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اداره اقتصادی معاونت طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح ،تهران،
  • دهقان تورج، محنت فر یوسف(1385)، بررسی نهادگرایی در سیر اندیشه اقتصادی، مجله اقتصادی، سال ششم، شماره های55و56 ،
  • رضایی محسن (1392)، روند تدوین سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سخنرانی در دانشگاه امام حسین «ع»
  • زارعی محمدحسین (1383)، نظام قانون‌گذاری ایران و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشریه ژرفنا، شماره 30،
  • زارعی آرمان (1392)، نهادگرایی جدید جامعه شناختی؛ب رای تحلیل ثبات و تغییررهیافتی ، فصلنامه علوم انسانی.
  • سیف اله مراد (1391)، الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامهآفاقامنیت/ سال پنجم / شماره شانزدهم - پاییز
  • مالینوفسکی (1380)، نظریه های جدید انسان شناسی، به کوشش حسین میرزایی، دانشگاه تهران.
  • متوسلی محمود و علی نیکوبستی(1390)، تغییر نهادى، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد امروز، شماره 16.
  • متوسلی محمود؛ مشهدی احمد محمود؛ نیکوبستی، علی؛ سمیعی نسب مصطفی(1390)، تجدید حیات اقتصاد، نگاهی به اندیشه های اقتصاد نهادی جدید، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، تهران
  • دو ورژه موریس،(1376)، جامعه شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، انتشارات دانشگاه تهران.
  • موسی زاده ابراهیم (1387)، تأملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست های کلی نظام، نشریه فقه و حقوق، شماره 17، تهران.
  • نورث داگلاس (1385)، نهادها تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمد رضا معینی، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهران.

  ب. منابع اینترنتی

  • aban1.persiangig.com
  • www.pajoohe.com
  • Alan f. black &et al Strategy Road Map,2010, University of Cambridge
  • Building a Strategy Roadmap/ David Forrest,24-2010
  • shirvansocial.blogfa.com
  • Stefan P. Bornheim, E-roadmapping ,2001
  • www.khamenei.ir