ارائه الگوی کارآفرینی سازمانی در بانکداری ایران مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران. نویسنده مسئول

3 استادیار گروه مدیریت ، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در محیط رقابتی و پویای کنونی، سازمان‌ها به‌منظور افزایش توانمندی‌های کارآفرینانه جهت حفظ رشد و سودآوری به‌شدت به کارآفرینی سازمانی نیاز دارند و این موضوع تنها در سایه تبادل ایده‌های نوآورانه و بازنمودن مرزهای سازمانی امکان‌پذیر است. اما تاکنون هیچ الگوی منسجمی در مورد کارآفرینی سازمانی در بانکداری ایران ارائه نشده است؛ بنابراین، هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی کارآفرینی سازمانی در بانکداری ایران، شناسایی شرایط و عواملی است که در کارآفرینی سازمانی باید موردتوجه قرار گیرند. جامعه آماری شامل متخصصان تجربی و نظری در این حوزه است. روش جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه عمیق با 18 نفر از خبرگان فعال در حوزه بانکداری بوده و نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام‌شده است. تحلیل داده‌ها  با استفاده از نرم افزار مکس کیو داو در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است. بعد از کدگذاری باز، مقوله‌ها و مفاهیم استخراج‌شده‌اند. از اطلاعات گردآوری شده براساس فرایند نظریه داده‌بنیاد 65 کدباز، 19مفهوم و6مقوله استخراج شد. نتایج نشان داد که در مرحله کدگذاری محوری کارآفرینی سازمانی به‌عنوان مقوله اصلی در نظر گرفته‌شده و شرایط علی (قابلیت‌های کارآفرینی سازمانی، قابلیت‌های نوآوری راهبردی، قابلیت‌های کارآفرینی راهبردی)، عوامل زمینه‌ای (ساختاری، محیطی، رفتاری)، عوامل مداخله‌گر، راهبردها (راهبرد نوآوری، ائتلاف، شبکه‌سازی، رشد) و پیامدها (بازار، مشتریان، اقتصادی، فناوری) طراحی‌شده است. درجمع بندی کلی، الگوی کارآفرینی سازمانی در بانکداری در قالب مدل پارادایمی بر مبناى نظریه داده‌بنیاد، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Present a Corporate Entrepreneurship Pattern in Banking of the Islamic Republic of Iran Banking Based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

 • Ali Chapardar 1
 • Alireza Airajpour 2
 • Seyed Alireza Salehi 3
 • Ali Davari 4
1 Ph.D. Student, Faculty of Management and Accounting, University of Islamic Azad Qazvin, and responsible author
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
4 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In today's competitive and dynamic environment, organizations desperately need to increase their entrepreneurial capabilities to maintain growth and profitability in corporate entrepreneurship, and this is only possible through the exchange of innovative ideas and the opening of organizational boundaries; Therefore, the aim of this study is to provide a model of corporate entrepreneurship in the banking of the Islamic Republic of Iran, to identify the conditions and factors that should be considered in corporate entrepreneurship. The statistical population included experimental and theoretical experts in this field. The data collection method was in-depth interviews with 18 experts active in the field of banking and sampling was done in a targeted manner. Data analysis was performed using Maxqda software in three stages of open, axial and selective coding. After open coding, categories and concepts are extracted. 65 open source, 19 concepts and 6 categories were extracted from the collected information based on the data theory process of the foundation. The results showed that in the phased coding stages of corporate entrepreneurship as the main category and causal conditions (corporate entrepreneurship capabilities, strategic innovation capabilities, and strategic entrepreneurship capabilities), underlying factors (structural, environmental, behavioral), intervention factors, strategies (innovation, coalition, networking, growth strategy) and outcomes (market, customers, economy, technology) are designed. In general, the corporate entrepreneurship model in banking is presented in the form of a paradigm model based on grounded theory.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corporate Entrepreneurship
 • the Islamic Republic of Iran Banking
 • Grounded Theory
 • الف. منابع فارسی

  • ایمانی، عبدالمجید و همکاران (1395)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نهادینه‌سازی ابعاد اجرایی کارآفرینی سازمانی، فصلنامه پژوهش‌های علمی مدیریت، سال نهم، شماره 31.
  • الوانی، سید مهدی و همکاران (1395)، عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، شماره 82.
  • بابایی فارسانی، میثم؛ امین دوست، عاطفه؛ علی دادی، ابوذر (1397)، طراحی الگو نوآوری باز در شرکت‌های کوچک و متوسط با استفاده از نظریه داده‌بنیاد، فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی دانشگاه امام حسین(ع) ، 2، 95-136.
  • دهقان، طالبی، عربیون. (1391). پژوهشی پیرامون عوامل مؤثر بر نوآوری و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. مجله پیاورد سلامت، 6(1)، 22- 33.
  • رضایی، روح‌الله و همکاران (1395)، تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شماره 4، ص 2-47.
  • رهبری، محمد؛ سمیعی، روح اله؛ اشرفی، مجید؛ شجاعی، سامره (1397)، شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد کارآفرینی سازمانی مبتنی بر نوآوری در تعاونی لبنی کشور، فصلنامه تعاون و کشاورزی، 25، 178-195.
  • صالحی، سارا و اولادیان، معصومه (1393)، تأثیر مدیریت دانش بر توسعه کارآفرینی سازمانی، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 13، ص 93-114.
  • سرعتی آشتیانی، نرجس (1378)، نوآوری راهبردی، مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 2،2.
  • عباس زاده، حسن؛درویش، حسن؛ الوانی، سیدمهدی؛ صالحی صدقیانی، جمشید (1390)، الگوی استراتژی گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی ایران، 2، 7، 99-116.
  • نورا، عباس (1399)، بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی و راهبردی شرکت‌های لبنی خراسان رضوی بر میزان گرایش آنها به بین‌المللی شدن، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، شماره 39، ص 41-60.
  • سبحانی، عبدالرضا؛ مستقیمی، محمود رضا؛ حسینی، سید محمدرضا؛ نوعی، غلام‌رضا (1398)، تبیین شاخص‌ها و الگوی کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های تعاونی روستایی، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، شماره 44، ص 171-196.
  • ملک زاده، غلامرضا و نرگس سیده.(1395). ارتباط کارآفرین با نوآوری، دومین کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
  • کریمی، آصف؛ ملک محمدی، ایرج؛ رضوان فر، احمد؛ پورداریانی، محمود (1392)، طراحی مدل کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی درزمینه توسعه پایدار کشاورزی، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 44، 1، 77-93.
  • یدالهی فارسی، جهانگیر؛زالی، محمدرضا؛ باقری فرد، سیدمرتضی (1390)، شناسایی عوامل ساختاری مؤثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی؛ مطالعه موردی دانشگاه جامع علمی – کاربردی، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 4، 1، 17-32.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Albadvi, A. (2019). Implement an open innovation approach in innovation development Challenges, Considerations and Solutions; the banking and payment industries case study. Management Research in Iran23(2), 200-225.‏
  • Al-Omoush, K. S. Al Attar, M. K. Saleh, I. H. & Alsmadi, A. A. (2019). The drivers of E-banking entrepreneurship: an empirical study. International Journal of Bank Marketing.‏
  • Alvarez, C. & Urbano, D. (2011). Environmental factors and entrepreneurial activity in Latin America. Academia Revista Latinoamericana de Administración, 48, 126-139.‏
  • An, W. Zhao, X. Cao, Z. Zhang, J. & Liu, H. (2018). How bricolage drives corporate entrepreneurship: The roles of opportunity identification and learning orientation. Journal of Product Innovation Management, 35(1), 49-65.‏
  • Antoncic, B. & Hisrich, R. D. (2004). Corporate entrepreneurship contingencies and organizational wealth creation. Journal of management development.‏
  • B. and Zorn. O. (2005). The Mediating Role of Corporate Entrepreneurship in the Organizational Support–Performance Relationship: An Empirical Examination. Journal of Business Venturing. Vol. 35. No. 2. pp. 5–14.
  • Ayadi, R. & Schmidt, R. H. (2009). Investigating diversity in the banking sector in Europe: The performance and role of savings banks. CEPS.‏
  • Belousova, O. Groen, A. & Krueger, N. (2021). Corporate entrepreneurship: new insights. In World Encyclopedia of Entrepreneurship. Edward Elgar Publishing.‏
  • Berger, A. N. (2003). The economic effects of technological progress: evidence from the banking industry. Journal of Money, credit and Banking, 141-176.
  • Burns, P. (2008). Corporate entrepreneurship. Palgrave Macmillan.
  • Casson, M. & Wadeson, N. (2007). The discovery of opportunities: Extending the economic theory of the entrepreneur, Small business economics, 28(4), 285-300.
  • Chai, B. B. H. & Entebang, H. (2013). A conceptual model of corporate entrepreneurship in banking industry. In Diversity, Technology, and Innovation for Operational Competitiveness: Proceedings of the 2013 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management. ToKnowPress (pp. 2-131).‏
  • Covin, J. G. & Miles, M. P. (1999). Corporate entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage. Entrepreneurship theory and practice23(3), 47-63.‏
  • Falola H. O; Salau O. P; Olokundun A. M, Ibidunni A. S & Atolagbe T. M, (2017). Developing a Model for Employees’ Entrepreneurial Engagement and Organizational Survival, Covenant Journal of Entrepreneurship, (CJoE) 1, 2.
  • Ferreira, J. Coelho, A. & Moutinho, L. (2020). Dynamic capabilities, creativity and innovation capability and their impact on competitive advantage and firm performance: The moderating role of entrepreneurial orientation. Tec novation, 92, 102061.‏
  • Giannetti, M. (2007). Financial liberalization and banking crises: The role of capital inflows and lack of transparency. Journal of Financial Intermediation, 16(1), 32-63.‏
  • Hornsby, J. S. Kuratko, D. F. & Zahra, S. A. (2002). Middle managers' perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: assessing a measurement scale. Journal of business Venturing, 17(3), 253-273.
  • Hornsby, J. S. Kuratko, D. F. Holt, D. T. & Wales, W. J. (2013). Assessing a measurement of organizational preparedness for corporate entrepreneurship. Journal of Product Innovation Management30(5), 937-955.‏
  • Ireland, R. D. Hitt, M. A. & Sirmon, D. G. (2003). A model of strategic entrepreneurship: The construct and its dimensions. Journal of management29(6), 963-989.‏
  • Karthikeyan, P. (2016). Technology adoption and customer satisfaction in banking technological services. Journal of Internet Banking and Commerce21(3), 1.
  • KAYA Nihat, (2015). Corporate Entrepreneurship, Generic Competitive Strategies, and Firm Performance in Small and Medium-Sized Enterprises, Procedia - Social and Behavioral Sciences 207, 662 – 668.
  • Kholmy, K. & Ernstberger, J. (2010). Reclassification of financial instruments in the financial crisis–Empirical evidence from the European banking sector. Available at SSRN 1578823.
  • Kiyomovna, K. G. (2021). Development of Entrepreneurship and Innovation. Pindus Journal of Culture, Literature and ELT, 2, 18-21.‏
  • Kreiser, P. M. Kuratko, D. F. Covin, J. G. Ireland, R. D. & Hornsby, J. S. (2021). Corporate entrepreneurship strategy: extending our knowledge boundaries through configuration theory. Small Business Economics, 56(2), 739-758.‏
  • Kreiser, P. M. Kuratko, D. F. Covin, J. G. Ireland, R. D. & Hornsby, J. S. (2021). Corporate entrepreneurship strategy: extending our knowledge boundaries through configuration theory. Small Business Economics, 56(2), 739-758.‏
  • Kuratko, D. F. & Audretsch, D. B. (2013). Clarifying the domains of corporate entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal9(3), 323-335.‏
  • Kuratko, D. F. (2012). Corporate entrepreneurship. In Handbook on organisational entrepreneurship. Edward Elgar Publishing.‏
  • Lumpkin G.T & Dess G.G, (2001). Linking Two Dimensions Of Entrepreneurial Orientation To Firm Performance: The Moderating Role Of Environment And Industry Life Cycle, Journal of Business Venturing,
  • Mamabolo, M. A. & Ravjee, B. (2019). The impact of corporate entrepreneurship on service innovation: A case of a South African banking institution. The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management, 11(1), 1-12.‏
  • Martovoy, A. Kutvonen, A. Mention, A. L. & Torkkeli, M. (2012). Open innovation in banking services: advantages and disadvantages. In ISPIM Conference Proceedings(p. 1). The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM).‏
  • Matriano, M. T. (2021). Strategic Approach to Innovation Management and Strategic Changes to Improve Innovation Management. Advances in Social Sciences Research Journal, 8(7), 323-329.‏
  • Meyer, G. D. Neck, H. M. & Meeks, M. D. (2017). The entrepreneurship‐strategic management interface. Strategic entrepreneurship: Creating a new mindset, 17-44.
  • Monferrer Tirado, D. Moliner Tena, M. Á. & Estrada Guillén, M. (2019). Ambidexterity as a key factor in banks’ performance: a marketing approach. Journal of Marketing Theory and Practice, 27(2), 227-250.‏
  • Morais, G. M. dos Santos, V. F. da Silva Tolentino, R. D. S. & Cordeiro, H. (2021). Entrepreneurship, Innovation, and Competitiveness in Organization. International Journal of Business Administration12(2).‏
  • Morris, M. H. Kuratko, D. F. & Covin, J. G. (2008). Corporate Entrepreneurship & Innovation, South-Western. Cengage Learning
  • Morris, M. H. Kuratko, D. F. & Covin, J. G. (2010). Corporate entrepreneurship & innovation. Cengage Learning.‏
  • ‏Nastiti, N. D. & Kasri, R. A. (2019). The role of banking regulation in the development of Islamic banking financing in Indonesia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.
  • Pinchot, G. & Pinchot, E. (1978). Intra-corporate entrepreneurship. Режим доступу:
  • Pirhadi, H. & Feyzbakhsh, A. (2021). Corporate entrepreneurship, its antecedents, process, and consequences: A systematic review and suggestion for future research. Journal of International Entrepreneurship, 1-27.‏
  • Rofiaty, R. (2019). The relational model of entrepreneurship and knowledge management toward innovation, strategy implementation and improving Islamic boarding school performance. Journal of Modelling in Management.‏
  • Sakhdari, K. & Farsi, J.Y. (2016). Business Partners and Corporate Entrepreneurship in Developing Countries. International Journal of Management and Enterprise Development, 15(1): 61–77.
  • Sakhdari, K. (2016). Corporate Entrepreneurship: A Review and Future Research Agenda. Technology Innovation Management Review, 6(8): 5–18.
  • Schlegelmilch, B. (2003). Strategic innovation: The construct, its drivers and its strategic outcomes. Journal of Strategic Marketing, 11: 117˚132.
  • Schollhammer, H. (1982). Internal Corporate Entrepreneurship. In C.A. Kent, D.L.
  • Stopford, J. M. & Baden-Fuller, C. W. (1994). Creating corporate entrepreneurship. Strategic management journal, 15(7), 521-536.
  • Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques (pp. 1-312). Thousand oaks, CA: Sage publications.‏
  • Teece, D. J. (2008). Technological know-how, organizational capabilities, and strategic management: business strategy and enterprise development in competitive environments. World Scientific.‏
  • Tornjanski, V. Marinkovic, S. Jaksic, M. L. & Arsic, V. B. (2015). The prioritization of open innovation determinants in banking. Industrija43(3).‏
  • Tseng, C. & Tseng, C. C. (2019). Corporate entrepreneurship as a strategic approach for internal innovation performance. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship.‏
  • Uslu Tuna, Idil Ayça Bülbül, Duygu Çubuk (2015), An Investigation of the Effects of Open Leadership to Organizational Innovativeness and Corporate Entrepreneurship, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195 (2015) 1166 – 1175.
  • (2017). MAXQDA12 Reference Manual, VERBI Software. Consult. Sozialforschung. GmbH, Berlin.
  • Wang, C. Wang, N. & Yang, J. (2012). A unified model of entrepreneurship dynamics. Journal of Financial Economics, 106(1), 1-23.
  • Zahra, S. A. & Covin, J. G. (1995). Contextual influences on the corporate entrepreneur ship-performance relationship: a longitudinal analysis. Journal of Business Venturing, 10, 43–58.
  • Zahra, S. A. (1996). Governance, ownership, and corporate entrepreneurship: The moderating impact of industry technological opportunities. Academy of management journal, 39(6), 1713-1735.‏
  • Zahra, S. A. Jennings, D. F. & Kuratko, D. F. (1999). Guest editorial, Corporate entrepreneurship in a global economy, 4,220-252.
  • Zahra, Sh. A. (1993). Environment, Corporate Entrepreneurship, and Financial Performance: vol. 8, issue 4, 319-340.
  • Zampetakis, L. A. & Moustakis, V. S. (2010). An exploratory research on the factors stimulating corporate entrepreneurship in the Greek public sector. International Journal of Manpower, 31 (8), 871-887.
  • Zohari, M., & MohammadKazemi, R. (2017). Identifying the Effect of Entrepreneurship Approach on the Banking Industry Development Strategy (Study at Bank Mellat). International Business Research, 10(6), 236-247.‏