مقاله پژوهشی:تحلیل تطبیقی معیارهای اخلاق علم با مؤلفه‌های اخلاق علمی در سیره امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

2 دکترای مدیریت راهبردی دانش

3 کارشناس ارشد آموزش زیان انگلیسی

چکیده


گسترش روش‌های علمی و افزایش تقاضا در این زمینه، تخلف در علم‌ورزی را نیز به­دنبال داشته و اعمالی از قبیل داده­سازی، تقلب، سوءاستفاده، سرقت علمی و... به­وفور به­چشم می‌آید که می‌توان آن‌ها را رفتار ضد اخلاقی در علم نامید. مقاله­ی حاضر در راستای کمک به شناخت بیشتر جایگاه معیارهای اخلاق علمی و تشریح سیرة عملی حضرت امام خمینی(رحمه­الله­علیه)، گام برمی­دارد. مسئله­ی تحقیق عدم وجود الگویی عملی در حوزه­ی اخلاق علمی و اهداف پژوهشی عبارتنداز؛ کمـک بـه شـناخت بیشتر آراء موجود در حوزة اخلاق علم و بررسی معیارهای مربوطه و ذکر نقاط مشترک معیارهای اخلاق علم و مؤلفه‌های اخلاق در سیره علمی امام(رحمه­الله­علیه)، که برای دستیابی به آن­ها، پاسخ‌گویی به سؤالات پژوهش شامل «معیارهای اخلاقی در حوزة علم کدامست؟» و «آیا مؤلفه‌های اخلاق علمی در سیره امام(رحمه­الله­علیه) با معیارهای اخلاق علم قابل تطبیق است؟» ضروری است. نوع پژوهش سازگاری(توسعه‌ای) بوده و با رویکردی آمیخته (کیفی و کمی) به مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای و تحلیل داده‌ها می­پردازد. در بخش کیفـی  که جامعـه پژوهش شامل منابع مرتبط با فلسفه علم، اخلاق علمی و سیرة امام(رحمه­الله­علیه)بوده و نمونه­گیری و جمع­آوری اطلاعات تا حد اشباع انجام و با استفاده از مطالعـات اسـنادی، با تطبیق آراء موجود در حوزة روش‌شناسی دانش و تحلیل محتوای کیفی به ارائه گزاره­های حاصله مبادرت شده و در رویکرد کمی، نمونه‌ای به حجم 40 نفر دانشجوی دکتری به­صورت تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه به آنان ارجاع گردیده که پس از تحلیل نهایی و آزمون آماری فرضیه اثبات گردید که «سیرة امام خمینی(رحمه‌الله‌علیه)» الگوی مناسب اخلاق علمی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of ethics standards of science with the components of scientific ethics in the era of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

 • Ali Mobini Dehkordi 1
 • Tourage Esksndsripoor 2
 • Shohreh Keshavarz 3
1 Faculty member, University of Tehran
2 Doctor of Strategic Knowledge Management
3 MA in English Loss Education
چکیده [English]

With the expansion of scientific methods and increasing demand in this field, the violation and misconduct have also been expanded in the world of science, and acts such as data mining, fraud, abuse and theft have brought other people's works into their own name ... It may seem that they can be called anti-ethical behavior in science. The present article aims at clarifying and assisting in the recognition of the status of scientific ethics and the standards of scientific ethics along with the elaboration of the practice of Imam Khomeini (Rahmaullah Alyha) in this field. The issue of this research is the absence of a practical model in the field of scientific ethics.
Accordingly, research goals have been formed; that is, helping to better understand the opinions of the ethics of science and studying the relevant criteria and mentioning the common points of the ethics of science and the components of ethics in the scientific direction of Imam (Rahmaullah Alyha), which is to achieve To them, answering research questions, which are "What are the ethical standards in the field of science?" And "Are the components of scientific ethics applicable to the scientific ethics of the Imam (Rahmaullah Alyha) with the standards of the ethics of science applicable?" It is essential. This research is a type of adaptation (developmental, practical) and has conducted a cross-sectional (qualitative and quantitative) field and library study and analyzed the data.
. In the qualitative section, using documentary studies, a comparative study of existing views in the field of methodology of knowledge was developed and, finally, by relying on the analysis of qualitative content, to present the main categories and the main propositions, then in the quantitative approach, the results of the qualitative section. The research hypothesis has been analyzed and tested. The research community consists of existing resources related to the philosophy of science, scientific ethics and the role of Imam (Rahmulullah Alayh), and the sampling was done with theoretical saturation logic and the information was collected to saturation and using qualitative analysis techniques; Analyzed and analyzed. In the quantitative section, in order to test the hypothesis, a sample of 40 PhD students was selected randomly and the questionnaire was referred to them. After the final analysis, the hypothesis of the research was tested and proved, and Imam Khomeini (Rahmulullah Alayh (it is a good model for scientific ethics.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • ethics
 • scientific ethics
 • scientific ethics standards
 • Imam Khomeini's(Rahmulullah Alayh) ethic
 • الف. منابع فارسی

  • اردبیلی، عبدالغنی، (1381)، تعزیرات فلسفی امام خمینـی(رحمه الله علیه)، مجموعـه چنـد جلـدی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(رحمه­الله­علیه).
  • امامی، جواد، (1381)، خاطرات آیت­اﷲ مسعودی خمینی، تهـران: مرکـز اسـناد انقـلاب اسلامی.
  • امانی. تقی، (1383)، قوانین و مقررات حقوق مالیکت فکری ملی و بین‌المللی، انتشارات بهنامی، تهران.
  • بصیرت­منش. حمیـد، (1378)، صـحیفه دل، تهـران: موسسـه تنظـیم و نشـر آثـار امـام خمینی(رحمه الله علیه).
  • بی نا، (1373)، «مناهج الوصول الی علم الاصول».ف، اثری تازه از امام خمینی(رحمه­الله­علیه) در علم اصول). مجله حضور. شماره هشت.
  • حاجی حسینی، حجت اله، (۱۳۸۵) مطالعه وبررسی پیرامون مؤلفه‌های نظام نوآوری، چاپ اول، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف.
  • خاتم یزدی. عباس، (1381)، خاطرات آیت اﷲ خاتم یزدی، تهران: مرکـز اسـناد انقـلاب اسلامی.
  • رحیمیان، محمد حسن، (1382)،حدیث رویش(خاطرات و یادداشت­های محمدحسـن رحیمیان)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
  • ستوده، امیررضا؛ برادری، احمد، (1379)، جلوه‌های معلمی امام خمینی(رحمه­الله­علیه)، تهران: نشـر پنجره.
  • ستوده، امیررضا، (1380)، پابه­پای آفتاب (گفته‌ها و ناگفته‌ها از زندگی امام خمینی(رحمه­الله­علیه)، ج 4 و 3، تهران، نشر پنجره.
  • ·         شیخ‌رضایی، حسین و کرباسی‌زاده، امیر احسان، (1391)، آشنایی با فلسفه علم، انتشارات هرمس، چاپ اول.
  • فراستخواه مقصود،(1385)، اخلاق علمی رمز ارتقای آموزشعالی، فصلنامهی اخلاق در علوم و فناوری، شماره 1، زمستان.
  • فراهــانی، مجتبــی، سلســله مــوی دوســت، (1387)، خــاطرات دوران تــدریس امــام خمینی(رحمه الله علیه) به نقل از شاگردان و دوستان و منسوبین، تهران، چاپ و نشرعروج، 1387.
  • گلی زواره، غلامرضا، فرازهای فروزان، ( 1379)، (پژوهشی در سیره­ی اخلاقـی، ترب یتـی و عرفانی حضرت امام خمینی(رحمه­الله­علیه)، قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی حضور.
  • مروی، ابوالفضل، (1374)، «گفتگو»، (مصاحبه با یحیی بونو)، انقلاب اسلامی پرتـوی از افکار عرفانی و فلسفی امام خمینی)، مجله حضور، ش، 12.
  •  وجدانی، مصطفی، (1374)، سرگذشت‌های ویژه از زندگی امام خمینی(رحمه­الله­علیه)، 6 ج، تهران: انتشارات آفتاب.

   

  ب. منابع لاتین

  • Aristotle: (1995). Nichomachean Ethics, Macmillan, New York.
  • Anderson,(1993). R.E. et.al: Using the New ACM Code of Ethics in Decision Making. Communications of the ACM, Vol. 36, No. 2.
  • Brans JP (2002).Ethics and decision. European Journal of Operational Research 136:340–352.
  • Brans JP (2002). Ethics and Decisions: the OATH of PROMETHEUS. European Journal of Operational Research 140: 191-196.
  • Brans JP (2002).The management of the future. Ethics in operational research respect, multi criteria management, happiness. European Journal of Operational Research 153:466–467.
  • Dahlbom, Bo, and Lars, Mathiassen (1994). Professional Code of Ethics, in: Computers and Society, Vol.24, No, pp: 485-498.
  • Frederick RE (2002).A Companion to Business Ethics.Blackwell Publishers. Oxford. UK.
  • Gollin, Micheal, (2008), Driving innovation, Cambridge University Press.
  • Hitt MA, Collins JD (2007). Business ethics, strategic decision making, and firm performance. Business Horizons 50: 353-357.
  • Papagiaidis S, Bourlakis M, Li F (2008). Making real money in virtual worlds: MMORPGs and emerging business opportunities, challenges and ethical implications in metaverses. Technological Forecasting and Social Change 75: 610-622.
  • Perspectives on the Professions,(2006) Chicago. Illinois Institute of Technology, Center for the Study of Ethics in the Professions, Chicago.
  • Stent Amanda. (2006). Professional Ethics and Computer Science/ Information Systems. Stony Brook University, New York.
  • Toffler, Barbara Ley (2004): Business Responsibility. In: Robert Gandossy ET. al., (Eds), Leadership and Governance From the inside out, John Wiley and Sons; New Jersey. 2004.
  • Ressnik, D.B.(1998): The Ethics of Science: An Introduction, Routledge. ---2008: Ethics of Science, in Psillos, S. &Curd, M. 2008: The Routledge Companion to Philosophy of Science, Routledge.