مقاله پژوهشی:ارائه الگوی تدوین تجربه‌های مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دکترای مدیریت راهبردی دانش

چکیده


مستندسازی از ضرورت‌های غیرقابل‌انکار تدوین تجربه‌های مدیران است، بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی تدوین تجربه‌های مدیران با تأکید بر روش‌های مستندسازی تجربه‌های ‌می‌باشد. جامعه آماری‌‌‎این پژوهش تعداد 113 نفر از مدیرانی هستند که در سطوح راهبردی و حوزه سیاست‌گذاری حاکمیتی و دستگاه‌های کشوری و لشکری نظام جمهوری اسلامی‌‌‎ایران فعالیت دارند و در‌‌‎این تحقیق در قالب یک نمونه 87 نفری مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار اصلی ‌‌‎این پژوهش ابتدا مطالعه اسناد و مدارک، سپس مصاحبه آزاد و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که با تأیید خبرگان و متخصصین در دسترس، از نظر روایی تایید و سپس توسط محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی آن (با پایایی کل عوامل 0.978)تأیید و اجرا شد. نتایج‌‌‎این تحقیق نشان داده است که مستندسازی تجارب در برگیرنده رویکردهای انتخاب خبره، تالار گفتمان، استدلال مورد محور، داستان‌سرایی و نظام پیشنهادات است، که به عنوان پنج روش مطلوب برای مستندسازی تجربه‌های راهبردی مدیران ارائه شده است. در بکارگیری روش‌های فوق می‌بایست سطح بندی مدیران در سطوح کلان و سازمانی، شناخت انواع تجربه‌های با استفاده از ابزارها، لحاظ کردن قوانین و مقررات حاکم و بهره‌گیری از گفتمان ولایت‌فقیه به‌عنوان سیاست‌های کلی نظام اسلامی در بومی کردن روش‌های مستندسازی تجربه‌های مدیران مد نظر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model for editing managers' experiences

نویسندگان [English]

 • Ali Mohammad Salari
 • Nasrollah Ebrahimi
-
چکیده [English]

The manager experiences documentation is an undeniable necessity, Therefore, the purpose of this study is to present a model for developing managers' experiences with emphasis on the methods of documenting experiences. The statistical population of this study is 113 managers Which is at the strategic level and in the area of ​​government policy and national and military apparatus that work in the system of the Islamic Republic of Iran, in this study, a sample of 87 people was tested. The main tool of this study was first study documents, then free interview and finally a researcher-made questionnaire that Confirmed by verified experts, and then validated by Cronbach's alpha, its reliability (with a total reliability of 0.978) was confirmed and implemented. The results of this research have shown that documenting experiences involves expert selection approaches, forum, case-based arguments, storytelling and suggestion systems. Which is presented as five desirable methods for documenting managerial strategic experiences. In applying the above methods, the level of managers at the macro and organizational levels, identification of types of experiences, incorporating the rules and regulations governing the use of the discourse of the velayat-e fagih as the general policies of the Islamic system should be devoted to the methods of documenting the experiences of managers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Modle
 • Documentation
 • Manager experiences
 • الف. منابع فارسی

  • امام خامنه‌ای (مدظله العالی) 1388، سخنرانی دیدار با دانشجویان قابل دسترس در http://www.leader.ir/fa.
  • افرازه، عباس، (1384). مدیریت دانش، مفاهیم، مدل‌ها، ‌اندازه‌گیری و پیاده‌سازی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
  • الهی، شعبان، (1379). مستندسازی تجربه‌های در فرایند مدیریت استراتژیک، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 48.
  • الهی، شعبان و همکاران، (1384). طراحی ساختار نظام مستندسازی تجربه‌های سازمانی مدیران، فصلنامه مدرس علوم انسانی.
  • بهمنی، محمد مسعود (1391). مدیریت دانش در سازمان‌ها، تهران،انتشارات نظری.
  • جاشاپارا، آشوک (1387). رویکردی منسجم بر مدیریت دانش. ترجمه مصطفی کاظمی، مجتبی کفاشان، مرجان فیاضی) چاپ اول، تهران شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر.
  • جعفری مقدم، سعید، (1382). مستندسازی تجربه‌های مدیران: از دیدگاه مدیریت دانش، تهران، انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
  • جعفری مقدم، سعید و محمد علی بابایی زکلیکی، (1379). مطالعات موردی، تجربه‌های مدیریت در صنعت آب و برق، کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
  • حمیدی زاده، محمدرضا، (1390). مدیریت دانش و دانایی، ساختار، فرایند و راهکارها (چاپ اول)، قم: انتشارات یاقوت.
  • داوری، احمد، (1379)، مستندسازی مشارکت داخل در ساخت نیروگاه‌‌ها، کرج، انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
  • داونپورت، تامس و لارنس پروساک، (2000). مدیریت دانش، ترجمه حسین رحمان سرشت، تهران: نشر ساپکو.
  • -قنبری، محسن و همکاران(1392). مدیریت دانش تئوری تا عمل، تهران، انتشارات شرکت برق‌منطقه‌ای تهران.
  • مخملی، حسن، (1385). مدیریت استراتژیک دانش و تحول دیدمان در تولید علم، فصلنامه تولید علم، سال اول شماره 2.
  • نظام نامه مدیریت دانش شرکت برق منطقه‌‌‎ای تهران، مصوبه شماره 02/08-90 هیات مدیره مورخ 01/03/1390.
  • نقیان فشارکی، مهدی، (1386). نظام مستندسازی در حوزه تحقیقات دفاعی، تهران: انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  • نوروزیان، میثم، (1385). کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی،تهران، گروه مدیریت شهری دانشگاه علامه طباطبایی.

   

   

  ب. منابع لاتین

  • Aldowaisan T.A, and Gaffer L.R,(1999). Business Process reengineering and approach for process mapping, omega, 27 (5),
  • Anderson B, and Petersen  per-Gaute,(1997). the Benchmarking Handbook: step by step Instructions, Chapman and Hill, London.
  • Cooke, J.N. (2005).Knowledge elictitation, Chapter submitted to Handbook of Applied Cognition.
  • Dalkir, K. (2005). Knowledge management in theory & practice, Elsevier Butterworth-Heinemann, p. 7.
  • Golding.A.R.(2001). Case – Based reasoning , brief version http:// www.nupdia.com/ aticale / short case based.
  • Milton, N. (2007). Knowledge Acquisition in Practice A Step-by-step Guide. Springer-Verlag London.
  • Pieter de Man, Ard,( 2008 ). Knowledge Management and Innovation in, Edward Elgar Cheltenham, UK . Northampton, MA, USA Networks.
  • Russ ,Meir (2010). Knowledge Management Strategies for Business Development, Business science reference, Published in the United States of America
  • Takahira,Yamaguchi, (2008). Practical Aspects of Knowledge Management, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.