الگوی پارادایمی مقابله با تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان امام و رهبری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام)

3 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

4 دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئول

5 دانش‌آموخته دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

با توجه به اهمیت و ضرورت مقابله با تکانه‌های اقتصادی تأثیرگذار چون تحریم‌های اقتصادی، تحقیق حاضر باهدف ارائه الگوی پارادایمی مقابله با تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان امام و رهبری به رشته تحریر درآمده است و از روش‌های اسنادی، تحلیل محتوای‌کمّی ‌و کیفی و روش داده‌بنیاد استفاده شده‌است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که دلایل پیدایش تحریم‌ها علیه کشورمان، تأکید بر مقوله‌های آرمان‌گرایی، اسلام‌گرایی، ارزش‌مداری و سلطه‌ستیزی بوده و پدیده محوری در اندیشه‌ امام و رهبری پیرامون مقابله با تحریم، پایداری و تاب‌آوری اقتصادی از طریق اجرای راهبرد مواجهه‌ هوشمندانه ‌و مقتدرانه بوده است. بر این راهبرد، شرایط‌زمینه‌ای (استحکام ‌و مقاوم‌سازی اقتصاد، خوداتکایی اقتصادی، تولید دانش و عدالت‌محوری) و شرایط‌مداخله‌گر (رشد پویا و مستمر، سلامت‌اقتصادی و برون‌گرایی) اثرگذار بوده که پیامدهای افزایش سطح آستانه تحمل جامعه، کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و ارتقاء رقابت‌پذیری اقتصادی را در قالب گفتمان‌های یاد شده به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها