تدوین راهبردهای لنگرهای مسیر پیشرفت شغلی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت ، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران-نویسنده مسؤل

2 دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 استاد سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران

4 استاد یار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت ، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

سازمان‌ها برای رسیدن به توسعه و موفقیت در محیط پر از تغییر و دانشی کنونی، نیازمند اتخاذ تصمیماتی برای حفظ، ارتقاء نیروهای با ارزش و استفاده مؤثر از ظرفیت­های انسانی می باشند. یکی از مهمترین اقداماتی که می‌توان در این زمینه انجام داد، توجه به لنگر‌های شغلی و طرح ریزی و اجرای راهبردهای  بهره مندی از آن در جهت اهداف فردی و سازمانی می باشد. هدف اصلی این تحقیق؛ کشف و اعتبار سنجی مؤلفه‌های راهبردهای لنگر‌های مسیر ترقی کارکنان شاغل در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران می باشد . جامعه آماری پژوهش را برای کشف عوامل زیربنایی ، 15 نفر از خبرگان سازمانی که به صورت هدفمند برای اجرای روش دلفی انتخاب شده بودند، تشکیل دادند و برای اعتباریابی و روایی یابی نیز کلیه کارکنان این اداره کل به تعداد 900 نفر جامعه آماری را تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 270 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. همگونی درونی اعتبار گویه و شاخص اعتبار ترکیبی، به منظور اعتباریابی و روایی سازه(شاخص میانگین واریانس برآورده شده و شاخص فورنل لارکر) و همچنین روایی محتوا  برای روایی یابی استفاده شد. به منظور تشخیص عوامل زیر بنایی و عامل‌های سازه راهبردهای لنگر شغلی از روش دلفی استفاده شد و برای اعتبار سنجی نیز روش تحلیل عاملی تأییدی به کار برده شد. یافته های تحقیق نشان داد که راهبردهای لنگر‌های شغلی کارکنان در این اداره کل شامل: راهبردهای توسعه فردی(توانمند سازی روانشناختی، مدیریت استعداد و جانشین پروری) و راهبردهای توسعه سازمانی (بهبود نظام ارتقاء و انتصاب و بهبود نظام ارزیابی عملکرد) می​باشند.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

 • امیرتاش، علی محمد؛ مظفی، امیر احمد؛ مهری، کاظم و جنانی، حمید (1390). مقایسه لنگرهای شغلی و تعهد سازمانی بین اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی ایران. فراسوی مدیریت. 5(17). 115.
 • آذر، عادل؛ قنواتی، مهدی و غلامزاده رسول (1391). مدل سازی مسیری  ساختاری در مدیریت : کاربر نرم افزار smart pls. تهران .انتشارات نگاه دانش. 95.
 • آذر، عادل و فرجی، حجت (1381). علم مدیریت فازی. چاپ اول. تهران. مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری. ایران. 58.
 • آهی، پرویز و بجانی، حسین (1391). نقش برنامه ریزی مسیر شغلی در موفقیت سازمان. فصلنامه علمی ترویجی ناجا. 7(28). 80 .
 • بازرگان عباس (1387). مقدمه ای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردها ی متداول در علوم رفتاری. تهران: دیدار. 97.
 • پورصادق، ناصر؛ پیری، شهریار و خاتمی، بهزاد (1392). بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق برنامه جانشین پروری مدیران؛ مطالعه موردی. مطالعات منابع انسانی ، 2(7)، -219.
 • حاتمی، سیده محبوبه (1396). بررسی رابطه فلات شغلی و لنگرهای شغلی با تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی درمیان کلیه معلمان زن متوسطه دوم شهرستان راز و جرگلان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ارومیه.12.
 • دیلمقانی، سعید و ذاکری، محمد (1395). تعیین رابطه بین لنگرهای مسیر شغلی و اعتماد سازمانی کارکنان. فصلنامه پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری. 3(7). 279.
 • دلاور، علی (1393). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران : نشر ویرایش.42.
 • رضوی، مصطفی، اکبری، مرتضی، جعفرزاده، مرتضی، زالی، محمدرضا (1392). بازکاوی روش تحقیق آمیخته. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.396 .          
 • زبردست، محمد امجد (1392). چالش برنامه ریزی و مدیریت جانشین در ادارات آموزش و پرورش استان کردستان. رفتار سازمانی در آموزش و پرورش. 1(2). 77.
 • زین الدینی بیدمشکی، زهره ؛ عدلی، فریبا و وزیری، مژده (1393). مقایسه وضعیت موجود جانشین پروری و مدیریت استعداد با وضعیت مطلوب آن در نظام آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.72. 89.
 • سید نقوی، میر علی و عرب کلمری، محبوبه (1391). جهت گیری درونی کارراهه: مطالعه موردی صنعت بانکداری.فصلنامه علوم مدیریت ایران . سال ششم. شماره 24. 19  
 • سمیعی، فاطمه؛ صادقیان، علیرضا و عابدی، محمدرضا (1393). آرزوها و موفقیت مسیر شغلی مدیران. فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 6(1)، 53.
 • سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1394). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه. 45.
 • شیخ الاسلامی، سامان و حزباوی، سنا (1394). ارائه الگوی عوامل مؤثر بر جهت گیری‌های کارراهه شغلی. فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع). 8(1). 55.
 • عباس زاده، ناصر؛ سلیمانی، نادر و یوردخانی، زهرا (1389). بررسی وضعیت موجود کارراهه شغلی معلمان مدارس متوسطه استان سمنان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی.4(3). 87.
 • غلامی، حسین و یار محمدزاده، پیمان (1393). تحلیل مسیر روابط لنگر‌های مسیر شغلی با عملکرد مدیران. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 7(1).9
 • فتحی، فریبرز؛ سید عامری، میرحسن و ویسی، آرمان (1393). بررسی ابعاد مسیرهای پیشرفت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران. مجله مدیریت منابع انسانی در ورزش. 2(1). 45.
 • قلاوندی، حسن و سلطانزاده، وحید.(1391). تبیین رابطه بین کارراهه ی شغلی و تعهد سازمانی. پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی، 4(7)، 77.
 • کیانی راد، حمیدرضا و صیادی، سعید (1396). کاربرد لنگرگاه های مسیر ترقی در شغل افراد بر اساس الگوی شاین. دو ماهنامه مدیریت. 153.
 • میرزایی، خلیل (1389)، طرح و پایان نامه نویسی. چاپ دوم. انتشارات: جامعه شناسان.170.
 • مومنی، منصور و قیومی، علی فعال (1395). تحلیل های آماری با SPSS، تهران:نشر مولف. 191.
 • مقیمی، معصومه (1394). طراحی الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی – ایرانی. پایان نامه دکتری دانشگاه علامه طباطبایی.118.
 • موسی خانی، محمد (1390). ارائه مدلی برای توسعه مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی. فصلنامه پژوهش های مدیریت عمومی. 41
 

ب. منابع لاتین

 • Aryee, Samuel. And Chong, Chee, Leong. (1991). “Career orientation and work outcomes among industrial R&D Professionals”. Journal of Engineering and technology Management 16(2):193.
 • Barth, T. J. (1993). Career anchor theory. Review of Public Personnel Administration, 13(4), 27.
 • Baruch, Y. (2006). Career development in organizations and beyond: Balancing traditional and contemporary viewpoints. Human resource management review, 16(2), 125.
 • Coghlan, D. (2017). Edgar H. Schein: The Scholar-Practitioner as Clinical Researcher. The Palgrave Handbook of Organizational Change Thinkers, 8.
 • Chapman, J. R. (2009). A partial response to Feldman and Bolino's critique of Schein's career anchor theory. Brigham Young University. 11.
 • Chang, C. L. H., & Cheng, K. T. (2017). How Economic Situation Effect on Career Anchors of IT Personnel?.7.
 • Dash, M., & Bakshi, S. (2017). Career Anchors: A Study with Indian Management Students. Drishtikon: A Management Journal, 8(2),17.
 • Danziger, N., Rachman-Moore, D., & Valency, R. (2008). The construct validity of Schein's career anchors orientation inventory. Career Development International, 13(1), 7.
 • DeCenzo, D. A., S. P. Ronnins and S.L Verhulst. (2010). Human Resource Management, 10 Edition, John Wiley & Sons, Inc.16.
 • Feldman, D. C., & Bolino, M. C. (1996). Careers within careers: Reconceptualizing the nature of career anchors and their consequences. Human Resource Management Review, 6(2), 89.
 • Greenhaus, J. H., Callanan, G. A., & Godshalk, V. M. (2009). Career management. Sage.14.
 • Gu, Q. (2014). The role of relational resilience in teachers’ career-long commitment and effectiveness. Teachers and Teaching, 20(5), 502.
 • Jackson, D., & Wilton, N. (2017). Perceived employability among undergraduates and the importance of career self-management, work experience and individual characteristics. Higher Education Research & Development, 36(4), 747.
 • Jafari, E., & Khaleghkhah, A. (2018). The mediating role of professional ethics and career anchors on the causal relationship between psychological well-being and quality of work life for nurses. Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 6(4), 66.
 • Kubo, Y., Hatono, Y., Kubo, T., Shimamoto, S., Nakatani, J., & Burgel, B. J. (2017). Exploring career anchors among occupational health nurses in Japan: A qualitative   study. Japan Journal of Nursing Science, 14(1), 61.
 • Kannabiran, G., Sarata, A. V., & Nagarani, M. (2016). Career Anchors and Employee Retention: An Empirical Study of Information Technology Industry in India. International Journal of Knowledge-Based Organizations (IJKBO), 6(3), 58.
 • Myers, J. (2017). To austerity and beyond! Third sector innovation or creeping privatization of public sector services?. Public Money & Management, 37(2), 97.
 • Mawhinney, L., & Rinke, C. R. (2017). I Just Feel So Guilty: The Role of Emotions in Former Urban Teachers’ Career Paths. Urban Education,18. 0042085917741726.
 • Maher, C. (2016). Career anchors of social enterprise managers in the UK-an empirical analysis. Journal for International Business and Entrepreneurship Development, 9(4), 398.
 • Rezaeian, A. (1993). career management. Knowledg of management, 23, 58.(In Persian) 
 • Schein, E. H. (2006). From brainwashing to organizational therapy: A conceptual and empirical journey in search of ‘systemic’health and a general model of change dynamics. A drama in five acts. Organization Studies, 27(2), 287.
 • Schein, E. H. (2006). From brainwashing to organizational therapy: A conceptual and empirical journey in search of ‘systemic’health and a general model of change dynamics. A drama in five acts. Organization Studies, 27(2), 287.
 • Safari, Y., Torkman, M., & Ghasemi, S. (2016). Predicting the organizational performance based on the employees’ job career anchors in Kermanshah Ministry of Education. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) ISSN 2356-5926, 1(1), 1064.
 • Sammer, J. (2015). Teams must follow best practices in succession planning: executive departures are inevitable, but your organization doesn't have to flounder during the transition. Behavioral healthcare, 35(2), 40.
 • Tuononen, T., Lammintakanen, J., & Suominen, A. L. (2016). Career anchors of dentist leaders. Acta Odontologica Scandinavica, 74(6), 487.
 • Wechtler, H., Koveshnikov, A., & Dejoux, C. (2017). Career Anchors and Cross-Cultural Adjustment Among Expatriates in a Non-Profit Organization. Management International Review, 57(2), 277.