کلیدواژه‌ها = آینده‌نگاری راهبردی
آینده‌نگاری راهبردی و خلق ارزش در سیاست‌گذاری (مطالعه موردی: سازمان‌های دفاعی)

دوره 5، شماره 18، شهریور 1400، صفحه 109-138

مهدی نیکویه؛ شهریار شیرویه پور؛ حاکم قاسمی؛ ابراهیم ایجابی