امکان‌سنجی تاثیر راهبردی فرهنگ سازمانی بر نهادینه‌سازی مدیریت دانش (مطالعه موردی: کارخانجات صنایع فلزی و میخ‌سازی پارس کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و نویسنده مسئول

2 پژوهشگر دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‌ها دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)

4 پژوهشگر علوم احتماعی

5 پژوهشگر علوم اجتماعی

چکیده

مقاله حاضر با هدف امکان‌سنجی تاثیر راهبردی فرهنگ سازمانی بر نهادینه‌سازی مدیریت دانش به رشته تحریر درآمده است و سعی در پاسخ به این سوال اصلی دارد فرهنگ سازمانی به چه میزان می‌تواند بر نهادینه‌سازی مدیریت دانش تاثیرگذار باشد؟ این پژوهش با روش توصیفی – پیمایشی صورت گرفت و جامعه آماری آن متشکل از مدیران عالی، میانی، اجرایی و کارکنان سازمان مورد مطالعه قرار داده شد که این افراد با روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 200 نفر برآورد و با استفاده از جدول مورگان 132 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. داده‌های مورد نیاز به کمک پرسشنامه‌ای متشکل از 24 سوال جمع‌آوری گردید که پایایی آن توسط نرم‌افزار spss برابر با 93/0 محاسبه گردید. همچنبن با توجه به نرمال بودن داده‌های تحقیق از تحلیل عاملی تائیدی با استفاده از نرم‌افزار Lisrel بهره گرفته شد که عمده‌ترین نتایج آن به ترتیب اولویت بدین قرار است:
"راهبرد مشارکت سازمانی بر مدیریت دانش"، "راهبرد یادگیری سازمانی بر مدیریت دانش"، "راهبرد توافق‌پذیری سازمانی بر مدیریت دانش"، "راهبرد اعتماد سازمانی بر مدیریت دانش" و "راهبرد سازگاری سازمانی بر مدیریت دانش" تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategic Impact of Organizational Culture on Embedding Knowledege Management: An Estimation of Possiblity ( the Case-study of the National Pars Metal and Nail Industries)

نویسندگان [English]

  • Amin Pashaie Halasou 1
  • Samad Fathi 2
  • Hussein Habibi 3
  • Hussein Amiri 4
  • Reza Nourozi 5
1 Correspondent author, Ph.D. Candidate for Industrial Management- Islamic Azad University
2 MA in Public Managemrent, SNDU
3 - Ph.D. candidate for Systems Management, Imam Hussein (as) University
4 Social sciences researcher
5 Social sciences researcher
چکیده [English]

The present study aims at the estimation of possiblity for the strategic impact of organizational culture on embedding knowledge management. Following, it seeks to mesure the extent to which the organizational culture impacts on embedding knowledege management as the main question. Conducted upon description-survey, it makes up a population out of the senior, middle and executive managers of the organization the number of whom hits 200 in such a way that 132 of them are selected by means of Morgan Table.  The required data are gathered through a questionnaire compsed of 24 items the reliability of which equals to 93/0 with SPSS software. As well, given the normality of the data, it exploits Confirmatory Factoral Analysis by means of Lisrel Software the most important results of which reveal the positive impact of the following elements on knowledge management in respect:
“organizational participation strategy on knowledge management”, “organizational learning strategy on knowledege management”, “organizational concurrence strategy on knowledege management”, “organizational confidence strategy on knowledege management”, and “organizational adaptability strategy on knowledege management”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : knowledge management
  • organizational culture
  • strategic estimation