مقاله پژوهشی:ارائه الگوی مدیریت تحول آفرین تکاملی و روش‌شناسی طرح ریزی راهبردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا و نویسنده مسئول

2 استاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

DOR:20.1001.1.74672588.1398.3.10.6.0
مدیریت راهبردی، یک فرآیند سه مرحله‌ای، شامل طرح‌ریزی راهبردی، اجرای راهبردی و ارزیابی راهبردی است. خروجی مرحله اول آن طرحریزی راهبردی است و این فرایند به صورت مستمر ادامه دارد زیرا مفروضاتی که پایه و اساس طرح­ریزی قرار می‌گیرند، ثابت نبوده و همواره در حال تغییر می‌باشند. از بین این سه مرحله، نحوه طرح­ریزی راهبردی همواره با چالش‌هایی روبرو بوده و هست و در این رابطه نیز تاکنون شیوه‌ای مناسب، قابل‌انتقال و بدون ابهام جهت بهره‌برداری به اندیشمندان حوزه علوم راهبردی دفاعی و امنیتی معرفی نشده است؛ این تحقیق الگوی مدیریت تحول‌آفرین تکاملی و روش‌شناسی تدوین راهبرد متناسب با آن را طوری ارائه نموده است که ذی‌نفعان حوزه علوم راهبردی دفاعی و امنیتی نیز به‌خوبی می‌توانند از آن بهره‌برداری نمایند. مثال­های آورده شده در این تحقیق به دلیل داشتن مستندات، در حوزه کسب و کار هستند ولی ترجمان آن را می­توان در سایر حوزه­ها پیدا نمود. تحقیق پیش رو بر مبنای هدف توسعه‌ای و کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع بررسی موردی است. نگارندگان این تحقیق، الگوی مدیریت راهبردی خود را تحت عنوان «مدیریت تحول‌آفرین تکاملی»[1] و فرآیند طرح­ریزی راهبردی را تحت عنوان «چارچوب تحلیلی 829 (8 گام  و 29 فعالیت)» ارائه نموده‌اند. در این تحقیق ابزارهای انجام هر فعالیت نیز معرفی‌شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing an Evolutionary Transformation Management Model And strategic planning methodology

نویسندگان [English]

 • shahab sharifi 1
 • Davood Aghamohammadi 2
1 رئیس گروه مدیریت راهبردی
2 Professor and faculty member of AJA Command and Staff
چکیده [English]

Strategic management is a three-step process involving strategic planning, strategic implementation, and strategic evaluation. The output of the first stage is strategic planning, and this process is ongoing because the assumptions underlying the planning are not constant and are constantly changing. Of these three steps, strategic planning has always been and remains a challenge. So far this is a convenient, transferable and unambiguous approach has not been introduced to thinkers in strategic defense and security sciences; This study explored the evolutionary transformation management model and the methodology for developing a strategy for it has provided that stakeholders in the field of strategic defense and security sciences can also make good use of it. The examples given in this research because of the documentation,
 They are in the field of business, but their translation can be found in other areas Research ahead Descriptive based on the purpose of the development and application and in terms of data collection this is a case study. The authors of this study have presented their strategic management model as "Evolutionary Transformational Management" and the Strategic Planning Process as "Analytical Framework 829".
In this research, the tools for performing each activity are also presented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mission
 • Vision
 • Strategic Management
 • Strategic Planning
 • الف. منابع فارسی

  • اعرابی، محمد و ایزدی، داود (1386)، مدیریت راهبردی منابع انسانی، مایکل آرمسترانگ، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی (2007).
  • پیرس، جان ای و رابینسون، ریچارد بی (2011)، مدیریت استراتژیک تدوین، پیاده‌سازی و کنترل، ترجمه محمدحسین بیرامی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
  • پارسائیان، علی و اعرابی، سید محمد اعرابی (1393) مدیریت راهبردی، فرد آر، دیوید تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی (1999).
  • رضایی، مریم (1382)، پارادایم، گزارش تحقیق درس برنامه‌ریزی راهبردی، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران.
  • رضائیان، علی (1395)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران. سمت.
  • سرمد، زهره، بازرگان، احمد و حجازی، الهه (1392)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، آگه.
  • شمس دولت آبادی، سیدمحمودرضا و  شریفی، شهاب (1396)، چارچوبی جامع برای تدوین راهبردهای دفاعی – امنیتی در ج.ا.ایران  با رویکرد بومی،  فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 67.
  • حسن بیگی، ابراهیم (1394)، مدیریت راهبردی، تهران، سمت.
  • چگینی، حسن (1374)، طرح‌ریزی راهبردی نظامی و برنامه‌ریزی دفاعی، تهران، مجله سیاست خارجی، شماره 14.
  • علی احمدی، علیرضا، تاج‌الدین، ایرج و فتح ا...، مهدی (1382)، نگرش جامع بر مدیریت راهبردی، تهران، تولید دانش.
  • قنوات، مسعود، فرج پور، عبدالحسین و علی‌اکبری، احسان (1387)، طرح‌ریزی پدافند غیرعامل، تهران، دافوس آجا.
  • محمدی نسب، مهدی (1387)، از تحول سازمانی تا تحول نهادی، ماهنامه تدبیر، سال نوزدهم، شماره 191.

   

  ب. منابع لاتین

  • John Pearce Ii And Fred David, The Bottom Line On Corporate Mission Statements, "Academy Of Management Executive 1, no. 2 (may 1987: 109)
  • FRY, S. A. (Ed.) 01) Dictionary of Military and Associated Terms (202002 ed). D.O.D.
  • Thompson, Arthur A. A. J. Strickland III & John E. Gamble (2002), Crafting And Executing Strategy, 14th Ed, U.S.A.: Mcgraw-Hill,Pp.