مقاله پژوهشی:طراحی و تدوین الگوی شایستگی مدیران دولتی‌‌‎ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دولتی و عضو هیأت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری.

2 استادیار مدیریت دولتی و عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان. (نویسنده و مسئول مکاتبات)

3 استادیار مدیریت دولتی و عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان.

4 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران.

چکیده


حضرت‌‌‎آیت الله خامنه‌‌‎ای(مدظله العالی) همواره با اشاره به ظرفیت‌های زیاد ملّت‌‌‎ایران و سیاست­های نظام برای تحقق آرزوهای بزرگ ملی، همکاری­های صمیمانه و همدلی بیشتر میان ملت و دولت را خواستار شده و لازمه‌ی شکل‌گیری ‌‌‎این همکاری و همدلی را «اعتماد متقابل» معرفی می کنند.
پژوهش حاضر با هدف، طراحی الگوی شایستگی مدیران دولتی‌‌‎ایران، با رویکرد ‌‌‎ایجاد اعتماد متقابل دولت و مردم و تحقق همدلی و همزبانی انجام شده است. در اجرای این تحقیق طبق رویکرد کیفی با مراجعه به آموزه‌های دینی(خطبه‌‌ها، نامه‌‌ها و حکمت‌های نهج البلاغه)، اسناد بالادستی شامل؛ سند چشم­انداز ج.ا.ا. در افق 1404، سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و قانون مدیریت خدمات کشوری، شرح وظایف مدیران کل وزارت خانه­های دولت، ارزش‌های مدیریت دولتی طبق پارادیم‌های جدید علم مدیریت دولتی، با بهره‌گیری از رویکرد داده بنیاد، مدل شایستگی‌های عمومی مدیران دولتی معین شد. سپس از طریق مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حوزه مدیریت دولتی، شایستگی‌های به دست آمده مورد بررسی و تکمیل قرار گرفت. خروجی‌‌‎این تحقیق، الگوی شایستگی مدیران دولتی‌‌‎ایران بود که شامل چهار بعد اصلی شامل: «شایستگی مدیریت فرهنگ سازمان‌های دولتی»، «شایستگی مدیریت ساختار و تشکیلات سازمان‌های دولتی»، «شایستگی مدیریت سرمایه‌های انسانی سازمان‌های دولتی» و «شایستگی مدیریت روابط مردم و سازمان‌های دولتی»، 15 مولفه و 85 شاخص محوری جهت ارزیابی شایستگی‌های مدیران دولتی‌‌‎ایران ‌می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian public manager's competency model

نویسندگان [English]

 • Esmaeil Asadi 1
 • Ali Reza Kushki Jahromi 2
 • Ebadollah Banshi 3
 • Reza Sadeghi 4
1 -
2 -
3 -
4 -
چکیده [English]

At the beginning of the year 1394 Hijri, The Islamic Revolution Leader Ayatollah Sayyed Ali Khamenei in his New Year, pointed to the high capacities of the Iranian people and government policies and said to achieve national aspirations, sincere cooperation and empathy among the nation and government is essential, and he emphasized to achieve this empathy and sympathy "mutual trust" is Necessary. This research aimed to develop Iranian public manager's competency model with the approach of building mutual trust and achieving empathy and sympathy.
Qualitative approach was used in this research. With the help of referring to religious instructions (sermons, letters and wisdom of Nahjol Balaghe), upstream documents including vision document IRI In 1404, the administrative system policies issued by the Supreme Leader and Civil Service Management Act, job descriptions of the executive managers of government ministries, and used Grounded Theory to identify Public managers competencies model. Then, through interviews with 20 experts of public management field, competency model was reviewed and completed. The output of this research is Iranian public manager's competency model which includes four main dimensions: competency of managing organizational culture in public organizations, competency of managing organizational structure and departments of public organizations, competency of managing human capital in public organizations and competency of managing Relationships between people and public organizations And Fifteen components, and 85 key indicators to assess Iranian public managers competencies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public manager's competency model
 • mutual trust between government and the nation and Grounded Theory
 • الف. منابع فارسی

  • آون هیوز(1394). مدیریت دولتی نوین، ترجمه دکتر سید مهدی الوانی، دکتر غلامرضا معمارزاده طهران و دکتر سهراب خلیلی شورینی، تهران، انتشارات گوهربار، چاپ ششم.
  • اسدی فرد، رویا (1387). مدل شایستگی مدیران دولتی ایران (براساس صحیفه امام (رحمت الله علیه) با رویکرد استراتژی داده بنیاد)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
  • اسدی، نوید؛ سجادی، سیدنصراله؛ گودرزی، محمود و مرادی، آرام(1394). تبیین شایستگی‌های مدیران ورزشی، فصلنامه مدیریت ورزشی، دوره7، شماره2، صص 174-159.
  • ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا (1380). بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت در نواحی روستایی کاشان، پایان نامه علوم -اجتماعی، شماره 17، بهار و تابستان.
  •  اکرامی، محمود و رجب زاده، سیمه (1390). توسعه مؤلفه‌‌های مقیاس سنجش شایستگی مدیران. مجله مدیریت فرآیند و توسعه، شماره77.
  • بازیاری، عزت الزمان و امیرتاش، علی محمد (1385). انتصاب مدیران با ضوابط شایسته سالاری در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی‌‌‎ایران، نشریه علوم حرکتی و ورزشی، شماره7، صص10-1.
  • طهماسبی پور، رضا(1396). درآمدی بر نظریه‌های مدیریت دولتی، تهران، انتشارات صفار، چاپ ششم.
  • دانایی فرد، حسن (1381). اعتماد به دولت، بازتاب عملکرد نظام خدمات عمومی، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 13.
  • دانایی فرد، حسن و زنگویی نژاد، ابوذر (1390). تئوری شایسته سالاری مدیریتی بر مبنای استراتژی داده بنیاد: برداشتی از نهج البلاغه، دو ماهنامه علمی - پژوهشی دانشور رفتار، سال هجدهم، شماره1-47.
  • دنهارت، رابرت بی(1388). تئوری‌های سازمان دولتی، ترجمه دکتر سیدمهدی الوانی و دکترحسن دانایی فرد، تهران، انتشارات صفار، چاپ سوم.
  • رزاقی، مسعود (1386). نرم‌یابی مقیاس شایستگی مدیران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
  • رنجبر، مسعود (1392). الگوی شایستگی مدیران بخش سلامت، پایان نامه دکتری مدیریت دولتی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
  • زاهدی، شمس السادات و شیخ، ابراهیم (1389). الگوی قابلیت‌‌های راهبردی مدیران میانی دولتی، مطالعات مدیریت راهبردی شماره1 صص 139-95.
  • شریعتی، محمد تقی و عربیون، ابولقاسم (1386). شیوه انتخاب و انتصاب مدیران مراکز تحقیقاتی (با تأکید بر جهاد سازندگی)، فصلنامه پژوهش و سازندگی، شماره76، صص197-185.
  • شیخ، ابراهیم (1389). الگوی قابلیت‌های اسلامی‌‌‎ایرانی مدیران در بخش دولتی، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
  • عبدالهی، مژگان؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛ تقی پور ظهیر، علی و رحیمیان، حمید(1394). شایستگی‌های مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی، فصلنامه علمی و پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال ششم، شماره 4، پیاپی24، صص 53-23.
  • غلامزاده، داریوش (1386). طراحی الگوی شایستگی مدیران بخش دولت (نمونه مطالعه: مدیران بخش صنعت)، پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
  • قلی پور، آرین و پورعزت، علی اصغر و نیک نژاد، عباس (1387). تأثیر پیامدهای اثر منسانی بر انتخاب و انتصاب مدیران دولتی، فصلنامه علوم مدیریت‌‌‎ایران، سال سوم، شماره 10،صص36-7.
  • کرسول، جان و پلانوکلارک، ویکی (1387). تکنیک‌های تحقیق تلفیقی، ترجمه محسن نیاز، عباس زارعی، تهران، انتشارات علم و دانش، چاپ سوم.
  • کرمانی، بهناز؛ درویش، حسن؛ سرلک، محمدعلی و کولیوند، پیرحسین(1396). طراحی مدل شایستگی‌های مدیران بیمارستان‌ها، نشریه علمی و پژوهشی مدیریت ارتقای سلامت، دوره7، شماره2، صص،65-58.
  • گزارش برنامه تحول اداری (1382). تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، چاپ اول.
  • گراوند، احمد (1378). تدوین الگوی شایستگی مدیران آموزشی(وضع مطلوب) و سنجش شایستگی‌های مدیران آموزشگاه‌های شهرستان کوهدشت(وضع موجود)، پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  • معروفی، خالد (1378). بررسی زیر نظام جذب و انتصاب در شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی و ارائه الگوی مطلوب، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  • نهج البلاغه، ترجمه استاد علی اکبر فقیهی، قم، انتشارات بضعه الرسول، چاپ دوم.
  • یمانی، مرضیه و حضوری، محمد جواد و قربانی، محمد جواد (1391). ارزیابی اثر منسانی و پیامدهای آن بر انتخاب و انتصاب مدیران دولتی، چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره11صص،157-133.

   

  ب. منابع لاتین

  • André Seidel, Tarcísio Abreu Saurin, Giuliano Almeida Marodin, José Luis Duarte Ribeiro (2017). "Lean Leadership Competencies: a multi-method study", Management Decision, https://doi.org/10.1108/MD-01-2017-0045Permanent:https://doi.org/10.1108/MD-01-2017-0045.
  • Awanga, Mariah. Mohammeda Abdul Hakim. Abdul Rahmana, Mohd Shahril(2012). Facility Management Competencies in Technical Institutions, Procedia - Social and Behavioral Sciences 65 , 755 – 760.
  • Bell, L. C. (2000). A longitudinal measure of the perceptual impact of a cultural diversity teaching practicum on the interpersonal competency of student teachers.
  • Carmenado, Ignacio de los Ríos, Rahoveanu, Adrian Turek, Gallegos, Ana Afonso.(2014). Project management competencies for regional development in Romania: analysis from “Working with People” model, Procedia Economics and Finance 8. 614 – 621.
  • Cecil R Torres Jr (2012). Examining Competencies for the human resource professional within Idaho State Government. University of Nevada, Las.Vegas.
  • DeSario, N. J. (2003). Reconceptualizing Meritocracy: The Decline of Disparate Impact Discrimination Law. Harv. CR-CLL Rev., 38, 479.
  • Gordon, M.T.(2000). "public Trust in government: The USA Media as an agent accountability" International Review of administrative Sciences, 4(3), 297- 310.
  • hua Xu Hong, huaWang Yan.(2009). Training system design for middle-level manager in coal enterprises based on post competency model, Procedia Earth and Planetary Science 1. 1764–1771
  • Savaneviciene, Asta.Ciuteiene, Ruta. Rotelione, Ausra.(2014). Examining leadership competencies during economic turmoil, Procedia - Social and Behavioral Sciences 156. 41 – 46.
  • Tabassi AA, Roufechaei KM, Ramli M, Abu Bakar AH, Ismail R, Pakir HK,(2016).Leadership Competences of Sustainable Construction Project Managers, Journal of Cleaner Production ,doi: 10.1016/j.jclepro.2016.02.076.
  • Trivellasa, Panagiotis. Reklitisb, Panagiotis.(2014). Leadership COMPETENCIES Competencies Profiles and Managerial Effectiveness in Greece , Procedia Economics and Finance 9. 380 – 390
  • Vathsala Wickramasinghe.(2007). A comparative analysis of managerial competency needs across areas of functional specialization, Journal of Management Development Vol. 28 No. 4, pp. 344-360.