نویسنده = ابوطالب شفقت
ارائه الگوی مدیریت راهبردی دانش با کاربست اینترنت اشیاء مبتنی بر زنجیره بلوکی در بخش دفاع

دوره 7، شماره 26، شهریور 1402، صفحه 157-184

سید کریم طاهائی؛ پیمان اخوان؛ محمد فتحیان؛ ابوطالب شفقت


سنجش شاخص‌های زیست‌بوم نوآوری در مؤسسات آموزشی- پژوهشی دفاعی

دوره 5، شماره 19، آذر 1400، صفحه 199-222

سیدجواد رضائی؛ ابوطالب شفقت؛ رضا عابدی