مقاله پژوهشی:تدوین راهبردهای لنگرهای مسیر پیشرفت شغلی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت ، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران-نویسنده مسؤل

2 دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 استاد سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران

4 استاد یار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت ، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده


سازمان‌ها برای رسیدن به توسعه و موفقیت در محیط پر از تغییر و دانشی کنونی، نیازمند اتخاذ تصمیماتی برای حفظ، ارتقاء نیروهای با ارزش و استفاده مؤثر از ظرفیت­های انسانی می باشند. یکی از مهمترین اقداماتی که می‌توان در این زمینه انجام داد، توجه به لنگر‌های شغلی و طرح ریزی و اجرای راهبردهای  بهره مندی از آن در جهت اهداف فردی و سازمانی می باشد. هدف اصلی این تحقیق؛ کشف و اعتبار سنجی مؤلفه‌های راهبردهای لنگر‌های مسیر ترقی کارکنان شاغل در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران می باشد . جامعه آماری پژوهش را برای کشف عوامل زیربنایی ، 15 نفر از خبرگان سازمانی که به صورت هدفمند برای اجرای روش دلفی انتخاب شده بودند، تشکیل دادند و برای اعتباریابی و روایی یابی نیز کلیه کارکنان این اداره کل به تعداد 900 نفر جامعه آماری را تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 270 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. همگونی درونی اعتبار گویه و شاخص اعتبار ترکیبی، به منظور اعتباریابی و روایی سازه(شاخص میانگین واریانس برآورده شده و شاخص فورنل لارکر) و همچنین روایی محتوا  برای روایی یابی استفاده شد. به منظور تشخیص عوامل زیر بنایی و عامل‌های سازه راهبردهای لنگر شغلی از روش دلفی استفاده شد و برای اعتبار سنجی نیز روش تحلیل عاملی تأییدی به کار برده شد. یافته های تحقیق نشان داد که راهبردهای لنگر‌های شغلی کارکنان در این اداره کل شامل: راهبردهای توسعه فردی(توانمند سازی روانشناختی، مدیریت استعداد و جانشین پروری) و راهبردهای توسعه سازمانی (بهبود نظام ارتقاء و انتصاب و بهبود نظام ارزیابی عملکرد) می​باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anchor of career path strategies for staff

نویسندگان [English]

 • Yousef Mohammadi Moghadam 1
 • Meysam Dehnad 2
 • Ali Delavar 3
 • Zahra Alipoor Darvishi 4
1 -
2 -
3 -
4 -
چکیده [English]

Organizations need to make decisions to maintain, upgrade valuable forces, and make effective use of human resources to achieve development and success in today's changing environment. One of the most important steps that can be taken in this regard is to pay attention to job anchors and to plan and implement strategies for personal and organizational goals. The main purpose of this research is to discover and validate the components of anchor strategies of staff working in Tehran General Education Department. The statistical population of the study consisted of 15 organizational experts who were purposefully selected to implement the Delphi method to discover the underlying factors.
Using Cochran formula, 270 individuals were selected by stratified random sampling. Internal consistency of item validity and composite validity index were used to validate and validate constructs (mean variance index and  Fornell Larker index) as well as content validity for validation. Delphi method was used to identify the underlying factors and structural factors of job anchor strategies and confirmatory factor analysis was used for validation. The research findings showed that staff anchoring strategies in the general office include: personal development strategies (psychological empowerment, talent management and surrogacy) and organizational development strategies (improving promotion and appointment system and improving performance appraisal system(

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategy
 • Job Anchor
 • Education
 • الف. منابع فارسی

  • امیرتاش، علی محمد؛ مظفی، امیر احمد؛ مهری، کاظم و جنانی، حمید (1390). مقایسه لنگرهای شغلی و تعهد سازمانی بین اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی ایران. فراسوی مدیریت. 5(17). 115.
  • آذر، عادل؛ قنواتی، مهدی و غلامزاده رسول (1391). مدل سازی مسیری  ساختاری در مدیریت : کاربر نرم افزار smart pls. تهران .انتشارات نگاه دانش. 95.
  • آذر، عادل و فرجی، حجت (1381). علم مدیریت فازی. چاپ اول. تهران. مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری. ایران. 58.
  • آهی، پرویز و بجانی، حسین (1391). نقش برنامه ریزی مسیر شغلی در موفقیت سازمان. فصلنامه علمی ترویجی ناجا. 7(28). 80 .
  • بازرگان عباس (1387). مقدمه ای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردها ی متداول در علوم رفتاری. تهران: دیدار. 97.
  • پورصادق، ناصر؛ پیری، شهریار و خاتمی، بهزاد (1392). بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق برنامه جانشین پروری مدیران؛ مطالعه موردی. مطالعات منابع انسانی ، 2(7)، -219.
  • حاتمی، سیده محبوبه (1396). بررسی رابطه فلات شغلی و لنگرهای شغلی با تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی درمیان کلیه معلمان زن متوسطه دوم شهرستان راز و جرگلان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ارومیه.12.
  • دیلمقانی، سعید و ذاکری، محمد (1395). تعیین رابطه بین لنگرهای مسیر شغلی و اعتماد سازمانی کارکنان. فصلنامه پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری. 3(7). 279.
  • دلاور، علی (1393). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران : نشر ویرایش.42.
  • رضوی، مصطفی، اکبری، مرتضی، جعفرزاده، مرتضی، زالی، محمدرضا (1392). بازکاوی روش تحقیق آمیخته. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.396 .          
  • زبردست، محمد امجد (1392). چالش برنامه ریزی و مدیریت جانشین در ادارات آموزش و پرورش استان کردستان. رفتار سازمانی در آموزش و پرورش. 1(2). 77.
  • زین الدینی بیدمشکی، زهره ؛ عدلی، فریبا و وزیری، مژده (1393). مقایسه وضعیت موجود جانشین پروری و مدیریت استعداد با وضعیت مطلوب آن در نظام آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.72. 89.
  • سید نقوی، میر علی و عرب کلمری، محبوبه (1391). جهت گیری درونی کارراهه: مطالعه موردی صنعت بانکداری.فصلنامه علوم مدیریت ایران . سال ششم. شماره 24. 19  
  • سمیعی، فاطمه؛ صادقیان، علیرضا و عابدی، محمدرضا (1393). آرزوها و موفقیت مسیر شغلی مدیران. فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 6(1)، 53.
  • سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1394). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه. 45.
  • شیخ الاسلامی، سامان و حزباوی، سنا (1394). ارائه الگوی عوامل مؤثر بر جهت گیری‌های کارراهه شغلی. فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع). 8(1). 55.
  • عباس زاده، ناصر؛ سلیمانی، نادر و یوردخانی، زهرا (1389). بررسی وضعیت موجود کارراهه شغلی معلمان مدارس متوسطه استان سمنان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی.4(3). 87.
  • غلامی، حسین و یار محمدزاده، پیمان (1393). تحلیل مسیر روابط لنگر‌های مسیر شغلی با عملکرد مدیران. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 7(1).9
  • فتحی، فریبرز؛ سید عامری، میرحسن و ویسی، آرمان (1393). بررسی ابعاد مسیرهای پیشرفت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران. مجله مدیریت منابع انسانی در ورزش. 2(1). 45.
  • قلاوندی، حسن و سلطانزاده، وحید.(1391). تبیین رابطه بین کارراهه ی شغلی و تعهد سازمانی. پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی، 4(7)، 77.
  • کیانی راد، حمیدرضا و صیادی، سعید (1396). کاربرد لنگرگاه های مسیر ترقی در شغل افراد بر اساس الگوی شاین. دو ماهنامه مدیریت. 153.
  • میرزایی، خلیل (1389)، طرح و پایان نامه نویسی. چاپ دوم. انتشارات: جامعه شناسان.170.
  • مومنی، منصور و قیومی، علی فعال (1395). تحلیل های آماری با SPSS، تهران:نشر مولف. 191.
  • مقیمی، معصومه (1394). طراحی الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی – ایرانی. پایان نامه دکتری دانشگاه علامه طباطبایی.118.
  • موسی خانی، محمد (1390). ارائه مدلی برای توسعه مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی. فصلنامه پژوهش های مدیریت عمومی. 41

   

  ب. منابع لاتین

  • Aryee, Samuel. And Chong, Chee, Leong. (1991). “Career orientation and work outcomes among industrial R&D Professionals”. Journal of Engineering and technology Management 16(2):193.
  • Barth, T. J. (1993). Career anchor theory. Review of Public Personnel Administration, 13(4), 27.
  • Baruch, Y. (2006). Career development in organizations and beyond: Balancing traditional and contemporary viewpoints. Human resource management review, 16(2), 125.
  • Coghlan, D. (2017). Edgar H. Schein: The Scholar-Practitioner as Clinical Researcher. The Palgrave Handbook of Organizational Change Thinkers, 8.
  • Chapman, J. R. (2009). A partial response to Feldman and Bolino's critique of Schein's career anchor theory. Brigham Young University. 11.
  • Chang, C. L. H., & Cheng, K. T. (2017). How Economic Situation Effect on Career Anchors of IT Personnel?.7.
  • Dash, M., & Bakshi, S. (2017). Career Anchors: A Study with Indian Management Students. Drishtikon: A Management Journal, 8(2),17.
  • Danziger, N., Rachman-Moore, D., & Valency, R. (2008). The construct validity of Schein's career anchors orientation inventory. Career Development International, 13(1), 7.
  • DeCenzo, D. A., S. P. Ronnins and S.L Verhulst. (2010). Human Resource Management, 10 Edition, John Wiley & Sons, Inc.16.
  • Feldman, D. C., & Bolino, M. C. (1996). Careers within careers: Reconceptualizing the nature of career anchors and their consequences. Human Resource Management Review, 6(2), 89.
  • Greenhaus, J. H., Callanan, G. A., & Godshalk, V. M. (2009). Career management. Sage.14.
  • Gu, Q. (2014). The role of relational resilience in teachers’ career-long commitment and effectiveness. Teachers and Teaching, 20(5), 502.
  • Jackson, D., & Wilton, N. (2017). Perceived employability among undergraduates and the importance of career self-management, work experience and individual characteristics. Higher Education Research & Development, 36(4), 747.
  • Jafari, E., & Khaleghkhah, A. (2018). The mediating role of professional ethics and career anchors on the causal relationship between psychological well-being and quality of work life for nurses. Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 6(4), 66.
  • Kubo, Y., Hatono, Y., Kubo, T., Shimamoto, S., Nakatani, J., & Burgel, B. J. (2017). Exploring career anchors among occupational health nurses in Japan: A qualitative   study. Japan Journal of Nursing Science, 14(1), 61.
  • Kannabiran, G., Sarata, A. V., & Nagarani, M. (2016). Career Anchors and Employee Retention: An Empirical Study of Information Technology Industry in India. International Journal of Knowledge-Based Organizations (IJKBO), 6(3), 58.
  • Myers, J. (2017). To austerity and beyond! Third sector innovation or creeping privatization of public sector services?. Public Money & Management, 37(2), 97.
  • Mawhinney, L., & Rinke, C. R. (2017). I Just Feel So Guilty: The Role of Emotions in Former Urban Teachers’ Career Paths. Urban Education,18. 0042085917741726.
  • Maher, C. (2016). Career anchors of social enterprise managers in the UK-an empirical analysis. Journal for International Business and Entrepreneurship Development, 9(4), 398.
  • Rezaeian, A. (1993). career management. Knowledg of management, 23, 58.(In Persian) 
  • Schein, E. H. (2006). From brainwashing to organizational therapy: A conceptual and empirical journey in search of ‘systemic’health and a general model of change dynamics. A drama in five acts. Organization Studies, 27(2), 287.
  • Schein, E. H. (2006). From brainwashing to organizational therapy: A conceptual and empirical journey in search of ‘systemic’health and a general model of change dynamics. A drama in five acts. Organization Studies, 27(2), 287.
  • Safari, Y., Torkman, M., & Ghasemi, S. (2016). Predicting the organizational performance based on the employees’ job career anchors in Kermanshah Ministry of Education. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) ISSN 2356-5926, 1(1), 1064.
  • Sammer, J. (2015). Teams must follow best practices in succession planning: executive departures are inevitable, but your organization doesn't have to flounder during the transition. Behavioral healthcare, 35(2), 40.
  • Tuononen, T., Lammintakanen, J., & Suominen, A. L. (2016). Career anchors of dentist leaders. Acta Odontologica Scandinavica, 74(6), 487.
  • Wechtler, H., Koveshnikov, A., & Dejoux, C. (2017). Career Anchors and Cross-Cultural Adjustment Among Expatriates in a Non-Profit Organization. Management International Review, 57(2), 277.