مقاله پژوهشی:پیوند مساجد و آموزش و پرورش زمینه ساز نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

3 استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

4 دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده


تحقق آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی ایران مانند احیای تمدن نوین اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت‌ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان نیازمند ارائه الگوی عملی از اخلاق و سبک زندگی اسلامی است. تبیین نقش پیوند و ارتباط موثر آموزش و پرورش به عنوان گسترده ترین نهاد فرهنگی و اجتماعی با حدود 70 هزار مسجد در کشور و تاثیر آن بر نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی اقدامی مهم در عرصه جهاد فرهنگی است. مهم ترین اصل جهت نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی در آموزش و پرورش، تدوین مبانی، اصول، نقشه راه و ایجاد بینش و درک مشترک از، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات است.. هدف این تحقیق پاسخ به سوال نقش پیوند مساجد با آموزش و پرورش در نهادینه‏سازی سبک زندگی اسلامی می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی ـ توسعه‌ای و با روش تحقیق کیفی، جمع آوری داده ها در آن صورت گرفته است.جامعه آماری تحقیق از دو بخش جامعه اسنادی و جامعه خبرگی تشکیل شده است داده­های حاصل از مطالعات اکتشافی و مصاحبه‌های انجام شده با خبرگان استخراج و با استفاده نرم­افزار Maxqda، تجزیه و تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. این پژوهش مشتمل بر، شناسایی قوت ها و نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات نظام تعلیم و تربیت، و ارائه راهبرد و پیشنهاد در خصوص ارتباط و پیوند موثر نهاد مسجد با حوزه تعلیم تربیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linking mosques and education to institutionalize Islamic lifestyle

نویسندگان [English]

 • abolghasem khosravi salabadi 1
 • Mahdi Nazemi Ardakani 2
 • Seyed javad amini 3
 • Gholamreza godarzi 4
1 PhD University and Research Institute of National Defense and Strategic Research
2 -
3 Assistant Professor, National Defense and Strategic Research Institute and the responsible author
4 Associated professor of Imam Sadegh University
چکیده [English]

The realization of the supreme ideals of the Islamic Revolution of Iran, such as the revival of the new Islamic civilization, the constructive, active and progressive presence among nations and the preparation for the establishment of justice and spirituality in the world, requires the presentation of a practical model of the ethics and lifestyle of Islam. Explaining the role of the linkage and effective communication of education as the most widespread cultural and social institution with about 70,000 mosques in the country and its impact on the institutionalization of the Islamic lifestyle is an important step in the field of cultural Jihad. The most important principle for institutionalizing the Islamic lifestyle in education is to formulate the foundations, principles, road map, and create insights and common understanding of the strengths and weaknesses, opportunities and threats. The purpose of this research is to answer the question of the role of mosque transplantation with education in the institutionalization of Islamic lifestyle. This research has been done in terms of applied and developmental purpose and through qualitative research method, data collection has been done. The statistical society of the research consists of two parts of the documentary society and the expert community. Data from exploratory studies and interviews with experts were extracted and used by Maxqda software and through qualitative content analysis method. This research included identifying the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the education system. And training, and providing a strategy and suggestion on the effective communication of the institution of the mosque with the field of education

کلیدواژه‌ها [English]

 • mosques
 • Education
 • institutionalization
 • Islamic lifestyle
 • الف. منابع فارسی

  • قرآن کریم
  • نهج البلاغه، ترجمه و شرح مرحوم محمد دشتی، 1379، قم نشر مشهور.
  • حضرت امام خمینی ( رحمت الله علیه) صحیفه نور، سازمان نشر وحفظ آثار امام، تهران،1389
  • امام خامنه ای ( مدظله) مجموعه بیانات قابل دسترسی در: www.khamenei.ir
  • تمیمی آمدیآمدی، عبدالواحد ، غررالحکم و دررالکلم، ج 1، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1407ق، ص364.
  • جوادی آملی، عبدالله (1391)، مفاتیح الحیات، محققان: محمدحسین فلاح زاده و همکاران، قم: نشر اسراء
  • الحُر العاملی، الشیخُ مُحمّدْ بن الحسن، وسائل الشیعه،ج ٣، بیروت، مؤسّسه آل البیتِ علیهم السلام لإحیاء التُّراثِ، ١۴٠٣.
  • خلیلی شورینی، سیاوش(1391)، روش پژوهش آمیخته، چاپ دوم، تهران، انتشارات یادواره کتاب  دردانشجویان، نشریه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،
  • دلاور، علی، (1394)روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، نشر ویرایش، چاپ چهل و چهارم
  • سیف، علی اکبر، 1363، روانشناسی پژوهشی، تهران، ناشر، آگاه
  • سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (سند راهبردی تحول نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران) حلقه‌های کارشناسی ـ پژوهشی با مشارکت صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی و مدیران و کارشناسان مجرب آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های ذیربط، وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (1390)
  • طباطبائی، سیدمحمدحسین، 1374، المیزان فی تفسیرالقرآن، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم، جامعه مدرسین
  • فعّالی، محمد تقی، مسجد و سبک زندگی، قم، دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد، ١٣٩٣کاویانی، محمد (1390) کمی‌سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی، روانشناسی دین، شماره دوم، 27-44
  • فیض کاشانی، ملا محسن،  الوافی، ناشر مکتبة الإمام أمیر المؤمنین علی علیه‌السلام
  • مجلسی، محمدباقر ، بحارالانوار، چ سوم، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403،
  • محسنی، منوچهرجامعه شناسی، تهران، کتابخانه طهوری، 2.ص432، ( 1388).
  • معین، محمد (1373) فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر
  • مطهری، مرتضی ، 1387، پیرامون انقلاب اسلامی، ،تهران، صدرا
  • مهدوی کنی، محمدسعید ( 1384) . دین و سبک زندگی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(
  • مطهری مرتضی، تعلیم و تربیت در اسلام،تهران، صدرا، 1368
  • مفید امالی ، اختصاص

  ب. منابع لاتین

  • Australian Government)2007( Department of Veterans’ affairs, Lifestyle Questionnaire (Revised in consultation with ex-service organizations), Pp 1-36.
  • Bocock, R(1992) “Consumption and Lifestyles” In Robert Bocock & Kenneth Thompson (Eds) Social and Cultural Forms of Modernity, Open University Press.
  • Evans, D. & Jackson(2007) Towards a Sociology of Sustainable Lifestyles, University of Surrey.
  • Harison, Ross(1993) Democracy. London and New York: Rutledge,.
  • Maslow, A.H, A Theory of Human Motivation Psychological Review, 50(4), pp 96-370.
  • Moller Bjorn(2000) «B», National, Societal and Human security: Discussion-Case study of the Israel- Palestine Conflict in http://sociology82.blogfa.com.
  • Parnell, Strategy through the Eyes of the Consumer: An Exploratory Study across Emerging Economies. Universidad de Talca, Chile, 2006.
  • Royuela V, Surinach J(2005) Constituents of quality of life and urban size, Social Indicators