مقاله پژوهشی:ارائه الگوی مدیریت راهبردی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حمل ونقل،دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

2 عضو هیات علمی تربیت مدرس

3 استاد حمل ونقل دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی- دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده


ابعاد موضوع حمل‌ونقل به تدریج به مدیران راهبردی، اثبات شده و امروز یکی از مهمترین دغدغه‌های ایشان نگاه جامع و همه جانبه به حمل‌ونقل است. لزوم برنامه ریزی بلندمدت و آینده نگرانه بر اساس عناصر دخیل و کلان، لزوم توجه به حمل‌ونقل در سطوح عالی مدیریت، ضمن پرهیز از اتلاف سرمایه ها اهمیت نگاه فراگیر و جامع به آن را گوشزد می‌نماید (بویژه درفرصت 9ساله از چشم انداز و 2ساله از دهه پیشرفت و عدالت).
در تحقیق حاضر ابتدا مسایل حمل ونقل شناسایی شده و سپس به سوال چیستی و چرایی حمل‌ونقل، شناسایی مولفه‌های آن، رابطه آنها ازطریق تحلیل محتوی ومرور منابع معتبر و کلان نگر، پاسخ داده می‌شود. شناسایی مسایل با تحقیق کیفی و بهره گیری از نظر خبرگان حمل‌ونقل به روش گلوله برفی در ابعاد راهبردی انجام شد. در این بخش به سوالها راجع به تفکیک و تحلیل نظام حمل‌ونقل نیز پاسخ گفته می‌شود. پس از بررسی و تحلیل نظرات جمع آوری شده مزبور الگوی حمل‌ونقل، بر گرفته از اعمال نظرات متخصصان روی الگوی مستخرج از منابع موجود متاخر نهایی شده و ارزیابی و اعتبارسنجی می‌گردد.
براین اساس اولویت مسایل حمل‌ونقل مشخص شده و تشکیل آن از سه عنصر جابجاشونده، جابجاکننده و شبکه جابجایی تایید می‌گردد. این مولفه ها و ارتباط آنها در مدیریت راهبردی باید برای برنامه ریزی، عرصه سازی، اجرا وارزیابی مورد مداقه قرارگیرند و درکنار هم دیده شوند. بر این اساس الگوی هرمی حمل‌ونقل برای اولین بار با قابلیت تعمیم به سطح لجستیک، مطرح و ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a strategic transport management model of the Islamic republic of iran

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Ahmadinejad 1
 • hasan danayi fard 2
 • Abdorreza Sheikholeslami 3
 • Amir Jafarpur 4
1 Professor, Deprt. of Civil Engineering, Iran University of Science & Technology
2 tarbiat modares
3 Professor, Deprt. of Civil Engineering, Iran University of Science & Technology
4 Student of Strategic Management, Supreme National Defense
چکیده [English]

Due to the dimensions of the issue of transportation has gradually proven strategic managers and today is one of the comprehensive look at their concern is transportation. Iran's strategic position and the need for long term planning and foresight based and macro elements involved, the importance of high-level transportation management, while avoiding the waste of capital importance to a comprehensive look at it highlights (especially occasion 9-year-old and 2-year-old from the perspective of decades of progress and justice).
In this study, at first transportation issues are identified, then the question of what and why transportation, its elements, their relationships through content analysis and macro-thinking move, credible sources, are answered. With qualitative research and using the snowball method of transportation experts in strategic dimensions, responded to questions about the separation and analysis of the transportation system. After analyzing the views collected the transportation pattern, and assessment and accreditation is final.
Accordingly, priority of transportation issues are determined and the three elements of migratory transportation, moving and relocation network is formed in the policy-making and strategic management approach to planning, field preparation, implementation and evaluation of all three elements together and be the contemplated to be seen. The pyramidal pattern to the first with the ability to extend the surface transportation logistics, discussed and presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • transportation
 • systems
 • components
 • Strategic Management
 • planning
 • الف. منابع فارسی

  • احمدی‌نژاد،محمود، دانایی‌فرد،حسن، جعفرپور،امیر، «معرفی الگوی موفق مدیریت راهبردی توسعه حمل و نقل و کاهش مصرف انرژی»، دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، انجمن مدیریت راهبردی ایران، . 1392
  • احمدی‌نژاد،محمود، دانایی‌فرد،حسن، جعفرپور،امیر، شهیدی،محمدحسن، «تحلیل SWOT و آسیب شناسی خط مشی گزاری و برنامه‌ریزی کلان در مطالعات و برنامه‌ریزی جامع سامانه حمل‌ونقل و ترافیک ایران در 5 دهه اخیر»، چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک ایران، تهران، 1393
  • اکرام جعفری،محمدجعفر، جعفرپور،امیر، بروجردی،مصطفی، هاشمی،سیدحسین، «نقشه راه مهندسی ارزش (سند راهبردی مهندسی ارزش وزارت راه و ترابری)»، سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش ، تهران، 1387.
  • الوانی،سیدمهدی، عادل آذر، دانایی‌فرد،حسن، «روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع»، ناشر: اشراقی: فار - 28 اردیبهشت، 1390.
  • الوانی،سیدمهدی، «جهانی‌شدن مدیریت»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، دوره 2، شماره 2: فحه 1-18 ، بهار1390.
  • امامی، کامران، جعفرپور،امیر، «تجارب بزرگترین طرح پیاده‌سازی مهندسی ارزش در خاورمیانه»، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، تهران، 1389
  • برادران فلاح خیر، مهدی، «مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک در صنعت حمل و نقل دریایی،. صنعت حمل‌ونقل، ش227،ص 94 تا 97، خرداد 1382
  • تقی زاده، مهرداد؛ ضرورت تغییر نگرش‌های ترافیکی؛ انتشارات احمدی با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری باخ؛ 1387.
  • جعفرپور،امیر، فاطمی امین،سیدرضا، نظرزاده،جواد، «معرفی الگوی نوین مدیریت راهبردی، بکاررفته در مدیریت راهبردی زنجیره تامین تجهیزات حمل‌ونقل»،دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، انجمن مدیریت راهبردی ایران،1392
  • جعفرپور، امیر، خنجری، علیرضا، خیرآبادی، آزاده، « تاثیرات مدیریت دانش بر فرآیند بهبود ارزش، تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی»، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز، 1389
  • جعفرپور،امیر، فاطمی امین،سیدرضا، سلیمانی سدهی،مجتبی، طباطبایی،سیدحجت الله و دیگران، «برنامه راهبردی جریان کالا (لجستیک)»، وزارت صنعت-معدن-تجارت، دانشگاه شهیدبهشتی، انجمن مهندسی حمل‌ونقل ایران، تهران، 1394
  • جعفرپور، امیر؛ سعادت، سیدوحید؛ «زمینه‌ها و الزامات تحقق عدالت درحمل‌ونقل وشاخص​های اندازه​گیری آن»؛ نخستین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ تهران، دهم و یازدهم خرداد 1391.
  • جعفرپور، امیر، صحاف،علی، «سیستم حمل‌ونقل در توسعه پایدار شهری : مطالعه موردی مشهد مقدس ، الگوی شهرهای با بیش از 500000 نفر جمعیت» اولین همایش مدیریت توسعه پایدار در نواحی شهری، دانشگاه تبریز . 1378
  • جعفرپور،امیر، سادات حسینی،سیدمحمد، رشیدی ورنکشی،یاسر، «سیاست‌های راهبری سامانه‌های مدیریت هوشمند حمل‌ونقل»، راه ابریشم، سال 10:  25 تـا 28 ، اسفند 1384.
  • جعفرپور،امیر، آهویی،رامین، «نقش انواع راههای طبقه بندی شده در حمل و نقل درون‌شهری»، پنجمین کنفرانس مهندسی ترافیک و حمل و نقل ایران، 1379
  • جعفرپور، امیر، «طرح پژوهشی تدوین برنامه راهبردی حمل‌ونقل در صنعت، معدن و تجارت»، مشترک با دانشگاه شهید بهشتی و معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تهران، 1391
  • جعفرپور، امیر، سعادت، سید وحید، «زمینه‌‌ها و الزامات تحقق عدالت در حمل‌ونقل و شاخص‌های اندازه گیری آن»، دومین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تحقق عدالت، تهران، 1390
  • جوادیان،رسول، جعفرپور،امیر، مقدس نژاد،فریدون، «بررسی سامانه مدیریت نگهداری روسازی و ارتباط آن با سامانه مدیریت نگهداری یکپارچه زیرساخت‌های حمل‌ونقل»، سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، تهران، 1384
  • جوادی آملی، آیت الله عبدالله، « مفاتیح الحیات»، مرکز نشر اسرا، قم، 1391
  • چهاردولی، عباس، «تمرکز بر علم مدیریت لازمه تحول در علوم انسانی با نگاه سیستمی»، دومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، تهران، 1392.
  • خیستی و هال(2009)، «مهندسی حمل‌ونقل »، ترجمه محمود صفارزاده، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،ویرایش دوم،1390
  • حسین زاده، محمد؛ معرفت شناسی؛ مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ نهم، قم، 1384.
  • حسن بیگی،ابراهیم، «مدیریت راهبردی»، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، 1389
  • خاکساری،علی، کاظمیان،غلامرضا، طاهری تفرشی، پریسا، «تأثیر توسعه حمل و نقل محور در توسعه پایدار شهر تهران با تأکید بر نقش مدیریت شهری»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حسابداری و مدیریت1391
  • دانایی‌فرد،حسن؛ همکاران، «تحلیلی بر رویکرد تاریخی به توسعه‌ی سیستم خط مشی گذاری عمومی؛ مبانی نظری و اسلوب اجرا»، مجله روش شناسی علوم انسانی، علمی-پژوهشی، ش 81، 38 ص ، از ص 73 تا 110، تهران، زمستان 1393
  • دانشگاه عالی دفاع ملی، «بررسی روش‌های طراحی و تدوین مدل‌ها و الگو‌های علمی (با نگاه به آینده)»، مطالعه گروهی دانشجویان دوره دهم مدیریت راهبردی، استاد راهنما زیر نظر دکتر معمارزاده، 1387
  • دانشگاه عالی دفاع ملی، «آمایش سرزمین و تاسیسات حیاتی»، مطالعه گروهی، تهران، 1387
  • رضایی،محسن، مبینی دهکردی،علی، «ایران آینده در افق چشم انداز»، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، 1389
  • سرمد،زهره، بازارگان،عباس، «روش تحقیق در علوم رفتاری»، تهران، 1385
  • شیخ الاسلام، عبدالرضا، جعفرپور، امیر، نظرزاده،محمدجواد، «چهارچوب ارائه برنامه راهبردی ملی حمل‌ونقل بااستفاده از مهندسی ارزش وبراساس بررسی تطبیقی برنامه‌ استراتژیک حمل‌ونقل کشورها»، پژوهشنامه مهندسی حمل‌ونقل، بهار1390
  • شیخ الاسلام، عبدالرضا، نظرزاده،محمدجواد، «عارضه‌سنجی و تحلیل قوانین بالادستی حمل‌ونقل ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران، 1390
  • شیخ الاسلام، عبدالرضا، خراشادیزاده، ، «طرح آمایش سرزمین سیستم حمل‌ونقل ایران در افق 1414»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران، بهمن 1392
  • شیرازیان،سیدغلامرضا، صدیقی،مرضیه، کامیاب،محمدرضا، «طرح جامع حمل و نقل کشور»، طرح پژوهشی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،اولین کنفرانس حمل‌ونقل، دانشگاه تربیت مدرس، 6813.
  • شیرازیان،سیدغلامرضا، «مدیریت راهبردی فناوری‌های بخش حمل و نقل»، طرح پژوهشی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر . 1391
  • صفارزاده،محمود، «مهندسی حمل‌ونقل»، ترجمه کتاب خیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،ویرایش دوم،1390
  • صمدی آملی،داوود، «شرح مراتب طهارت»،ازرساله‌ی وحدت ازدیدگاه علامه حسن زاده آملی، ج1،انتشارات قائم آل محمد،قم،1388
  • علی احمدی، علیرضا، «فرآیند برنامه‌ریزی ارزش‌بنیان مبتنی بر نقشه عرش به فرش در بخش حمل و نقل»، مرکز مطالعات و تحقیقات بنیادی، 1393
  • فاطمی امین،سیدرضا، جعفرپور،امیر، نیازی، سیدمهدی و دیگران، «برنامه راهبردی تجهیزات حمل‌ونقل کشور»، دانشگاه شهیدبهشتی، جهاد دانشگاهی شهیدبهشتی، معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت-معدن-تجارت، 1392
  • قاضی طباطبایی،سیدسعید، جعفرپور،امیر، «نقش آموزش مدیران ارشددرتوانمندسازی ایشان؛مروری برتجارب جهانی در بخش عمومی»، دومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، تهران، 1387
  • کاشانی جو،خشایار و مفیدی،سیدمجید، «سیر نظریه‌‌های مرتبط با حمل‌ونقل درون‌شهری»، نشریه هویت شهر، سال3، شماره4، تابستان 1388
  • کامیاب،محمدرضا، «تحلیل ساختار کلان مدیریت حمل و نقل در کشور»، دومین کنفرانس منطقه‌ای مدیریت ترافیک، تهران، 1380
  • مبینی دهکردی،علی، جعفرپور،امیر، «ارزیابی مدل(الگو)های تدوین و طراحی راهبرد در سطح ملی وبخشی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، 1393
  • محمدخانی،همکاران، «ابهامات شدت انرژی در ایران و مقایسه با شاخص سایر کشورها»، مرکز پژوهش‌های مجلس ش.ا،تهران،1394
  • مصباح یزدی، آیت الله محمد تقی، «فلسفه اخلاق»، موسسه آموزشی امام خمینی (ره)، قم، 1388
  • مطالعات ساماندهی حمل‌ونقل شهرهای گروه ب + ج، وزارت کشور ، 1383 تا 1391
  • مطالعات جامع حمل‌ونقل تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، کرج، قم، کرمانشاه، وزارت کشور ، 1373 تا 1391
  • میرسپاسی،ناصر، جعفرپور،امیر، «دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق به‌کارگیری اصول مدیریت دانش مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، مروری برتجارب وزارت راه وترابری»، همایش ملی سیاست‌های کلی نظام اداری بارویکرد اسلامی، تهران، 1390
  • ناصریان،سیدمرتضی، جعفرپور،امیر، « بررسی و نقد یک دهه تجارب وزارت راه و شهرسازی در مهندسی ارزش وارائه راهبرد»، دومین کنفرانس ملی کاربردی مهندسی ارزش در صنعت حمل و نقل، ساختمان و مدیریت، تهران ، 1391
  • نظرزاده، محمد جواد، «عارضه‌سنجی و تحلیل قوانین بالادستی حمل‌ونقل ایران»، رساله کارشناسی ارشد، استاد راهنما دکتر عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، دانشگاه علم و صنعت، 1388
  • نعمتی زاده،سینا، بیات ترک،امیر، عبدی زاده،آرش، نارگ،موسی، «بازبینی وتدوین برنامه استراتژیک شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل‌ونقل با رویکرد اقتصاد مقاومتی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی،واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت،1392
  • واترز،دونالد،«لجستیک جهانی وبرنامه‌ریزی توزیع»،ترجمه مرکز مطالعات لجستیکی دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، 1388
  • وزیری،منوچهر، جعفرپور،امیر، «شبیه‌سازی جابجایی کالا در دریای خزر»، چهارمین کنفرانس بین‌المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، سازمان بنادر و کشتیرانی، . 1379

   

  ب. منابع لاتین

  • Ahmadinejad, M., Jafarpur, A., (2002), "Road Safety Education Strategies for Children & Youth", SORIC 2002, Bahrain, ITE
  • Bardi,Edward.J. , Coyle,John.J. , Novack,Robert.A. (2011), "Management of Transportation", Thomson, USA, South-Western. ISBN 0-324-31443
  • Behbahani,Hamid, Shahi,Jalil, Jafarpur,Amir, (2002), "Environmental Interaction Between Transportation & Landuse", ICTTC 2002, China
  • Bigotte,J.F., Krass,D., Antunes,A.P., Berman,O., (2010), "Integrated Modeling of Urban Hierarchy and Transportation Network Planning", Transport research part A,No. 44, pp506-522,Elsevier
  • Bishop,S.B., (2004), "Collaborative Transportation Management Benefits", Supply Cain Systems Inc., <http://www.vics.org>
  • Bryson, John. (2011). "Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement". (4th ed.). Jossey-Bass.
  • Button, K.J. and Hensher, D.A. (eds.) (2005), "Handbook of transport strategy, policy and institutions", 834 p, Handbook on Transport, 6th ed. Amsterdam: Elsevier. ISBN 0-08-044115-7. Series ISSN: 1472-7889
  • Carcamo-diaz,R. & Goddard,J.G., (2007), "Coordination of Public expenditure in transport infrastructure: Analysis and policy perspectives for Latin America", UN-CEPAL & EU-Economic Dvlp. Divis., Santiago, Chile
  • Europian Union Transportation Committee, (2010), "Europian Transport Policy", EU Transport Committee
  • Frey,R.L., (2003), "Swiss Transport Policy: Mobility vs. Sustainability", University of Basel, 10th Intern. Conf.on Travel Behaviour Research, Lucerne, 10-15 aug. 2003, Swiss
  • Garrisom,W.L. & Levinson, D.M., (2006), "The Transportation Experience, Policy, Planning & Deployment", Oxford Univ. Press, New York
  • Gilbert,Richard, & Perl, Anthony, (2010), "Transport Revolution", Earth Scan, London
  • Givoni, moshe, & Banister, David, (2010), "Integrated Transport (From Policy to Practice)",Routledge, USA
  • Hirschi,C., Schenkel,W., Widmer,T., (2002), "Designing Sustainable Transportation Policy for Acceptance: A comparison of Germany, The Netherlands & Switzerland", German Policy Studies, vol.2, No.4, Zurich
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation
  • Jeon, C M; Amekudzi (2005), "Addressing Sustainability in Transportation Systems: Definitions, Indicators, and Metrics", JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS: 31–50
  • Khisty,C.J. , Lall,B.K. , (2010), "Transportation Engineering", Prentice hall, USA
  • Kim,S.K., Hwang,k., (2003), "Critical issues in transformation of Transportation Policy in Korean Metropolitan Areas", Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, vol.5, Oct.2003, pp3142-3153
  • Lloyd,W. (2009),"Environmentally Sustainable Transport For Asian Cities:A Sourcebook", UN. Centre for Reg. Dev. (www.uncrd.org.jp); http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/uncrd/unpan031844.pdf
  • Litman,Todd,(2009). "Sustainable Transportation & TDM". TDM Encyclopedia. Victoria Transport Policy Institute. Retrieved 2009-04-07.
  • Litman,T., (2010), "Evaluating Transportation Equity", Victoria Transport Policy Institute, Victoria Transport Policy Institute (www.vtpi.org), Canada
  • Litman, T.,(2011),"Well Measured: Developing Indicators for Comprehensive and Sustainable Transport Planning", VTPI (www.vtpi.org); at www.vtpi.org/wellmeas.pdf.
  • Litman, Todd & Fitzroy, Steven (2012), "Safe Travels: Evaluating Mobility Management Traffic Safety Impacts", VTPI; at www.vtpi.org/safetrav.pdf
  • Litman,T.,(2013), “The New Transportation Planning Paradigm,” ITE Jour. (www.ite.org), Vo. 83, No. 6, pp. 20-28; at http://digitaleditions.sheridan.com/publication/?i=161624
  • Litman,T., (2014), "Implementing Transport Policies and Programmes toward Realizing “Bali Vision Three Zeros - Zero Congestion, Zero Pollution, and Zero Accidents towards Next Generation Transport Systems in Asia”", 8th REGIONAL ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE TRANSPORT (EST) FORUM IN ASIA, COLOMBO, SRI LANKA
  • Litman,T.,(2003),"Social Inclusion as a Transport Planning Issue in Canada",Victoria Transport Policy Inst.
  • Mackie, P. & Worsley,T. (2013) "International Comparisons of Transport Appraisal Practice", Institute for Transport Studies (www.its.leeds.ac.uk) for the UK Dep. for Trnspt.; at www.gov.uk/government/publications/international-comparisons-of-transport-appraisal-practice
  • Ministery for Infrastructure, Transport, Regional Development & Local Government, (2008), "National Transport Policy Framework", Australia, Feb.2008
  • Pucher,J. & Renne,J.L., (2003), "Socioeconomics of Urban Travel: Evidence from the 2001 NHTS", Transportation Quarterly, vil.57,No. 3, summer 2003, Washington,DC.
  • Rodrigue,J.P.,Comtois,C.&Slack,b., (2013),"The Geography of Transport Systems", Routledge, London & NY, http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/
  • Rundmo,T., Nordfjarn,T., Iversen,H.H., Oltedal,S., Jorgensen,S.H. , (2011), "The role of risk perception and other risk-related judgments in transportation mode use", Safety science,No.49,pp226-235, Elsevier
  • Sorensen, et al. (2008). "Moving Los Angeles: Short Term Policy Options for Improving Transportation". RAND Corporation. Santa Monica, CA.
  • Tolley R. & Turton B. (1995), "Transport Systems, Policy and Planning: A Geographical Approach", Burnt Mill, Harlow Essex: Longman Scientific & Technical, p. 268.
  • UITP (2012), "Better Urban Mobility in Developing Countries: Problems, Solutions and Good Practices", Intern. Ass. of Pub. Transp.; at www.uitp.org/publications/brochures/Dev-Countries-uk.pdf
  • UN (2014), "World Urbanization Prospects", United Nations Department of Economic and Social Affairs (http://esa.un.org); at http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm
  • UNEP (2011), "Transport” and “Cities,” chapters in Towards a Green Economy: Investing In Energy and Resource Efficiency", United Nations Environment Programme; at www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/12.0_Cities.pdf
  • UNESCAP (2014), "Promoting Sustainable and Inclusive Transportation Systems", U.N. Economic and Social Commission of Asia & Pacific, New York, UN; at www.unescap.org/sites/default/files/pre-ods/CTR-4-5EPromoting%20sustainable%20and%20inclusive%20transport%20systems.pdf
  • VTPI (2014), Transport Land Requirements Spreadsheet, Victoria Transport Policy Institute (www.vtpi.org); at www.vtpi.org/Transport_Land.xls.
  • Vaziri, M. and Rassafi, A. A., (2003); Globalization and sustainable development: European experience; Proceedings of 7th International Conference on Global Business and Economic Development”, Bangkok, Thailand.; , 36-42 (7 Pages)
  • Veen-Groot,D.B.v, Nijkamp,P., (1999), "Globalization, Transport and the Environment: New perspective for Ecological Economics", Ecological Economics,No.31,pp331-346,lsevier
  • Washington State Transportation Commission, (2010), "Washington Transportation Plan (WTP)", W. state T.C.
  • Wilbur Smith Ass., (2008), "Study on Traffic and Transportation Policies & Strategies in Urban Areas in India", Ministry of Urban Development, India
  • World Bank, (2008), "safe, clean, affordable TransportforDevelopment",WB, Washington DC
  • World Energy Council(WEC), (2015), "Transport Technologies and Policy Scenarios to 2050", WEC, London, at https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2015/01/2015-World-Energy-Issues-Monitor.pdf
  • World Factbook, (2015), https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ir.ht
  • World Health Org.(WHO), (2015), “Global Status Report on Road Safety”, UN. ; at www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/en
  • Xiaoyi,MA,(2008), "Transportation Development Strategic Plan about 2010 Guangzhou Asian Games", Journal of Transportation Systems Engineering & Information Technology, vol.8,issue4, Aug.2008, pp 16-22