مقاله پژوهشی:ارائه الگوی راهبردی جهادسازندگی براساس گفتمان ولایت فقیه، قانون اساسی و تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 عضوهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال

چکیده

باتوجه به فقدان الگوی راهبردی در حوزه جهاد‌سازندگی ازطریق تجارب کسب شده، مبتنی بر گفتمان ولایت فقیه و قانون اساسی و نقش جهاد‌سازندگی درتوسعه و عمران روستاها و همچنین جنگ تحمیلی، ارائه یک الگوی راهبردی بومی مبتنی بر ارزش​های اسلامی و انقلابی که عملاً از طریق چارچوب​های علمی ثبت و تدوین شود، بس ضروری می‌نماید. این تحقیق با هدف دست یابی به الگوی راهبردی درحوزه جهادسازندگی برای اداره کشور و بهره‌برداری فرا ملی و همچنین تبیین گفتمان الهی ولایت فقیه دراین حوزه، استخراج محورها و رویکردهای قانون اساسی در این زمینه، تبیین، مستند سازی و تئوریزه کردن تجارب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وتعیین ابعاد، مولفه‌ها، زیرمولفه‌ها و روابط بین آنها در الگوی راهبردی حوزه جهادسازندگی، انجام شد. این تحقیق کاربردی- توسعه­ای بوده و با استفاده از روش پژوهش آمیخته و بهره‌گیری از تئوری داده‌بنیاد و مدل‌سازی ساختاری- تفسیری برای اکتشاف پدیده­ها و مفاهیم و ارتباط آنها با یکدیگرانجام شد.
الگوی راهبردی جهاد‌سازندگی درقالب 9 بعد، 21 مولفه و115 شاخص ارائه گردید، که ابعاد دکترین با 3 مولفه و 19 شاخص، اهداف با 3 مولفه و 12 شاخص و سیاست‌ها با 3 مولفه و 11 شاخص به عنوان ارکان جهت ساز از گفتمان ولایت فقیه، قانون اساسی واسناد بالادستی استخراج شدند. همچنین ابعاد برنامه ریزی با 2 مولفه و 14 شاخص، سازماندهی با 2 مولفه و 12 شاخص، هدایت ورهبری با 2 مولفه و 29 شاخص، هماهنگی با 2 مولفه و 5 شاخص، پیاده سازی واجرا با 2 مولفه و 5 شاخص، نظارت وارزیابی با 2 مولفه و 8 شاخص ازتجربیات نظام درحوزه جهاد‌سازندگی به عنوان ابعاد مدیریتی استخراج گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

strategic model in the field Jihad of construction through the experiences gained from the discourse of Velayat-e faqih and the constitution

نویسندگان [English]

 • hosein mirzaie 1
 • Abdolmajid i Sheykh 2
1 Ph.D. student of strategic management at supreme national defense university
2 Faculty member of Azad university, north bran
چکیده [English]

This study is conducted due to the lack of a strategic model in the field Jihad of construction through the experiences gained from the discourse of Velayat-e faqih and the constitution and the role of Jihad of Construction in the development and development of villages as well as imposed war and providing a kind of native management based on Islamic and revolutionary values which is practically not documented through scientific frameworks and strategic models and on the other hand, the importance of modeling and modeling in management, With the aim of achieving a strategic model in the field of jihad of construction for country administration and transnational exploitation and also the explanation of divine discourse of Velayat-e faqih in this field, extracting the axes and approaches of the constitution in this field explaining, documenting and theorizing the experiences of the Islamic Republic of Iran's holy system and determining dimensions, components, sub-components and the relationship between them in the strategic model of jihad of  construction.
This research is applied-developmentand is done using mixed research method and utilizing the data theory of the foundation and structural-interpretive modeling to explore phenomena and concepts and their relationship with each other.
The strategic model of jihad of constructivist was presented in 9 dimensions, 21 components and 115 indicators which the dimensions of the doctrine with 3 components and 19 indicators, Goals with 3 components and 12 indicators and policies with 3 components and 11 indicators as the main elements of the discourse of Velayat-e faqih, the constitution and the upstream documents were extracted.
Also, planning dimensions with 2 components and 14 indicators, organization with 2 components and 12 indicators, leadership with 2 components and 29 indicators, coordination with 2 components and 5 indicators, implement and run with 2 components and 5 indicators, monitoring and evaluation with 2 components and 8 indicatorswere extracted from the experience of the system in the field of constructivism, as a managerial dimension

کلیدواژه‌ها [English]

 • management
 • strategic model
 • jihad of construction
 • الف. منابع فارسی

  • قرآن کریم، ترجمه آیت الله مشگینی
  • صحیفه حضرت امام خمینی(ره) (1389)، ج7و21موسسه تنظیم ونشرآثارامام خمینی(س)نشر عروج، تهران.
  • مجموعه بیانات امام خامنه ای (مدظله)، قابل دسترسی درسایت: www.khamenei.ir
  • الوانی، مهدی (1379)، تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی، تهران: انتشارات سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی (سمت).
  • ایروانی،محمدجواد(1377)، نهادگرائی وجهادسازندگی، تهران: انتشارات وزارت جهادسازندگی
  • ایروانی، محمدجواد و شیخی، عبدالمجید (1386)، مقایسه دوسامانه نهادی وسنتی،تهران: انتشارات وزارت جهادسازندگی.
  • روشن نژاد، مژگان (1377)، تعیین الگوی بهره وری کارکنان وزارت جهادسازندگی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  • روشه، گی (1379)، کنش اجتماعی، ترجمه هما زنجانی‌زاده، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
  • سرمد، زهره (بی)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، قابل دسترسی درسایت:https://www.parsmodir.com/db/research/reliability.php
  • شفیعی، عباس (1393)، مؤلفه‌های مدیریت جهادی، قابل دسترسی درسایت: http://www.iqna.ir/fa/news/1425609/
  • شکوری، علی (1386)، نقش جهادسازندگی در توسعه روستایی، تهران: انتشارات وزارت جهادسازندگی.
  • صدرالسادات، سیدعلی (1387)، بازشناسی جهادسازندگی، تهران: انتشارات وزارت جهادسازندگی
  • طالبی، فضل الله (1374)، طراحی وتبیین الگوی مناسب نظام نگهداری مدیران جهادسازندگی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  • کریمی، رامین(1394)، راهنمای آسان تحلیل آماری باspss، تهران: نشرهنگام
  • گرجی، ابراهیم و برخورداری، سجاد (1388)، مبانی روش تحقیق درعلوم اجتماعی، تهران، انتشارات ثالث.
  • مظاهری (بی)،اقسام جهاد، برگرفته ازسایت:

  http://www.almazaheri.com/Farsi/Index.aspx?TabID=0604&SectionNum=2408&ChapterNum

  • نوری همدانی(1394)، درس خارج فقه کتاب البیع، قابل دسترسی درسایت: http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/noori/feqh/93/940116

   

   

  ب. منابع لاتین

  • Abraham Kaplan,(1964).The conduct of Inquiry: Methodology for Behavioral Science,San Francisco: Chandler Press
  •  Tenenhaus, M., Amato,S.,Esposito Vinzi,V.(2004).A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting. 739-742 Lifelon
  • Webster’s Third new international dictionary,(1966),volume II Encyclopaedia Britannica inc,William Benton publisher.