نویسنده = سید علیرضا سید صالحی
ارائه الگوی کارآفرینی سازمانی در بانکداری ایران مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

دوره 5، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 7-36

علی چپردار؛ علیرضا ایرج پور؛ سید علیرضا سید صالحی؛ علی داوری