مقاله پژوهشی:ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه تهران

2 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

3 استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی(نویسنده مسئول)

چکیده

امروزه اهمّیت قدرت اقتصادی و نقش بارز تولید ملی در توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع بشری بر هیچ‌‌کس مستور و  پوشیده نیست. ازطرفی اهمیت این موضوع برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از ایدئولوژی خاص و جهان‌‌بینی الهی است و همواره از بدو پیروزی انقلاب تا به امروز مورد هجمه‌های متنوع سخت و نرم نظام سلطه قرار داشته و در حال حاضر با جنگ تمام‌عیار اقتصادی روبرو ‌است، مضاعف نیز می‌نماید.
این پژوهش که پژوهشی آمیخته‌ی اکتشافی است و در زمره تحقیقات توسعه‌ای- کاربردی نیز قراردارد، ابزار گردآوری اطلاعات آن مبتنی است بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی؛ بدین معنی که با بررسی جامع و مطالعه‌‌ی ادبیات نظری، و تدابیر و بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، اسنادبالادستی و عوامل تأثیرگذار بر مقوله‌‌ی تولید ملی همچنین برقراری ارتباط منطقی و سازگار با ادبیات اقتصاد مقاومتی به‌‌عنوان تبیین کننده فضای اقتصادی کشور و با امعان نظر به مقوله‌‌‌‌های نگرش سیستمی، محیط‌‌شناسی راهبردی با رویکرد برنامه‌‌ریزی آینده‌‌به‌‌گذشته و مدل سه‌‌شاخگی از یکسو و نیز مراجعه به نظر خبرگان مبرز اقتصادی و مصاحبه باصاحب‌‌نظران حوزه‌‌ی تولید ملی کشور، همچنین مطالعه‌ی تطبیقی 5 کشور ممتاز اقتصادی (ترکیه، عربستان امارات، مصر و پاکستان) مورد نظر سند چشم‌انداز از سوی‌‌دیگر، با بهره‌مندی از فنون آمار توصیفی و استنباطی و استفاده از روش تحلیل محتوا و آزمون تحلیل عاملی، نسبت به طراحی «الگوی راهبردی تولید ملی با رویکرد اقتصاد مقاومتی» اقدام شد. الگوی یاد شده مشتمل است بر  3 بعد، 22 مؤلفه و 105 شاخص که فرآیند اعتبار وروایی سنجی خود را دنبال کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a National Production Strategic Pattern with a Resilience Economy Approach

نویسندگان [English]

 • Mohammad Khoshchehreh 1
 • Mohammad Javad Eravani 2
 • Seied Shams Aldin Hosaini 3
 • Hamid Alavi 4
1 Professor of Faculty of Economics, University of Tehran
2 Member of the Expediency Council
3 Professor of Faculty of Business Economics, Allameh Tabatabai University
4 Ph.D Students in S.N.D.U.
چکیده [English]

Today, the importance of economic power and the prominent role of national production in the economic development and progress of human societies is no secret to anyone. On the other hand, the importance of this issue for the sacred system of the Islamic Republic of Iran, which is based on a particular ideology and divine worldview, has always been subject to a variety of hard and soft domains since the victory of the revolution, and is now facing a full-scale economic war be very important respect to already.
This research, which is a mixed exploratory study and is also a developmental-applied research, is based on library and documentary studies, meaning that through a comprehensive review of the theoretical literature, and the supreme leadership's statements (A), documentation and factors affecting the category of national production as well as establishing a rational and consistent relationship with the Resistance Economics literature as an explanation of the economic environment of the country and with reference to the categories of systemic attitudes, strategic environments, and future planning modeling approach. On the one hand, as well as referring to economic experts and interviews with national production experts, as well as a comparative study of the five top economic countries (Turkey, Saudi Arabia, Egypt, and Pakistan), the prospectus document, using descriptive statistics techniques Using a content analysis approach and a factor analysis test, the design of a "national production strategic model with a resistive economy approach" was designed. The model consists of 3 dimensions, 22 components and 105 indicators that followed its validation process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Pattern
 • National Production
 • Resilience Economy
 • الف. منابع فارسی

  • قرآن مجید
  • امام خامنه ای، سید علی (مدظله العالی)، مجموعه بیانات- قابل دسترس درپایگاه اطلاع رسانی: www.khamenei.ir
  • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (1/4/1397) پایش ملی محیط کسب و کار  ایران ، قابل دسترسی در: www.icccoop.ir
  • بانک جهانی (1384)، نقش دولت در جهان در حال تحول، ترجمه: گروه مترجمین موسسه مطالعات پژوهش‌‌های بازرگانی، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ دوم.
  •  بانک جهانی، سامانه اطلاع‌رسانی، قابل دسترس در:  www. worldbank. org 
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سامانه اطلاع‌رسانی، قابل دسترس در: www.cbi.ir
  • جعفرنژاد، احمد (1385)، مدیریت تولید و عملیات نوین، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
  •  جوادی، شاهین (1394)، الگویراهبردیحمایتازتولید1-محیطکسب وکار، تهران: مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی.
  • جوادی، شاهین (1395)، الگویراهبردیحمایتازتولید2-محیط اقتصاد کلان، تهران: مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی.
  • حسینی، سیدشمس‌‌الدین و شفیعی، افسانه (1387) مقایسه سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با سیاست‌‌های رقابتی، فصلنامه اقتصاد جامعه، شماره سیزدهم و چهاردهم.
  • حسینی، سیدشمس‌‌الدین (1393)، آسیب‌‌شناسی رشد اقتصادی ایران با تأکید بر تکانه‌‌های خارجی؛ توصیه‌‌هایی برای اقتصاد مقاومتی، کنگره ملی اقتصاد مقاومتی،دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • خاکی، غلامرضا (1379)، روش تحقیق در مدیریت، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی
  • خوش چهره محمد (1396)، تولید ناموس دولت شود مثل اسلحه که ناموس سرباز است، خبرگزاری تسنیم.
  • سازمان تجارت جهانی، سامانه اطلاع‌رسانی، قابل دسترس در:  www. wto. org
  • سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1385) روش‌‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.
  •  سیف، ا... مراد و همکاران (1391)، تولید ملی، مسایل، چالش‌‌ها و راهکارها، تهران:  انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
  •  سیف، ا... مراد و همکاران (1393)، الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم‌‌های استکبارجهانی، تهران:  انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
  •  سیف، ا... مراد (1393)، نقشه راه پیاده سازی سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی ، تهران:  دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • صدر، سید موسی (1379)، اقتصاد در مکتب اسلام، تهران: انتشارات آوند دانش.
  • صندوق بین‌المللی پول،  قابل دسترس در: www. imf. org
  • غلامی‌باغی، سعید (1396)، مدیریتوارداتلازمهحمایتازتولیدداخلیدرراستایاقتصادمقاومتی، تهران: دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی.
  • کوپاهی، م (1383)،اصولاقتصادکشاورزی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم.

   

  ب. منابع لاتین

  • Briguglio, Lino, Gordon Cordina, Nadia Farrugia and Stephanie Vella. (2008). Profiling Economic Vulnerability and Resilience in Small States: Conceptual Underpinnings Economics Department, University of MaltaEconomics of Defense in a Globalized World.
  • Briguglio, Lino, and Stephen Piccinino (2009) Growth and Resilience in East Asia and The Impact of the Global Recession, Available at: www.um.edu.mt/data/assets/pdf_file/0011/141959/Growthesilience_in_Asia_5Dec2011. pdf.