مقاله پژوهشی:طراحی الگو توسعه منطقه پذیرش کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه افسری امام علی(ع))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی(نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

توسعه منطقه پذیرش، براى سازمان هاى نظامی و به خصوص دانشگاه افسری امام علی(ع) به عنوان مرکز آموزش عالی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است. در تحقیق حاضر که از نوع ترکیبی می باشد در مرحله نخست با استفاده از روش داده بنیاد و به کمک مصاحبه‌های عمیق با خبرگان الگو کیفی توسعه منطقه پذیرش کارکنان طراحی شد. در مرحله دوم روابط بین عناصر الگوی حاصل در معرض آزمون کمی قرار گرفته است. نتایج حاصل مبین آن است که مهمترین عوامل موثر بر توسعه منطقه پذیرش کارکنان مقبولیت دستور دهنده و قابلیت دستور دهنده می باشد. از طرفی راهبردهای توسعه منطقه پذیرش شامل 7 مولفه(شایسته‌گزینی، اجتماعی کردن مناسب، روابط متنوع، سیستم پاداش متنوع، آموزش، توانمندسازی و مدیریت برمبنای هدف) شناسایی گردیدند که این مولفه‌ها از ویژگی‌های سازمان و ویژگی‌های جامعه تاثیر می‌پذیرند و بر مقبولیت دستور دهنده و قابلیت دستور دهنده تاثیر می‌گذارند. دانشگاه افسری امام علی(ع) با استفاده از اقدامات مدیریت منابع انسانی شناسایی شده، می‌تواند نسبت به توسعه منطقه پذیرش کارکنان اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Employee Reception Area Development Model (Case Study of Imam Ali Officer University)

نویسندگان [English]

 • Majid maleki 1
 • Karamollah daneshfar 2
 • Gholamreza memarzadeh tehran 3
 • Mahmood hosseinali shirazi 4
1 PhD student, Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University
2 Professor, Department of Public Administration, Research Sciences Branch, Islamic Azad University
3 Associate Professor, Department of Public Administration, Research Sciences Branch, Islamic Azad University
4 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Developing the zone of acceptance is very important for military organizations and especially for Imam Ali Military Academy as the center of higher education in I.R.I. Army. In the first stage of current mixed method research, the comprehensive model of zone of acceptance designed through employing grounded theory methodology and in-depth interviews with experts. In the second stage, there were quantitative tests about the relationship between the produced model factors. The results show that, the most effective factors on the personnel zone of acceptance are the acceptability of commander and compliant competence. On the other hand, the strategies that extending the zone of acceptance including 7 components (meritocracy, proper socialization, various relationships, varied rewards system, training, empowerment, and management by objective) were recognized that all of them affected by organization and the society and affected the zone of acceptance. Employing the detected actions of human resource management, Imam Ali Military Academy is able to extend the zone of acceptance of its staff.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acceptance
 • Zone of Acceptance
 • acceptability of commander
 • compliant competence
 • الف. منابع فارسی

  • احدی، حسن؛ ماهر، فرهاد؛ کریمی، یوسف؛ فرش فروش، حسین (1386)، تاثیر سه منبع قدرت در مدرسه روی اطاعت محض دانش آموزان، فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 13، صص 76-51.
  • احمدی، محمد حسین (1388)، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﭘﻠﻴﺴﻰ ﺑﺮ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال چهارم، شماره 3، صص 412-384.
  • الیاسی، محمد حسین (1389)، مبانی نظری و عملی اقناع و مجاب سازی، فصلنامه مطالعات بسیج، سال دوازدهم، شماره 45، صص 71-41.
  • الیاسی، محمد حسین؛ عشایری، حسن؛ چراغی، غلامرضا (1387)، رابطه بهره گیرى از فنون متقاعدسازى با روحیه پرسنل یگان ویژه تهران بزرگ براى مداخله در بحران ها، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال سوم، شماره 4، صص 436-416.
  • استوارت، گرگ ال؛  براون، کنت جی (1392)، مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل، (ترجمه مرجان فیاضی و سید محمد اعرابی)، تهران: مهکامه.
  • بدری، سید علی (1390)، چالش‌های مدیریت روستایی در ایران و ارایه سیاست‌های راهبردی، فصلنامه ره‌نامه سیاستگذاری، سال دوم، ﺷﻤﺎره 3، صص 179-147.
  • بوریل، گیبسون و مورگان، گارت (1390)، نظریه‌های کلان جامعه‌شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان عناصر جامعه‌شناختی حیات سازمانی، (ترجمه: نوروزی، محمدتقی). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
  • پاولیک، ﺟﺎﻥ.ﻭﯼ (1379)، ترجمه: ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎﻧﯽ، ﻗﺎﺳﻢ،  ﻫﻨﺮ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ، ﻫﻨﺮ ﻫﺸﺘﻢ، شماره 18، صص 37-34.
  • جمالی، داود؛ صبحیه، محمد حسین؛ امام‌جمعه‌زاده، حامد؛ ابراهیمی، سیدنصرالله (1393)، روش طرح و ساخت منعطف برای انجام پروژه‌های بزرگ صنعت احداث در شرایط محیطی پیچیده. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، شماره 4، صص 88-69.
  • جهانی، مصطفی؛ مقبل باعرض، عباس و آذر، عادل (1396)، طراحی الگو سنجش تاب آوری زنجیره تامین با رویکرد الگو سازی معادلات ساختاری، مجله چشم انداز مدیریت، شماره 25، صص 114-91.
  • خان محمدی، کریم (1386)، الگوی ارتباطات در قرآن کریم. مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شماره 33، صص 110-85.
  • -خائف الهی، احمدعلی؛ متقی، پیمان؛ حسن زاده، حسین؛ حبیبی تبار، زینب (1390)، ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی شخصیتی ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ سبک ﻫﺎی رﻫﺒﺮی، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺳﺎلﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره 11،صص88-71 .
  • دانش فرد، کرم اله (1395)، روش بررسی و تحلیل مسائل مدیریت، تهران: صفار.
  • رابینز، استیفن (1383)، مبانی سازمان و مدیریت، (ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد)، تهران: صفار.
  • رابینز، استیفن (1378)، تئوری سازمان(ساختار، طراحی و کاربردها)، (ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، تهران: صفار.
  • رحیمی، فرج اله؛ محمدی، جیران؛ پورزارع، هدی (1395)، تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهد محور بر انعطافپذیری منابع انسانی و مزیت رقابتی، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت، ﺷﻤﺎره 82، صص 122-99.
  • رنگریز، حسن؛ عظیمی (1385)، منابع انسانی در هزاره سوم، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
  • روزبه گل‌افشانی، عبدالله (1394)، مولفه‌های حفظ اقتدار در نیروی انتظامی، فصلنامه علمی تخصصیی دانش انتظامی پلیس پایتخت، سال هشتم، شماره2، صص 149-129.
  • زرنگ، محمد (1395)، بررسی جایگاه حقوقی فرماندهی کل قوا از دیدگاه امام خمینی(ره). تهران: انتشارات دانشگاه افسری امام علی(ع).
  • شمس، محمد (1390)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران + پرسش و پاسخ، تهران: امید انقلاب.
  • صمیمی، مهدی؛ علوی، سید بابک (1394)، شناسایی عوامل موقعیتی و زمینه ای اثربخشی رهبری توزیع شده: مطالعه موردی چندگانه تیم های مؤسس گرایش تحصیلی بین رشته ای در دانشگاه صنعتی شریف، فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، سال اول، ﺷﻤﺎره 2، صص 42-1.
  • طارمیان، فرهاد (1373)، تبلیغات، قانع سازی، هجوم فرهنگی. فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، شماره 5 و 6، صص 92-79.
  • متیس، رابرت ال و جکسون، جان (1388)، مدیریت منابع انسانی(ترجمه: میرسپاسی، ناصر؛ علیزاده، مهدی؛ فیضی، محمد؛ قادری، اسماعیل)، تهران: انتشارات میر.
  • مسگریان، غلامرضا (1377)، نظریه های اختیار در سازمان، فصلنامه معرفت، شماره 27، صص 65-57.
  • مشبکی، اصغر و روحانی، محمد حسین (1385)، مبانی سازمان مدیریت با تاکید بر رویش های تحلیلی و کاربردی در مدیریت. تهران: اقبال.
  • مشبکی، اصغر و روحانی، محمد حسین (1387)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران: اقبال.
  • معتمد وزیری، فریدون. (1372)، تفویض اختیار، نشریه تعاون، شماره 23، صص 24-19.
  • ﻣﻐﺎﻧﻠﻮ، ﻣﻬﻨﺎز (1386)، راﺑﻄﻪ اﻟﮕﻮی ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﺳﺒﻚ ﻫﺎی ﻫﻮﻳﺖ و دﻳﻨﺪاری"،  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
  • موسی خانی، مرتضی و محمدنیا، علی (1385)، اراﺋﻪ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل رﻫﺒﺮی ﻧﻮﯾﻦ و ﻧﺤﻮه ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی آن در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ (ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ رﻫﺒﺮی ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار و رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﮔﺮا)، فصلنامه فرهنگ مدیریت، سال چهارم،  شماره 14، صص 201-163.
  • نبوی، محمد حسن (1388)، مدیریت اسلامی. قم: بوستان کتاب.
  • نکوئی مقدم، محمود (1389)، نقش تفاوت های فردی و ویژگی های شخصیتی کارکنان در رفتار سازمانی آنان، ماهنامه عصر مدیریت، سال چهارم، شماره 14، صص 131-126.
  • هرسی، پل؛ بلانچارد، کنت ایچ (1380)، مدیریت رفتار سازمانی‌: استفاده از منابع انسانی‌،(ترجمه قاسم کبیری). تهران:  دانشگاه آزاد اسلامی مرکز انتشارات علمی.
  • یگانگی، سیده فاطمه (1389)، ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮان در اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ(ﻗﺰوﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی در ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎن)، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 5،صص 68-57.

   

  ب. منابع لاتین

  • Adell, Emeli. (2014). The concept of Acceptance, Proceedings of the 20th ICTCT workshop, 1-7.
  • Charbonneau, Étienne; Kim, Younhee & Henderson, Alexander C. (2014) New development: Reintroducing the zone of indifference: disengaging the cogs of public service performance and citizen satisfaction, Public Money & Management, 34:4, 305-308.
  • DeWall, C. Nathan; Bushman, Brad J. (2011). Social Acceptance and Rejection: The Sweet and the Bitter, Current Directions in Psychological Science, 20(4) 256–260
  • Gabor, Andrea & Mahoney, Joseph T. (2010). http://www.business.illinois. edu/Working_Papers /papers/10−0102.
  • Hoy, Wayne K; Brown, Bonnie Leverette.(1988). Leadership Behavior Of Principals And The Zone Of Acceptance Of ElementaryTeachers. Journal of Educational Administration, 26(1), 23 – 38.
  • Kronsbein, D; Meiser, D; Leyer, M. (2014). Conceptualisation of Contextual Factors for Business Process Performance, Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, Vol II, 1-6.
  • Kumbi, Hussien Jano. (2015). A Study Of Relationship Among School Climate, Professional Zone Of Acceptance Of Teachers And Teacher Morale In The Context Of Teacher's Organismic Variables. Haramaya: Haramaya University.
  • Lindbom, H., Tehler, H., Eriksson, K., & Aven, T. (2015). The capability concept – On how to define and describe capability in relation to risk, vulnerability and resilience. Reliability Engineering & System Safety, 135, 45-54.
  • Malik, Sikandar Hayyat; Aziz, Shamsa; Hassan, Hamid. (2014). Leadership Behavior and Acceptance of Leaders by Subordinates: Application of Path Goal Theory in Telecom Sector, International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 5, No. 2, p 170-175.
  • Mat Hassan, Mohd Ezani; Muhamad, Nordin; Abdullah, Nur Atiqah and Adhamd, Khairul Akmaliah.(2011). International Journal of Economics, Management and Accounting 19, no. 2 (2011): 169-186.
  • Pindur, Wolfgang; Rogers, Sandra E; Kim, Pan Suk. (1996). The history of management: a global perspective. History of management, 1(1), 59-77.
  • Porter, Lyman W; McLaughlin, Grace B. (2006). Leadership and the organizational context: Like the weather?, The Leadership Quarterly, 2006, No. 17, 559–576.
  • Rawat, Samir.(2011), Enhancing Self-Esteem of the Soldier. Journal of Defence Studies, Vol 5. No 2, 122-137.