مقاله پژوهشی:بررسی رابطه ساختار سازمانی با تسهیم دانش در خبرگزاری ج.ا.ا(ایرنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی- نویسنده مسئول

2 دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده


سازمان‌ها برای موفقیت و رقابت در محیط پر فراز و نشیب نیاز به استفاده از راهبرد‌های قابل انطباق و هوشمند در رویه‌ها و فرآیندهای مدیریت دانش دارند. یکی از مهمترین مولفه‌های مدیریت دانش، تسهیم دانش است. تسهیم به معنای به اشتراک گذاشتن داده‌ها، اطلاعات، تجربه‌ها است. به عبارت دیگر فرآیند تسهیم، توزیع دانش به تمام نقاط فعالیت و حتی فراتر از آن به بیرون از سازمان است. هدف از این مطالعه؛ بررسی رابطه ابعاد ساختاری سازمان(تمرکز، رسمیت و پیچیدگی)با تسهیم دانش در خبرگزاری ج.ا.ا(ایرنا)می­باشد. روش این پژوهش کاربردی و از نوع هبستگی است که در بین کارکنان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در تهران اجرا شده است. حجم نمونه تحقیق 50 نفر بوده که با روش خوشه‌ای و تصادفی ساده گردآوری شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در بین مولفه‌های تسهیم دانش انتقال راهبردی بالاترین و انتقال کارشناسی کمترین میزان اهمیت را داشته است. همچنین در بین مولفه‌های ساختار سازمانی ، پیچیدگی بیشترین و تمرکز کمترین اهمیت را دارا بوده است. تحلیل همبستگی نشان می‌دهد که بین مولفه‌های رسمیت، تمرکز، پیچیدگی و تسهیم دانش ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی بیانگر آن است که 41 درصد واریانس تسهیم دانش توسط ساختار سازمانی تعیین می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Organizational Structure and Knowledge Sharing At Iran News Agency (IRNA)

نویسندگان [English]

 • *SyyedEzatolah Fateminasab 1
 • Meisam Latifi 2
1 SyyedEzatolah Fateminasab, PhD student of knowledge management
2 Associate Professor / Imam Sadeq University
چکیده [English]

Using adaptable and intelligent strategies in knowledge management processes allows organizations to succeed and compete in a challenging environment. Knowledge sharing is one of the most important components of knowledge management. Sharing means to share data, information, and experiences. In other words, through the process of sharing, the knowledge is distributed to all activities, and even beyond, outside the organization. The study employs an applied correlational research method and the study population consists of the employees of iran Islamic Republic News Agency in tehran. A sample of 50 participants is selected using cluster and simple random sampling. The findings of the research indicate that the strategic transfer and the expert transfer of knowledge are respectively the most and the least significant components of knowledge sharing. Moreover, complexity and centralization are respectively the most and the least significant components of organizational structure. Correlation analysis shows that there is a significant relationship between the components of formalization, centralization, complexity and knowledge sharing. The results of regression analysis show that organizational structure determines 41% of knowledge sharing variance. In this study, the organizational centralization is mostly an explanatory component. The analysis results of structural equation modeling with LISREL indicates a good fit for the model of the relationship between two variables of organizational structure and knowledge sharing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational structure
 • centralization
 • formalization
 • complexity
 • knowledge management and knowledge sharing. Islamic Republic News Agency (IRNA)
 • فهرست منابع و مآخذ

  الف. منابع فارسی

  • آیت الله سید علی خامنه ای در دیدار جمعی از محققان و پژوهشگران­(8/5/1391)، www.leader.ir
  • آشنا و همکاران(1392)، نقش فرهنگ سازمانی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش، مجله مدیریت فنآوری اطلاعات، شماره 4.
  • آقابابایی،راضیه و رحیمی،حمید(1395). بررسی ابعاد ساختاری سازمان‌های دانش محور مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی کاشان، فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی، سال هشتم ، شماره دو ، صص 18- 1
  • افرازه، عباس(1386) مدیریت دانش: مفاهیم مدل‌ها، اندازه‌گیری و پیاده سازی، چاپ دوم، دانشگاه امیرکبیر.
  • ایکوجیرونوناکا و هیروتاکاتاکوچی(1385) ، مدیریت دانش شرکت‌های دانش آفرین. نویسندگان:، ترجمه: دکتر علی عطافر، جبار اسلامی، آناهیتا کاوه و سعید انالویی ـ ناشر: سما، چاپ اول.
  • ایمان زاده، علی(1396). رابطه بین تسهیم و اشتراک گذاری دانش با نوآوری در دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکد ه کشاورزی دانشگاه تبریز، فصلنامه پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، سال دهم،شماره 2 پیاپی 38
  • داونپورت، تامس اچ. و لارنس پروساک( 1379)،مدیریت دانش. نویسندگان: ترجمه: دکتر حسین رحمان سرشت، ناشر: ساپکو. چاپ اول،
  • ذکریا، زارع، ملکپور، فاطمه و زارع، شایسته(1394). بررسی رابطه ساختار سازمانی و مدیریت دانش، فصلنامۀ علمی- پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال سوم، شمارة 3 ،صص 147-170
  •  جعفری، مهدی, گرجی، ابوالقاسم و صالحی، حسن(1390)رابطه عوامل ساختاری و فرهنگی سازمان با استراتژی مدیریت. صص 87-95
  • حسن زاده ،محمد(1385) بررسی مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران ، پایان نامه دکترای کتابداری،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
  • حمیدی زاده محمد رضا (1397)، برساخت‌ها و پیکره بندی دانش‌های سازمانی و ملی، تهران: انتشارات ادیبان روز
  • داونپورت، تامس اچ، لارنس پروساک (1998)، مدیریت دانش، ترجمه حسین رحمان سرشت. تهران: ساپکو.
  • رابینز، استیفن پی.، (1384)، مدیریت رفتار سازمانی(جلد سوم)، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، چاپ اول، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
  • رحمان سرشت و همکاران(1390)، رابطه ساختار سازمانی و مدیریت دانش: مطالعه موردی ایرانخودرو، مجله مدیریت فرهنگی، شماره بیست و سوم.
  • رهنورد، فرج الله، صدر، فاطمه(1388) رابطه ادراک فرهنگ تسهیم دانش کارکنان با عوامل سازمانی در دستگاه‌های دولتی، مجله فراسوی مدیریت، شماره 8.
  • سرلک، محمدعلی، اسلامی، طاهره(1390) تسهیم دانش در دانشگاه صنعتی شریف: رویکرد سرمایه اجتماعی، نشریه مدیریت دولتی، شماره 8.
  • عدلی, فاضل. (1384). مدیریت دانش حرکت به فراسوی دانش (نسخه چاپ اول). تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.
  • قلیچ‌لی، بهروز، حکیمی، دل‌آرام(1392) تسهیم دانش و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی مورد مطالعه: بانک پارسیان، مجله چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 13.
  • منوریان, عباس, و عسگری, ناصر (1389). سازمان در عصر صنعت و اطلاعات و دانایی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  • نصر اصفهانی،حسن، طاهری، محمدعلی وگلی، محمدرضا(1394). بررسی ضرورت‌ها و چالش‌های استقرار مدیریت دانش در شرکت ملی گاز ایران، مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) ،دوره 9،  شماره 33 صص 169 - 192.
  • هادیزاده مقدم،اکرم، قلیچ لی، بهروز، و محبی، پروین(1392).بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری در سازمان‌های خدمات مالی،پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 17 شماره 1 صص187-207

   

  ب. منابع لاتین

  • Cook. Michael L & et all(2010). Knowledge Management and Organizational; structure:
  • Darroch J, Mc Naughton R. (2002). Examining the link between knowledge management practices & types of innovation. Journal of intellectual capital 2002; 3( 3), 210-222. [Cited 19 Nov. 2009].
  • Dixon, N.M. (2000). Common Knowledge: How Companies Thrive by Sharing What They Know. Harvard Business Press.
  • Dutta. D. chakraborty . S. Sarkar. P. (2003) Knowledge management in technology education.Aunwesha knowledge technology.http:// aunwesha.com.
  • Gottschalk Petter, (2005) Strategic Knowledge Management Technology. Idea Group Publishing.
  • Gresov, C., and Drazin, R., (2007), Equifinality: Functional Equivalence in Organization Design, Academy of Management Review, Vol. 22, pp. 403-428.
  • Han, Brent M. & Anantatmula,Vittal S. (2007). Knowledge Sharing in large IT Organizations: a case study. The Journal of Information and Knowledge Management Systems. 37(4), pp. 421-439.
  • Zahari, Ahmad Suffian Mohd(2016), The Influence of Knowledge Sharing on Organizational Performance Among Insurance Companies in Malaysia. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences.pp1-7.
  • Hassandoust, Farkhondeh & Perumal, Vimala (2011). Online Knowledge Sharing in Institutes of Learning: A Malaysian Perspective. Journal of Knowledge Management Practice. 12(1).
  • Hung, Y.C., Huang, S.M., Lin, Q.P., Tsai, M.L. (2005). Critical factors in adopting a knowledge management system for the pharmaceutical industry. Industrial Management & Data Systems; 105(2), pp.164-83.
  • March, J., and Simon, H., (2009), Organization, Cambridge, Blackwell.
  • Mirghafoor H, Farhang Nejad M.A, Sadeghi Arani Z. (2010). Performance evaluation of Yazd's health sector on Appling knowledge management process. IUMS Journal Systems; 13 (39): 79-88. [َArticle in Persian].
  • Nonaka & Takeuchi. (1995). "The Knowledge-Creating Company" Oxford University Press.
  • Nonaka, Ikujior. (1994). "A dynamic theory of organizational knowledge creation". Organization science.
  • Robbins, S. P, (1998). Organization Theory, New York, Prentice Hall.
  • Soonhee Kim, Hyangsoo Lee (2004). "Organizational Factors Affecting Knowledge Sharing Capabilities in E-Government: An Empirical Study", Digital Government Society of North America.
  • Walters Bruce And Zaiyong Tang, (2006). IT- Tnabled Strategic Management. Idea Group Publishing, 2006.