نویسنده = حسین مظفر
مقاله پژوهشی:طراحی مدل سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی

دوره 3، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 75-108

DOR:20.1001.1.74672588.1398.3.12.3.1

حسین مظفر؛ مهدی رضائیان؛ عباسعلی حاجی پروانه؛ مجید‌ الهام‌بخش