ارائه الگوی مدیریت تحول آفرین تکاملی و روش‌شناسی طرح ریزی راهبردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا و نویسنده مسئول

2 استاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

مدیریت راهبردی، یک فرآیند سه مرحله‌ای، شامل طرح‌ریزی راهبردی، اجرای راهبردی و ارزیابی راهبردی است. خروجی مرحله اول آن طرحریزی راهبردی است و این فرایند به صورت مستمر ادامه دارد زیرا مفروضاتی که پایه و اساس طرح­ریزی قرار می‌گیرند، ثابت نبوده و همواره در حال تغییر می‌باشند. از بین این سه مرحله، نحوه طرح­ریزی راهبردی همواره با چالش‌هایی روبرو بوده و هست و در این رابطه نیز تاکنون شیوه‌ای مناسب، قابل‌انتقال و بدون ابهام جهت بهره‌برداری به اندیشمندان حوزه علوم راهبردی دفاعی و امنیتی معرفی نشده است؛ این تحقیق الگوی مدیریت تحول‌آفرین تکاملی و روش‌شناسی تدوین راهبرد متناسب با آن را طوری ارائه نموده است که ذی‌نفعان حوزه علوم راهبردی دفاعی و امنیتی نیز به‌خوبی می‌توانند از آن بهره‌برداری نمایند. مثال­های آورده شده در این تحقیق به دلیل داشتن مستندات، در حوزه کسب و کار هستند ولی ترجمان آن را می­توان در سایر حوزه­ها پیدا نمود. تحقیق پیش رو بر مبنای هدف توسعه‌ای و کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع بررسی موردی است. نگارندگان این تحقیق، الگوی مدیریت راهبردی خود را تحت عنوان «مدیریت تحول‌آفرین تکاملی»[1] و فرآیند طرح­ریزی راهبردی را تحت عنوان «چارچوب تحلیلی 829 (8 گام  و 29 فعالیت)» ارائه نموده‌اند. در این تحقیق ابزارهای انجام هر فعالیت نیز معرفی‌شده است. 

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

 • اعرابی، محمد و ایزدی، داود (1386)، مدیریت راهبردی منابع انسانی، مایکل آرمسترانگ، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی (2007).
 • پیرس، جان ای و رابینسون، ریچارد بی (2011)، مدیریت استراتژیک تدوین، پیاده‌سازی و کنترل، ترجمه محمدحسین بیرامی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
 • پارسائیان، علی و اعرابی، سید محمد اعرابی (1393) مدیریت راهبردی، فرد آر، دیوید تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی (1999).
 • رضایی، مریم (1382)، پارادایم، گزارش تحقیق درس برنامه‌ریزی راهبردی، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 • رضائیان، علی (1395)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران. سمت.
 • سرمد، زهره، بازرگان، احمد و حجازی، الهه (1392)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، آگه.
 • شمس دولت آبادی، سیدمحمودرضا و  شریفی، شهاب (1396)، چارچوبی جامع برای تدوین راهبردهای دفاعی – امنیتی در ج.ا.ایران  با رویکرد بومی،  فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 67.
 • حسن بیگی، ابراهیم (1394)، مدیریت راهبردی، تهران، سمت.
 • چگینی، حسن (1374)، طرح‌ریزی راهبردی نظامی و برنامه‌ریزی دفاعی، تهران، مجله سیاست خارجی، شماره 14.
 • علی احمدی، علیرضا، تاج‌الدین، ایرج و فتح ا...، مهدی (1382)، نگرش جامع بر مدیریت راهبردی، تهران، تولید دانش.
 • قنوات، مسعود، فرج پور، عبدالحسین و علی‌اکبری، احسان (1387)، طرح‌ریزی پدافند غیرعامل، تهران، دافوس آجا.
 • محمدی نسب، مهدی (1387)، از تحول سازمانی تا تحول نهادی، ماهنامه تدبیر، سال نوزدهم، شماره 191.
 

ب. منابع لاتین

 • John Pearce Ii And Fred David, The Bottom Line On Corporate Mission Statements, "Academy Of Management Executive 1, no. 2 (may 1987: 109)
 • FRY, S. A. (Ed.) 01) Dictionary of Military and Associated Terms (202002 ed). D.O.D.
 • Thompson, Arthur A. A. J. Strickland III & John E. Gamble (2002), Crafting And Executing Strategy, 14th Ed, U.S.A.: Mcgraw-Hill,Pp.