مقاله پژوهشی:ارائه الگوی مطلوب ارزیابی کیفیت نظام آموزشی افسری نیروی دریایی راهبردی آجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

چکیده


با توجه به استقرار دانشگاه و مراکز آموزش افسری نیروی دریایی راهبردی و نبود نشانگرهای مناسب و بومی برای ارزیابی کیفیت نظام آموزش افسری نداجا، پژوهش حاضر درصدد است تا ارزیابی کیفیت این نظام آموزشی را مورد بررسی قرار دهد و یک الگوی مناسب ارزیابی ارائه نماید. روش پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی از نوع موردی زمینه‌ای و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل فرماندهان، اساتید و دانش‌آموختگان افسری که در مجموع 4512 نفر و نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی طبقه‌ای به تعداد 377 نفر و روش جمع‌آوری داده‌ها کتابخانه‌ای و میدانی و ابزار آن مصاحبه و پرسش‌نامه می‌باشد. برای شناسایی ابعاد و مولفه‌ها از بررسی ادبیات نظری و مدل‌های ارزیابی کیفیت و از روش دلفی و برای تحلیل عاملی تاییدی مدل از نرم‌افزار آموس استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار بوده و شاخص‌ها توانستند سازه مربوط را به‌طور دقیق اندازه‌گیری نمایند. یافته‌ها با حذف تعدادی از شاخص‌ها با بهره‌گیری از دیدگاه خبرگان، متناسب با شرایط بومی، پالایش شد و الگوی مطلوب شامل سه بُعد؛ به ترتیب درونداد با ۵ مولفه (بودجه و اعتبارات، نیروی انسانی، برنامه درسی، فضا و تجهیزات آموزشی و معیشت و رفاه)، پردازش (فرایند) با ۳ مولفه (برنامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی، برنامه‌های آموزشی و مدیریت و رهبری) و برونداد با ۲ مولفه (واسطه‌ای و نهایی) ارائه گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide an Optimal Model for Assessing the Quality of the Naval Strategic Criminal Training System

نویسنده [English]

  • Faramarz Nasri
Assistant Professor of Imam Khomeini University of Marine Sciences
چکیده [English]

Regarding establishments of IRIS training centers and schools and lack of local indicators for qualifying these centers, this study investigated quality assessment of IRIS training system for Navy officers and attempts to present an optimal model. The key question over which this study is conducted is what optimal model for IRIS training system is and what the zone of proximal development is. Research method of the study was descriptive and in terms of purpose it is an applied one. Study population subsumes 4512 individuals from commanders, instructors, and graduates; sampling is stratified random and it includes 377 individuals: data collection procedure was library-based, field note, questionnaire and interview. To determine variables and dimensions from theoretical literature and to analyze confirmatory factor from both Delphi and AMOS software were used. Confirmatory Factor Analysis shows that this model has a goodness-of-fit and benchmarks could measure the structure accurately. Using the average test, it was investigated to check whether the proposed size, is statistically confirmed? Finally, results Was processed by Experts point of view and through few benchmarks deletion pertinent to local condition. Optimal model consists of three dimensions, nine variables and fifty-nine bench marks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Navy AJA
  • Assessment Model
  • Educational Quality
  • Officer Training
الف) منابع فارسی
- آقامحمدی، داود (1388). تدوین راهبرد تربیتی- آموزشی دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح، رساله‌ دکتری، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
- اولیا، محمدصالح (۱۳۷۸). «مدیریت کیفیت جامع و جایگاه آن در آموزش عالی»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال سوم، شماره چهارم.
- بازرگان، عباس (1380). ارزشیابی آموزشی (مفاهیم، الگوها، فرایند عملیاتی)، تهران: انتشارات سمت.
- بازرگان، عباس (۱۳۷۷). «آغازی بر ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران؛ چالش‌ها و چشم‌اندازها»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، سال ششم، شماره‌های ۱۵ و ۱۶.
- بازرگان، عباس (۱۳۷۴). «ارزیابی درونی دانشگاه‌ها و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیت آموزش عالی»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال سوم، شماره‌های ۳ و ۴.
- جمالی‌زواره، بتول؛ نصر، احمدرضا؛ شادفر، حوریه (۱۳۹۲). «مدل‌های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی بر اساس نیاز مشتریان»، فصلنامه آموزش عالی، سال ششم، شماره ۲۳.
- جوادی‌بورا، محمدعلی؛ ابراهیم‌زاده، عیسی؛ فرج‌اللهی، مهران؛ سرمدی، محمدرضا (۱۳۹۰). «طراحی مدل ارزیابی اثربخشی نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور»، فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی سال دوم، شماره اول.
- حجازی، یوسف؛ بازرگان، عباس؛ موحدمحمدی، حمید؛ برادران، مسعود (۱۳۷۹). «سازه‌های موثر بر ارزیابی درونی نظام آموزش عالی کشاورزی: مطالعه موردی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران»، مجله علوم کشاورزی ایران، سال چهارم، شماره 31، صص 862 – 851.
- حسینی‌نسب، داود (1372). «معرفی شاخص‌های آموزش عالی»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ر‌‌یزی در آموزش عالی، سال اول، شماره دوم.
- زنجیزچی، محمود؛ ابراهیم‌زاده، رضا عرب، محمد (۱۳۹۰). مدل کانو و کاربرد آن در ارزیابی نیازهای دانشجویان، تهران: پنجمین همایش کیفیت در نظام دانشگاهی.
- سجادی‌پناه، علی (1387). طراحی الگوی ارزیابی راهبردی عملکرد مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح، رساله دکتری، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
- شاهرضایی، سیدرسول (۱۳۸۹). «بررسی وضعیت ارزیابی در آموزش عالی کشور به‌منظور ارایه یک چارچوب ادراکی»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال پنجم، شماره بیست‌و‌چهارم، صص 61 – 40.
- صادقی، علیرضا؛ هدایتی، اکبر؛ میثاقی‌فر، الهه (1396). «شناسایی حوزه‌ها، ابعاد و نشانگرهای کیفیت نظام تربیت معلم ایران»، فصلنامه پژوهش در تربیت معلم، سال اول، شماره دوم.
- صادقی‌نسب، محسن (1386). تحقیق آسیب‌شناسی نظام آموزشی نداجا، تهران: دفتر مطالعات نداجا.
- عباسی، محمدرضا؛ شیره‌پز، اصغر (۱۳۹۰). سیاست‌گذاری کیفیت آموزش عالی، چالش‌ها و چشم‌اندازها، تهران: پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی.
- عنایتی‌نوین‌فر، علی و همکاران (۱۳۹۰). «ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور همدان بر اساس مدل سروکوال»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال سوم، شماره هفدهم، صص 151 – 135.
- فتحی‌واجارگاه، کورش؛ پرداختچی، محمدحسن؛ ربیعی، مهدی (1390). «ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)»، فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال اول، شماره چهارم، صص 21 – 6.
- فراستخواه، مقصود (۱۳۸۸). «آینده‌اندیشی در باره کیفیت آموزش عالی ایران، مدلی برآمده از نظریه مبنایی»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی، سال چهارم، شماره چهاردهم، صص 95 – 67.
- قورچیان، نادرقلی؛ خورشیدی، عباس (۱۳۷۹). شاخص‌های عملکردی در ارتقای کیفی مدیریت نظام آموزش عالی، تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.
- قورچیان، نادرقلی؛ شهرکی‌پور، حسن (۱۳۸۹). «بررسی نظام‌های ارزیابی آموزش عالی در جهان به‌منظور ارائه مدل مناسب برای آموزش عالی کشور»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت، سال دوم، شماره ششم.
- محمدی‌اقدم، محمد (۱۳۸۶). ارزشیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی ایران: گذشته، حال و آینده، تهران: سومین همایش سالانه ارزیابی درونی.
- موسوی، سیدعبدالرحیم (1386). مؤلفه‌های مؤثر بر بهره‌وری آموزش عالی آجا و تدوین راهبرد بهینه، رساله دکتری، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
- نصری، فرامرز (1393). طراحی الگوی ارزیابی کیفیت نظام آموزش افسری نیروی دریایی راهبردی با تاکید بر توانمندسازی آن‌ها، رساله‌ دکتری، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
- هادی، رضا؛ رضاپور، یوسف؛ سلمان‌پور، صدیقه (۱۳۹۵). «شاخص‌های سنجش کیفیت آموزش عالی بر اساس مدل کائو در دانشگاه ارومیه»، نشریه آموزش و ارزشیابی، سال نهم، شماره سی‌و‌چهارم، صص 35 - 5.
- یوسلیانی، غلامرضا و همکاران (۱۳۹۵). «طراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام پژوهش در آموزش و پرورش»، فصلنامه اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، شماره ۱۴.
ب) منابع انگلیسی
 
- Davila, A (2001). A model for training, education and development of U.S. Navy Patrol Coastal Boat (PC) personnel using distributed learning technologies.
 
- Gojkov, G.: Stojanovi, A. & Raji, A. G. (2015). Critical thinking of students indicator of quality in higher education. Procedia-So-cial and Behavioral Sciences, 191, 591-596.
 
- Hackett, EJ. (2003). Peer review for the 21st century: applications to education research. National Research Council.
 
- Jonassen, D. H. (1999). Designing consructivist learning environments. In C. M. Reigeluth (Ed.) Instructional design theories and models: A new paradigm of instructional theory (Vol. II), New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 215-239.
 
- Jonassen, D. H., McAleese, T. M. R. & Duffy, T. M. (1993). A Manifesto for a Constructivist Approach to Technology in Higher Education.
 
- Kirkpatrick, Donald L (1998). Evaluating Training Programs, the Four Levels, Second Edition.
 
- Kumar Shamra, D. & Kumar P. (2016). Quality Control Indicators in Teacher Education. IJEAR. 6(1), 129-131.
 
- Lin, W.B. (2007). An Emprical of Service Quality Model From View Point of management, Expert System with Application, 32: 2, 364-375.
 
- Sari, A. Firat, A. & Karaduman, A. (2016). Quality Assurance Issues in Higher Education Sectors of Developing Countrises: Case of Northern Cyprus. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 229: 326-334.
 
- Scheerens, J. Luyten, H. & van Ravens, J. (2011). Measuring educational quality by means of indicators. In Perspectives on educational quality. Springer Netherlands: 35-50.
 
- Tarmina, R. & Gao, J. (2009). Identifying acceptable performance appraisal criteria: an international perspective, Asia pacific Journal of Human recourse, 17(1), 102-125.
 
- Ullah, M. H, Ajmal, M. & Rahman, F. (2011). Analysis of Quality Indicators of Higher Education in Pskistan. Available in: www.intconthighered. Org/ FINAL%20ULLAH%20full%20text%۲۰pdf.
 
- Willis, J. (1995). A recursive,reflective instructional design model based on constructivist-interpretivist theory. Educational Technology,35(6),5-23.