تحلیل اهمیت – عملکرد عوامل موثر بر دانشی بودن سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

2 دانشیار اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

3 دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

4 دانشجوی دکترای موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور عوامل موثر بر دانشی بودن سازمان انجام شده است. هدف پژوهش شناسایی عوامل موثر و تعیین میزان اهمیت و عملکرد هر یک از آن عوامل موثر بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی – اکتشافی با استفاده از فن دلفی انجام شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه‌ای مشتمل بر 14 متغیر بر اساس ادبیات نظری حوزه سازمان دانش‌بنیان بوده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان نظری و تجربی حوزه سازمان دانش‌بنیان هستند که 25 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی و در دسترس انتخاب شده‌اند. با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون، آزمون T و ماتریس عملکرد - اهمیت داده‌ها مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفته است که بر این اساس 2 متغیر نظیر فناوری و اهداف استراتژی کسب‌وکار هم از بعد اهمیت و هم از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی جهت استمرار قرار داشته و شش متغیر نظیر فرهنگ دانشی، ساختار و ... از بعد اهمیت در سطح بالایی قرار داشته و لیکن از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار نداشته‌اند و مستلزم تمرکز بیشتر خط‌مشی‌گذاران و مجریان مربوطه بوده‌اند.    

کلیدواژه‌ها