تحلیل اهمیت – عملکرد عوامل موثر بر دانشی بودن سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

2 دانشیار اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

3 دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

4 دانشجوی دکترای موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور عوامل موثر بر دانشی بودن سازمان انجام شده است. هدف پژوهش شناسایی عوامل موثر و تعیین میزان اهمیت و عملکرد هر یک از آن عوامل موثر بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی – اکتشافی با استفاده از فن دلفی انجام شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه‌ای مشتمل بر 14 متغیر بر اساس ادبیات نظری حوزه سازمان دانش‌بنیان بوده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان نظری و تجربی حوزه سازمان دانش‌بنیان هستند که 25 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی و در دسترس انتخاب شده‌اند. با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون، آزمون T و ماتریس عملکرد - اهمیت داده‌ها مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفته است که بر این اساس 2 متغیر نظیر فناوری و اهداف استراتژی کسب‌وکار هم از بعد اهمیت و هم از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی جهت استمرار قرار داشته و شش متغیر نظیر فرهنگ دانشی، ساختار و ... از بعد اهمیت در سطح بالایی قرار داشته و لیکن از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار نداشته‌اند و مستلزم تمرکز بیشتر خط‌مشی‌گذاران و مجریان مربوطه بوده‌اند.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors in a Knowledege-based Organization: An Analysis of Importance & Performance

نویسندگان [English]

  • Habibollah Taherpour Kalantari 1
  • Qolamali Farjadi 2
  • Qolamreza Me'marzadeh Tehran 3
  • Sara Noudeh Farahani 4
1 Associate Professor in the Institution of Higher Education & Research of Management and Planning
2 Associate Professor in the Institution of Higher Education & Research of Management and Planning
3 Associate Professor, Islamic Azad University
4 Ph.D. candidate, the Institution of Higher Education & Research of Management and Planning
چکیده [English]

This study seeks to analyse the effective factors in a knowledege-based organization. Furthermore, it endeavors to recognize the effective factors and measure their importance and performance. Doing so, it utilizes qualitative-exploratory method by means of Delphi Technique and gathers data through a questionnaire composed of 14 variables based on the literature of knowledege-based organization. The population of this study is made up of theoretical and practical experts in a knowledge-based organization the 25 ones of whom are selected non-randomly and in terms with being in access. Following, it analyses the importance of data by means of Entropy Shannon Technique, T Test and Importance-Performance Matrix based on which two variables namely technology and the purpose of business strategy lie sustainably in an appropriate position in regard with importance and then performance, and 6 variables like knowledge culture, structure, etc. palce in a high level in terms of importance, however, in regard performance, they palce no appropriate position and require further attention of policy-makers and executive agents.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-based Organization
  • knowledge culture
  • knowledge structure