نویسنده = عظیم علیزاده
الگوی آینده‌نگاری راهبردی دفاعی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1399، صفحه 67-100

عباس چهاردولی؛ عبدالرحیم پدرام؛ نبی اله دهقان؛ عظیم علیزاده