تحلیل بهره‌وری نیروی انسانی در بخش صنعت با رویکرد اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه: شهرک صنعتی سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول)،

2 دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه پیام نور تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و کارمند دانشگاه سمنان

4 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و کارمند دانشگاه سمنان

چکیده

پیچیدگی شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و فشارهای روزافزون خارجی، تغییراتی را در سیاست‌های اقتصادی کشور طلب می‌کند تا بتوان علاوه بر فائق آمدن بر فشارهای خارجی، موجبات رشد و نمو و توسعه کشور را نیز فراهم آورد. بنابراین، مقام معظم رهبری موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح و سیاست­های کلی آن را ابلاغ فرمودند که در بندهای آن به موضوع بهره‌وری نیز اشاره شده است. با توجه به اهمیت ویژه نیروی انسانی در سازمان‌ها و اقتصاد کشور، پژوهش حاضر بر آن است تا به تحلیل بهره‌وری نیروی انسانی در بخش صنعت با رویکرد اقتصاد مقاومتی بپردازد. شهرک صنعتی سمنان به عنوان‌‌ جامعه آماری پژوهش انتخاب و پرسشنامه در بین نمونه آماری که بر طبق فرمول کوکران و به روش طبقه بندی غیرنسبی انتخاب شده­اند، توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها حاکی از آن است که از نظر جامعه مورد بررسی، شهرک صنعتی سمنان از وضعیت مناسبی در هر یک از شاخص‌های بهره‌وری نیروی انسانی، یعنی «عوامل فردی»، «عوامل فنی»، «عوامل مدیریتی» و «عوامل ساختاری» برخوردار است و وضعیت کلی بهره­وری منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی نیز مناسب برآورد می‌شود. با این وجود، نتایج پژوهش حاکی از آن است که از نظر نمونه آماری، شاخص­های «عوامل مدیریتی» و «عوامل ساختاری» همچنان با وضعیت آرمانی فاصله دارند و توجه ویژه مدیران سازمان‌ها را می‌طلبد. علاوه بر این، از نظر نمونه آماری، عوامل مدیریتی و عوامل فردی به ترتیب بیشترین ارتباط را با بهره‌وری منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر بیانیه‌های راهبردی مقام معظم رهبری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Human Resource Productivity in the Industrial Sector with the Approach of Resistance Economy (A Case of Semnan Industrial Town

نویسندگان [English]

 • Abbasali Rastgar 1
 • Seyed Mehd Mousavi Davoudi 2
 • Amin Hemmati 3
 • Mostafa Raoufi 4
1 Associate Prof, Faculty of Economic, Management and Political Sciences, Semnan University and responsible
2 Phd of human resource management. payam noor univesity
3 Master of semnan university
4 Master of semnan university
چکیده [English]

The complexity of the conditions prevailing in the country's economy and increasing external pressures, requires changes in the country's economic policies in order to be able to overcome the external pressures, as well as the growth and development of the country. Therefore, the Supreme Leader raised the issue of resistance economics and announced its general policies, which in its paragraphs also mention the issue of productivity. Given the special importance of human resources in organizations and the economy, the present study aims to analyze the productivity of human resources in the industrial sector with a resilient economy approach. For this purpose, Semnan industrial town was selected as the statistical population of the study and the researcher-made research questionnaire, after reviewing the validity and reliability, among the statistical sample who were selected according to Cochran's formula and selected by non-relative classification method. Data analysis indicates that from the point of view of the Statistical population, Semnan industrial town is in a well position in each of the indicators of human resources productivity, i.e. "individual factors", "technical factors", "managerial factors", and "structural factors"; And the overall state of human resource productivity in a resilient economy is also considered appropriate. However, the results indicate that, the indicators of "managerial factors" and "structural factors" are still far from the ideal situation and require special attention of managers of organizations. Further, according to statistical analysis, managerial and individual factors are most closely related to human resource productivity in a resilient economy based on the Supreme Leader's strategic statements, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Productivity
 • Human Resources
 • Resistive Economy
 • الف. منابع فارسی

  • اخوان، پیمان، ایمانی، ساناز؛ نبی زاده، معصومه (1395)، تبیین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در کشور با بهره‌گیری از روش دیمتل - آی. اس. ام فازی، فصلنامه راهبرد دفاعی، دوره 14، شماره 53، 1-36.
  • افراسیابی، عبدالرسول (1397)، بررسی عوامل مؤثر بر تقویت سرمایه اجتماعی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی استان بوشهر)، مدیریت فردا، دوره 7، شماره 54، 121-132.
  • امین بیدختی، علی‌اکبر؛ وکیل الرعایا، یونس (1397)، ابعاد توانمندسازی مدیران مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تعاونی‌های تولیدی، تعاون و کشاورزی، دوره 7، شماره 26، 29-58.
  • بختیاری، صادق؛ دهقانی زاده، مجید؛ حسینی پور، سید مجتبی (1393)، تحلیلی از بهره‌وری نیروی کار و کارایی در بخش تعاونی: مطالعه موردی تعاونی­های صنعتی استان یزد، فرایند مدیریت و توسعه، شماره 89، 45-73.
  • بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان، 1391/5/16
  • پاشامختاریان، ام‌البنین؛ نصری، فرامرز؛ رضوی فر، زهرا (1395)، بررسی رابطه تفویض اختیار بر بهره‌وری کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان شبکه بهداشت و درمان غرب استان مازندران)، دومین کنفرانس بین‌المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد.
  • جعفریان، احمد؛ حاجی ابراهیم، حمید (1392)، سیستم مدیریت بهره‌وری: اندازه‌گیری بهره‌وری سازمانی، تهران: انتشارات مدیران امروز.
  • جلیلی، حبیب‌الله؛ جمشید لو، راحله؛ حاجی خانی، البرز (1396)، تحلیل بهره‌وری نیروی انسانی در بخش صنعت با رویکرد اقتصاد مقاومتی، مدیریت صنعتی، شماره 41، 119-132.
  • حجازی نیا، رویا (1395)، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی، رشد فناوری، شماره 47، 12-20.
  • خلیلی، حسام‌الدین (1391)، مقاومت اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی، کارآگاه، دوره 2، شماره 5، 24-43.
  • دانش جعفری، داوود (1391)، تأملی در باب اقتصاد مقاومتی. جزوهآموزشی.
  • رحمان سرشت، حسین؛ شاکری، المیرا؛ شکری، عبدالحسین (1396)، اثر سلامت سازمانی و خلاقیت کارکنان بر بهره‌وری کارکنان با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری، مدیریت بهره‌وری، سال 11، شماره 42، 37-60.
  • رستگار، عباسعلی؛ موسوی داودی، سید مهدی؛ همتی، امین؛ رئوفی، مصطفی (1395)، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره‌وری منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر بیانیه‌های راهبردی مقام معظم رهبری. طرح پژوهشی مصوب دانشگاه سمنان، به تاریخ 15/08/95 و به شماره 4158/95/266.
  • سلیمانی، مریم؛ مولایی، الهه؛ حمیدی بیناباج، مژگان (1396)، عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در راستای اقتصاد مقاومتی، رهیافت انقلاب اسلامی، شماره 40، 121-144.
  • سهیلی انارکی، راضیه (1395)، بررسی تأثیر سبک رهبری بر بهره‌وری منابع انسانی در سازمان‌ها، پنجمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین.
  • شجاعی، سید سعید؛ جمالی، غلامرضا؛ منطقی، نیکزاد (1395)، شناسایی عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی انسانی، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 8، شماره 2، 161-181.
  • شیری قره گونی، غلامرضا؛ بیگ زاده، یوسف؛ شیری، ابراهیم (1396)، بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر بهره‌وری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی، فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، دوره 3، شماره 4، 35-64.
  • طاهری، شهناز (1395)، بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان‌ها (مدیریت بهره‌وری فراگیر)، تهران: انتشارات هستان. 
  • عربیون، ابوالقاسم؛ منوچهری آملی، محمود (1391)، اقتصاد مقاومتی و کشاورزی راهکارهایی برای ارتقای بخش کشاورزی در دوران گذران اقتصاد مقاومتی، مجلهآینده‌نگر، شماره  14، 1-15.
  • عطایی، محمد؛ علی نژاد، علیرضا؛ رحمانی، ندا (1394)، بررسی ارتباط بهره‌وری نیروی انسانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، مدیریت توسعه و تحول، شماره 21، 1-10.
  • علیزاده، مجید (1391)، چیستی اقتصاد مقاومتی، نشستتخصصیاقتصاد مقاومتی. دانشگاه علامه طباطبایی.
  • قیطرانی، فاطمه؛ طغرا، سید محمد (1396). تأثیر الگوهای 4 گانه مسیر پیشرفت شغلی در سازمان بر سطح بهره‌وری کارکنان در شعب بانک ملی شهر اراک. کنفرانس سالانه پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی.
  • گودرزوندچگینی، مهرداد و همکاران (1395)، بررسی رابطه مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری‌های استان گیلان)، مدیریت بهره­وری، دوره 10، شماره 38، 253-278.
  • معصومی نیا، علی (1391)، چیستی اقتصاد مقاومتی، نشستتخصصیاقتصادمقاومتی. دانشگاه علامه طباطبایی.
  • مکوندی، مولود (1395)، بررسی نقش شایسته‌سالاری در بهره‌وری نیروی انسانی (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق اهواز)، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
  • منظم اسماعیل پور، محمدرضا (1394)، بررسی افت بهره‌وری ناشی از استرس گرمایی در وظایف شغلی مختلف صیفی‌کاران شهرستان دره شهر، مجله بهداشت و ایمنی کار، دوره 5، شماره 3، 63-74 .
  • موسوی داودی، سید مهدی (1391)، بررسی رابطه بین هوش معنوی، عدالت سازمانی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی دانشگاه سمنان.
  • میرمعزی، سید حسین (1392)، اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن (با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری)، اقتصاداسلامی، دوره 12، شماره 47، 49-76.
  • ناظم، فتاح و نوری مجد، فریبا (1393)، مدیریت بهره‌وری (فضای سازمانی و بهره‌وری)، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علم.

   

  ب. منابع لاتین

  • Briguglio, L., & Stephen, P. (2011). Growth and Resilience in East Asia and The Impact of the Global Recession, Available at:http://www. um. edu. Mt.
  • Briguglio, L, Gordon. C, Nadia. F, & Stephanie. V. (2008). Profiling Economic Vulnerability and Resilience in Small States: Conceptual Underpinnings Economics Department, University of Malta. Available at: http://www.um.edu. Mt.
  • Fathi, F., Moharramzadeh, M., & Siyed Ameri, M (2012). Relationship Career Anchors and Organizational Socialization among General Offices of Sports and Youth in North West of Iran, International Journal of Sport Studies, 3 (5), 366-373.
  • Gold, B. (1995). Foundations of Productivity Analysis. (Pittsburg.University Press).
  • Imran, R., Mehwish, M., & Abida, A. (2015). Impact of Organizational Justice, Job Security and Job satisfaction on Organizational Productivity. Journal of Economics, Business and Management, 3 (9), 840-845.
  • Joreskong, K. G., & Sorbom, D. (1989). LISREL 7: A guide to the program and application, 2Ed, Chicago: SPSS Software.
  • Nazmul Huq, M., Ranjan Howlader, S., & Kabir, M. A. (2014). The Impact of Health on Productivity in Bangladesh. Global Journal of Quantitative Science, 2, 24-31.
  • Osa, I. G., & Amos, I. O. (2014). The Impact of Organizational Commitment on Employees rroductivitu: a case study of Nigeria brewery, PLC. International Journal of Research in Business Management, 2 (9), 107-122.
  • Shahzad, I. (2013). Analyzing the impact of Health and Education on Total Factor Productivity: a panel data approach, Asian-African Journal of Economics and Econometrics, 2, 277-292.