ارائه الگوی مدیریت راهبردی دانش با تکیه بر اسلام ناب محمدی(ص)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار وعضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجو دانشگاه عالی دفاع ملی

3 ایران - تهران - دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

نیازبه مدیریت راهبردی دانش مبتنی بر آموزه‌های اسلام ناب محمدی(صلیاللهعلیهوآله) بر اساس مبادی، مبانی، موضوعات، مسائل و غایات منطبق با نص صریح قرآن کریم، روایات و احادیث اسلامی ضرورتی اجتناب ناپذیراست. هدف اصلی در‌‌‎این تحقیق؛ دستیابی به مشخصات و مختصات مدیریت راهبردی دانش بر اساس اسلام ناب محمدی(صلیالله علیهوآله) است و بر همین اساس الگوی آن ارائه گردیده است. ماهیت پژوهش حاضربنیادی  وروش بکار گرفته شده آمیخته (کیفی/کمی) با هدفِ شناسایی الگوی مدیریت راهبردی دانش که مبتنی بر اسلام ناب محمدی (صلیاللهعلیهوآله) باشد، تعریف گردیده است. ابزار و روش گرد‌آوری داده‎ها شامل، مطالعات کتابخانه‌ای علمی و تخصصی، مقالات و رساله‌های علمی و پژوهشی و پرسشنامه  و مصاحبه ‌می‌باشد. در ‌‌‎این پژوهش تحلیل داده‎ها متناسب با سوال‌ها و فرضیه‌‌ها براساس تجزیه و تحلیل آماری، تحلیل عاملی و خوشه‌‌‎ای صورت گرفته است. نتایج حاصله دلالت بر شناسایی دو بُعد عینی و ذهنی است که در بُعد ذهنی سعی شده به مبادی، مبانی، موضوعات، مسائل و غایاتِ دانش، مدیریت دانش و مدیریت راهبردی دانش و در بُعد عینی مولفه‌های ساختاری، روشی، فرآیندی و محتوایی به همراه شاخص‌های آنها، پرداخته شود. برازش کلی در تجزیه و تحلیل بر اساس داده‎های حاصل از پرسشنامه صورت گرفت تا روابط بین ابعاد و همچنین بین مولفه‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در پایان به ارائه الگوی مدیریت راهبردی دانش که مبتنی بر اسلام ناب محمدی (صلیاللهعلیهوآله) اقدام گردید.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

 • ابراهیمیان، سیّد ‌حسین (1372). معرفت ‌شناسی از دیدگاه فلاسفه اسلامی و غربی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • احمدوند، علی و همکاران(1389). مروری بر مدلهای انتخاب راهبرد و ارائه یک مدل پیشنهادی، مدیریت فردا، شماره 23،صص 107- 118
 • اخوان، پیمان و خادم الحسینی، سید پیمان، (1392). تبیین مدیریت دانش از دیدگاه اسلام، مدیریت اسلامی، سال 21، شماره 2، 126-99
 • انصاری رنانی، قاسم و قاسمی نامقی، محمد (1388). ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیره ارزش ‌فعالیت‌های سازمانی، پژوهش نامه مدیریت تحول، شماره 2، نیمه دوم 1388
 • آریان پور کاشانی،عباس؛آریان پور کاشانی، منوچهر؛ فرهنگ آریان پور؛ نتشارات امیرکبیر در سال ۱۳۵۳.
 • آملی، سیّدحیدر (1368). جامع الاسرار و منبع الانوار، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • آملی، محمد تقی،(1384). حیات جاوید در علم اخلاق، انتشارات مرتضوی، تهران.
 • بازرگان هرندی، عباس (1387). دانش مدیریت » شماره 81، صص 19 -36
 •  تولایی، روح الله؛ رجب دری، حسین؛ مجله: اسلام و مدیریت » پاییز و زمستان 1392 - شماره 6 ‏(22 صفحه - از 89 تا 110)
 • حسن زاده  آملی حسن؛ عرفان و حکمت متعالیه، قم، نشر الف لام میم، 1380ش.
 • خاتمی،بهزاد؛مهدی زاده،هدایت (1387).مطالعه تطبیقی و ارزیابی مدلهای برنامه ریزی راهبردی و ارائه یک چارچوب جدید برنامه ریزی،مدیریت فردا
 • دهخدا، علی اکبر، (1373). لغتنامه، ج 10، زیر نظر محمّد معین و سید جعفر شهیدی، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،
 • سنجقی و همکاران، (1392). سنجش فرآیندها و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، فصلنامه پژوهش‌‌های حفاظتی ـ امنیتی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دوم، شماره ی 2.
 • عمید، حسن، (1365). فرهنگ عمید، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، جلد دوم و سوم.
 • کچوئیان، حسین،(1382). فوکو و دیرینه شناسی دانش، تهران: دانشگاه تهران
 • کشتکار، مهران، مبینی دهکردی، علی(1395). فراترکیب مدل‌های نوآوری اجتماعی، مجله برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 26
 • گائینی، ابوالفضل؛ حسین زاده، امیر (1391). «پارادایم‌‌های سه گانه اثبات گرایی، تفسیری و هرمنوتیک در مطالعات مدیریت و سازمان»، فصلنامه راهبرد فرهنگ، ش 19، ص 105.
 • گروه مطالعاتی دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملّی (1387). طراحی الگو و راهبرد مرزشکنی دانش، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملّی
 • گروه مطالعاتی دانشجویان دوره چهارم دانش دانشگاه عالی دفاع ملی، الگوی مدیریت راهبردی دانش برا اساس اسلام ناب،1397
 • ﻣﻌﺼﻮﻣﯽﻣﻬﺮ، ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ، (1389). ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽﭘﮋوﻫﺸﯽﻣﺪﯾﺮﯾﺖاﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻬﺎر و تابستان 1390.
 • معین، محمد، (1343)، فرهنگ فارسی، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر،  جلد دوم.
 • منطقی، محسن، اکبری، ظاهر، (1392). مدیریت دانش با الهام از منابع اسلامی، اسلام و پژوهشهای مدیریتی، شماره 7.
 • موسوی، سیدمهدی، (1391). بنیان‌های تولید علوم انسانی اسلامی از منظر امام خمینی(رحمت الله علیه)، فصلنامه پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی صدرا، شماره 1.
 • موسی‌خانی، محمّد، (1392). مدیریت دانش دینی (دین بنیان): طرح مسأله ی مدیریت دانش در تمدّن دینی، دو فصلنامه ی اسلام و مدیریت، شماره 3.
 • نظامی وند چگینی، هوشنگ؛ جلیلوند، محمدرضا؛ مجله: نگرش اسلامی به مدیریت در مقابل مدیریت اسلامی  اسلام و مدیریت» بهار و تابستان 1392 - شماره 3 ‏(18 صفحه - از 123 تا 140)
 • نعیم إبراهیم الظاهر(2009).إدارة المعرفۀ. دار عالم الکتب الحدیث. اربد الاردن. ص/ 78. 1
 • نقی پورفر، ولی الله؛ موسوی مقدم، سید محمد؛ مجله: مدیریت فرهنگ سازمانی » بهار 1395، دوره چهاردهم - شماره 1 علمی-پژوهشی/ISC ‏(24 صفحه - از 203 تا 226)
 • همیلتون، کریستوفر (1388). معرفت شناسی، ترجمه رضا صادقی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
 

ب. منابع لاتین

 • Abdul Ghafar, H. & H. Awang (2009). "Knowledge Management and its Impact on AL-Attas, S.M. and A.-N. Al-Attas, 1980. The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education, Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM); (reprint, Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) www.mef-ca.org/files/attas-textfinal. Pdf.
 • Aarons, J. (2004). From Philosophy to Knowledge Management and Back Again. Federal Knowledge Working Group (KMWG). wiki. NASA. Retrieved 2012, from http://wiki.nasa.gov/cm/: http://wiki.nasa.gov/cm/Federal Knowledge Working Group (KMWG).wiki/1001867 main_Aarins J 2004.  ABDUL 
 • McMillan, J.H. and Schumacher, S. (1984). “Research in education: A Conceptual introduction”, Boston: Little Brown and Company.
 • Muhammad Adnan Waseem,( 2013). Holy Quran; the Ultimate Source of Knowledge Management a Comparison Between KM Functional Model and IKM Functional Model
 • Islamic Conceptualisation of  .(2011) Knowledge Management Review on Knowledge and Knowledge Management from the Islamic Ethical