بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی دانش دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و نویسنده مسئول

چکیده

در ساختار اقتصادی کشورهای پیشرفته، موازنه میان دانش و سایر منابع به نفع دانش تغییر یافته است؛ به‌گونه‌ای که  نحوه‌ی بهره‌گیری از فن‌آوریهای نوین دانش مدار و چگونگی پیاده‌سازی فرایندهای آن، عاملی تعیین‌کننده در ارتقای انعطاف‌پذیری فرایندهای درون سازمانی محسوب می‌شود. این مهم به سازمان‌ها کمک کرده تا در بستر یادگیری سازمانی و استقرار نظام مدیریت دانش، با شناسایی فرصت‌های جدید، مزیت رقابتی پایدار ایجاد نموده و چالش‎های پیش روی خود را به خوبی اداره کنند. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر درمعاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در تهران به تعداد 48 نفر می باشد. روایی پرسشنامه توسط گروه تخصصی تعیین و پایایی آن با استفاده از آلفای کرنباخ برابر 84/0 محاسبه شد. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از نر‌م‌افزار اس.پی.اس.اس انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معنی‌داری بین مدیریت دانش و نو آوری سازمانی وجود دارد. همچنین شاخص های مدیریت دانش نیز که شامل خلق دانش، ذخیره‌سازی دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش است نیز همگی ارتباط معنی‌داری با نوآوری سازمانی دارند.

کلیدواژه‌ها


الف) منابع فارسی

- ابراهیم‌قوام، صغری (1390). «مدیریت دانش چالشی نو در نهادینه ساختن نوآوری پلیس»، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، سال ششم، شماره 20.

- احمدپور دایانی، محمود (1378). کارآفرینی (تعاریف، نظریات و الگوها)، چاپ هشتم، تهران: انتشارات جهرمی.

- احمدی، ابراهیم؛ کراهی‌مقدم، سیروس؛ رحیمی، فرج‌الله (1391). تأثیر استراتژی­های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، خوزستان: دانشگاه علوم و تحقیقات.

- الوانی، سیدمهدی (1386). «نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی»، فصلنامه علوم مدیریت، شماره 5، صص 70 – 35.

- الیکانی، حامد؛ فکری، رکسانا (1393). «ارائه مدل نوآوری با رویکرد مدیریت دانش در صنایع خودرسازی ایران»، کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن 21، تهران: موسسه مدیران ایده‌پرداز پایتخت ویرا.

- الوانی، سید مهدی (1388). مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.

- برومند، مجتبی؛ رنجبری، مریم (1388). «اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری با تأکید بر نقش مدیریت دانش»، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره 24.

- تقی‌زاده، هوشنگ (1389). «بررسی میزان بکارگیری فرایند مدیریت دانش در یک سازمان خدماتی»، فصلنامه فراسوی مدیریت، سال سوم، شماره 12، صص 48 – 33.

- حسن‌بیگی، محسن (1389). ارایه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به‌منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاه های کشور، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.

- دانپورت، تامس اچ؛ پروساک، لارنس (1379). مدیریت دانش، ترجمة دکتر حسین رحمان‌سرشت، چاپ اول، تهران: نشر ساپکو.

- دلیرپور، مصطفی؛ یعقوبی، سعید (1392). «ارائه مدلی برای بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و نوآوری»، دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران: انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

- رابینز، استیفن (1369). مبانی رفتار سازمانی، ترجمه دکتر قاسم کبیری، چاپ اول، تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

- رادینگ، آلن (1383). مدیریت دانش (موفقیت بر اقتصاد جهانی مبتنی‌بر اطلاعات)، ترجمه محمدحسین لطیفی، تهران: انتشارات سمت.

- زارعی، محمد (1385). «نوآوری در سازمان‌های دانشی»، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 65.

- سعیدی‌کیا، مهدی (1385). اصول و مبانی کارآفرینی، تهران: نشر کیا.

- سنیمان، ریتا؛ مفیدی، هامیلتون (1385). «استفاده از اینترانت به‌عنوان ابزاری برای مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی»، ترجمه علیرضا اسفندیاری مقدم و فاطمه ذاکری فرد، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، شماره 2، صص 217-198.

- طالب‌بیدختی، عباس؛ انوری، علیرضا (1383). «خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمان‌ها»، ماهنامه تدبیر، شماره 152، سال پانزدهم.

- طالقانی، غلامرضا؛ انواری، علی؛ افتخاری، لیلا (1391). «رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه»، پژوهشنامه بیمه، دوره 27، شماره 1.

- عالی، صمد (1380). «مدیریت خلاقیت و نوآوری در سازمان»، ماهنامه تدبیر، شماره 114.

- قاسمی، سیداحمدرضا (1380). «تحول فرهنگ سازمانی و استراتژی‌های کنترل»، ماهنامه تدبیر، شماره 115.

- قلیچ‌لی، بهروز (1388). مدیریت دانش، تهران: انتشارات سمت.

- گلستان هاشمی، سیدمهدی (1390). «خلاقیت و نوآوری سازمانی و فناورانه»، فصلنامه رهیافت، شماره 26.

- محمدی، یوسف؛ محبی، علی؛ محمدی، یحیی (1392). «الگوی به‌کارگیری قابلیت­های مدیریت دانش در دانش آفرینی و نوآوری­های پلیسی»، فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، سال اول، شماره 1.

- میرفخرالدینی، حیدر؛ حاتمی‌نسب، سیدحسن؛ طالعی‌فر، رضا (1389). «مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکت­های کوچک و متوسط»، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 2.

- نقی‌زاده، شعبان الهی (1389). «مدیریت دانش فن نوآوری، چارچوبی جدید برای مدیریت یکپارچه دانش. فن­آوری و نوآوری»، فصلنامه توسعه تکنولوژی، سال دوم، شماره 12.

- دهقان نجم، منصور (1389). «مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی»، ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، شماره 10.

- یوسفی، احسان؛ فیضی، جعفرصادق؛ سلیمانی، محمد (1391). «بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری»، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سال اول، شماره 3.

 

ب) منابع انگلیسی

- Bhatt, G. D. (2001). "Knowledge management in organizations: examining the interaction between technologies, techniques, and people", journal of knowledge Management, Vo1.5, No.1, pp. 68-75.

 

- Carolina Lopez-Nicolas, Angel L. Mero no Cerdan. (2011), Strategic Knowledge management, innovation and performance, International Journal of Information Management 31. 502-509.

 

- Dalker,k (2005) knowledge management in theory & practice, Elsevier butter worth Heinemann.

 

- Davenport, T. H. & L. Prusak. (1998). "Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know", Boston, MA: Harvard Business School Press.

 

- Hall, B.H. and J. Mairesse. (2006). Empirical studies of innovation in the knowledge driven economy, Economics of Innovation and New Technology, p. 296.

 

- Hamalainen, T. J. & Heiskala, R., (2007). Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance: Making Sense of Structural Adjustment Processes in Industrial Sectors, Regions and Societies. bodmin: Edward Elgar Publishing.

 

- Howells, J (1996). Tacit Knowledge, Innovation and Technology Transfer, in: TechnologyAnalysis & Strategic Management, 8(2), 91-106.

 

- Kamasak, R; Bulutlar, F. (2010). The influence of Knowledge sharing on innovation, European Business Review, vol. 22 No. 3, pp. 306-317.

 

- Mu ra, M.; Lettieri, E.; Radaelli, G. & Spiller, N. (2013). Promoting Professionals’ Innovative Behaviour Through Knowledge Sharing: The Moderating Role of Social Capital. Journal of Knowledge Management, 17(4), pp. 527-544.

 

- Nonaka, I.A (1994). dynamic theory of organizational knowledge creation, Organization Scienc,14-37.