امکان‌سنجی تاثیر راهبردی فرهنگ سازمانی بر نهادینه‌سازی مدیریت دانش (مطالعه موردی: کارخانجات صنایع فلزی و میخ‌سازی پارس کشور)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و نویسنده مسئول

2 پژوهشگر دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‌ها دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)

4 پژوهشگر علوم احتماعی

5 پژوهشگر علوم اجتماعی

چکیده

مقاله حاضر با هدف امکان‌سنجی تاثیر راهبردی فرهنگ سازمانی بر نهادینه‌سازی مدیریت دانش به رشته تحریر درآمده است و سعی در پاسخ به این سوال اصلی دارد فرهنگ سازمانی به چه میزان می‌تواند بر نهادینه‌سازی مدیریت دانش تاثیرگذار باشد؟ این پژوهش با روش توصیفی – پیمایشی صورت گرفت و جامعه آماری آن متشکل از مدیران عالی، میانی، اجرایی و کارکنان سازمان مورد مطالعه قرار داده شد که این افراد با روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 200 نفر برآورد و با استفاده از جدول مورگان 132 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. داده‌های مورد نیاز به کمک پرسشنامه‌ای متشکل از 24 سوال جمع‌آوری گردید که پایایی آن توسط نرم‌افزار spss برابر با 93/0 محاسبه گردید. همچنبن با توجه به نرمال بودن داده‌های تحقیق از تحلیل عاملی تائیدی با استفاده از نرم‌افزار Lisrel بهره گرفته شد که عمده‌ترین نتایج آن به ترتیب اولویت بدین قرار است:
"راهبرد مشارکت سازمانی بر مدیریت دانش"، "راهبرد یادگیری سازمانی بر مدیریت دانش"، "راهبرد توافق‌پذیری سازمانی بر مدیریت دانش"، "راهبرد اعتماد سازمانی بر مدیریت دانش" و "راهبرد سازگاری سازمانی بر مدیریت دانش" تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها