شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری بر اساس الگوی ترکیبی قابلیت‌های پویا و کارآفرینی راهبردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت راهبردی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ایران، تهران و نویسنده مسئول

2 استادیار دانشکدة مدیریت، دانشگاه خوارزمی

چکیده

نوآوری از اصلی‏ترین عوامل موفقیت شرکت‏های دانش‏بنیان در اقتصاد امروز است. شرکت‏های مشاورۀ مدیریت برای موفقیت در فضای رقابتی نیاز دارند تا با ایجاد قابلیت­ها و اتخاذ راهبرد‏های مناسب، نوآوری را در شرکت‏های خود توسعه دهند. نظریه­های قابلیت­های پویا و کارآفرینی راهبردی از جمله نظریه‏هایی هستند که امکان تبیین منابع خلق ارزش نوآورانه را فراهم کرده­اند. در تحقیق حاضر با اتکا به این دیدگاه­ها تلاش شد تا قابلیت­ها و راهبرد­های موجد نوآوری در شرکت­های مشاورۀ مدیریتی و اقتصادی تشریح شود. تحقیق حاضر رویکردی کیفی دارد و مبتنی بر مطالعۀ موردی چندگانه است. برای تجزیه­وتحلیل داده‏ها از تحلیل تم نظری استفاده شد. نمونۀ مورد مطالعه شامل پنج شرکت نوآور مشاورۀ مدیریت در کشور ایران بود. نتایج تحقیق نشان داد شرکت­های مشاوره، قابلیت­های فرصت­جویانه­ای را در شش زمینه ایجاد و تقویت می­کنند که عبارتند از همکاری و شبکه­سازی، استخدام دانشگران، برنامه­های آموزشی، استفاده از تکنیک­های جدید، ورود به صنایع درحال ظهور و رشد و یادگیری حین پروژه؛ همچنین قابلیت­های مزیت جویانه­ای را در شش حوزه شامل فرموله کردن و اجرای پویای راهبرد­ها، پیگیری تحقق اهداف راهبردی، مدیریت محدودۀ کسب­وکار، مدیریت پروژه­ها، مدیریت هزینه­ها و مدیریت نیروهای پاره­وقت شکل می­دهند. راهبرد­های موکل­گرایی و حرفه­ای­گرایی نیز نقش تعادل­بخش را ایفا می­کنند تا دستیابی به نوآوری‏های مستمر ارزش‏آفرین امکان­پذیر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors that Affect Innovation Adopting the Dynamic Capabilities and Strategic Entrepreneurship Perspectives

نویسندگان [English]

 • Nader Seyed Kalali 1
 • Elham Heydari 2
1 Assistant Professor of Strategic Management, Institute for Humanities and Cultural Studies and responsible author
2 Assistant professor, Faculty of Management, Kharazmi University
چکیده [English]

Innovation is one of the main success factors of knowledge-based firms in today’s economy. Management Consultancies, to be successful in the competitive environment, need to develop capabilities and adopt strategies to strengthen organizational innovation. Strategic entrepreneurship and dynamic capabilities theories are among the perspectives that can explain the sources of innovative value creation. In the present research, adopting these theories, it was attempted to explain the capabilities and strategies that facilitate innovation in Management Consultancies. The research was qualitative in essence and was conducted using a multiple case study approach. Theoretical thematic analysis was used to analyze data. The sample consisted of five innovative Management Consultancy firms in Iran. The results showed that consultancy firms developed and strengthened six opportunity-seeking behaviors include collaboration and network-building, recruitment of knowledge workers, training programs, using new techniques, entering emerging industries, and learning from projects. They also shaped six advantage-seeking capabilities include dynamic formulation and implementation of strategies, following up of strategic objectives, managing business scope, project management, cost management, and managing part-time personnel. Client orientation and professionalism were the strategies that balanced out opportunity-seeking and advantage-seeking capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Entrepreneurship
 • Dynamic Capability
 • Innovation
 • Management Consultancy
 • Multiple Case Study
 • فهرست منابع و مآخذ

  • Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management, 17(1), 99-120.
  • Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
  • Cerruti, C., Tavoletti, E., & Grieco, C. (2019). Management consulting: a review of fifty years of scholarly research. Management Research Review.
  • DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American sociological review, 147-160.
  • Eisenhardt, K. (1989). ‘Building theories from case study research’. Academy of Management Review, 14, 532–50.
  • Ellonen, H. K., Jantunen, A., & Kuivalainen, O. (2011). The role of dynamic capabilities in developing innovation-related capabilities. International Journal of Innovation Management, 15(03), 459-478.
  • Flint, D. J., Woodruff, R. B., & Gardial, S. F. (2002). Exploring the phenomenon of customers' desired value change in a business-to-business context. Journal of marketing, 66(4), 102-117.
  • Foss, K., Foss, N. J., Klein, P. G., & Klein, S. K. (2007). The entrepreneurial organization of heterogeneous capital. Journal of Management studies, 44(7), 1165-1186.
  • Glaser, B., & STRUASS, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory (Chicago IL Aladine).
  • Golden, B. R. (1992). Research notes: The past is the past – Or is it? The use of retrospective accounts as indicators of past strategy. Academy of Management Journal, 35, 848–860.
  • Grimsdottir, E., Edvardsson, I. R., & Durst, S. (2019). Knowledge creation in knowledge-intensive small and medium-sized enterprises. International Journal of Knowledge-Based Development, 10(1), 75-94.
  • Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. Academy of management review, 9(2), 193-206.
  • Heidari, A., Divandari, A., A’arabi, S. M., Kalali, N. S. (2017). Investigating the Relationship between Dynamic Capabilities and Performance with Mediating Effect of Operational Capabilities. Journal of Business Management Perspective, 15(3), 125-140 (in Persian).
  • Hitt, M. A., & Ireland, R. D. (2015). Strategic entrepreneurship. Wiley Encyclopedia of Management, 1-3.
  • Hitt, M. A., Ireland, R. D., Sirmon, D. G., & Trahms, C. A. (2011). Strategic entrepreneurship: creating value for individuals, organizations, and society. Academy of management perspectives, 25(2), 57-75.
  • Ireland, R. D., & Webb, J. W. (2007). Strategic entrepreneurship: Creating competitive advantage through streams of innovation. Business horizons, 50(1), 49-59.
  • Ireland, R. D., Hitt, M. A., & Sirmon, D. G. (2003). A model of strategic entrepreneurship: The construct and its dimensions. Journal of management, 29(6), 963-989.
  • Ireland, R. D., Hitt, M. A., Camp, S. M., & Sexton, D. L. (2001). Integrating entrepreneurship and strategic management actions to create firm wealth. Academy of Management Perspectives, 15(1), 49-63.
  • Jantunen, A., Ellonen, H. K., & Johansson, A. (2012). Beyond appearances–do dynamic capabilities of innovative firms actually differ?. European Management Journal, 30(2), 141-155.
  • Khaleghi Baygi, M., & Ghareche, M. (2010). Dynamic Management Consulting Industry, Competitive Bridge of Industrial Development. Journal of Strategic Management Studies1(3), 107-121 (in Persian).
  • Koc, T. (2007). Organizational Determinants of Innovation Capacity in Software Companies. Computers & Industrial Engineering, 53, 373-385.
  • Koc, T., & Ceylan, C. (2007). Factors Impacting the Innovative Capacity in Large Scale Companies. Technovation, 27, 105–114.
  • Kuratko, D. F., & Audretsch, D. B. (2009). Strategic entrepreneurship: exploring different perspectives of an emerging concept. Entrepreneurship theory and practice, 33(1), 1-17.
  • Mazzei, M. J. (2018). Strategic entrepreneurship: Content, process, context, and outcomes. International Entrepreneurship and Management Journal, 14(3), 657-670.
  • Mazzei, M. J., Ketchen, D. J., & Shook, C. L. (2017). Understanding strategic entrepreneurship: a “theoretical toolbox” approach. International Entrepreneurship and Management Journal, 13(2), 631-663.
  • Meyer, G. D., Neck, H. M., & Meeks, M. D. (2017). The entrepreneurshipstrategic management interface. Strategic entrepreneurship: Creating a new mindset, 17-44.
  • Morris, M. H., Kuratko, D. F., & Covin, J. G. (2008). Corporate Entrepreneurship & Innovation, South-Western. Cengage Learning.
  • Porter M. 1980. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Press: New York.
  • Schumpeter, J. A. (1982). The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle (1912/1934). Transaction Publishers.–1982.–January, 1, 244.
  • Seyed Kalali, N. (2016). Developing a Model of Competitive Advantage in Knowledge Intensive Business Services Based on Dynamic Capability Theory: A Study on Management Consulting Industry. PhD. dissertation, University of Tehran (in Persian).
  • Seyed Kalali, N. (2020). Competitive Advantage in Management Consulting Industry of Iran and Germany: The Role of Dynamic Capabilities. Journal of International Business Administration, 3(2), 23-42 (in Persian).
  • Simsek, Z., Heavey, C., & Fox, B. C. (2017). (Meta-) framing strategic entrepreneurship. Strategic Organization, 15(4), 504-518.
  • Stahl, G. K., Maznevski, M. L., Voigt, A., & Jonsen, K. (2010). Unraveling the effects of cultural diversity in teams: A meta-analysis of research on multicultural work groups. Journal of international business studies, 41(4), 690-709.
  • Swedberg, R. (2013). Joseph A. Schumpeter: his life and work. John Wiley & Sons.
  • Teece D.J. (2016) Theory of the Firm. In: Augier M., Teece D. (eds) The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management. Palgrave Macmillan, London.
  • Teece, D. J. (2017). A capability theory of the firm: an economics and (strategic) management perspective. New Zealand Economic Papers, 53(1), 1-43.
   • Teece, D. J. (2020). ‘Hand in Glove: Open Innovation and the Dynamic Capabilities Framework.’ Strategic Managament Review special issue.
   • Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic management journal, 18(7), 509-533.
   • Teece, D., & Pisano, G. (1994). The dynamic capabilities of firms: an introduction. Industrial and corporate change, 3(3), 537-556.
   • Wernerfelt, B. (1984). A resource‐based view of the firm. Strategic management journal, 5(2), 171-180.
   • Wilden, R., Devinney, T. M., & Lin, N. (2018). A Semi-formalization of the dynamic capability view. In The Oxford Handbook of Dynamic Capabilities.
   • Withers, M. C., Ireland, R. D., Miller, D., Harrison, J. S., & Boss, D. S. (2018). Competitive landscape shifts: The influence of strategic entrepreneurship on shifts in market commonality. Academy of Management Review, 43(3), 349-370.
   • Yin, R. K. (2009). Case study research. Design and methods. Newbury Park: Sage Publications.