ارزیابی ساختار بازار جهانی سامانه‌های موشکی ضدزره و شناسایی دلایل پایین بودن جایگاه صنایع دفاعی ایران در صادرات این محصولات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئول

3 کارشناس ارشد فیزیک –دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

امروزه تسلیحات مدرن، ازجمله سامانه‌های موشکی ضدزره در شمار محصولات دانش‌بنیانی هستند که نقش و سهم مهمی در جنگ‌های زمینی و تجارت جهانی دارند. هدف این تحقیق، شناخت و معرفی ساختار بازار سامانه‌های ضدزره، ترازیابی ایران در تولید این سامانه‌ها و شناخت دلایل عدم‌قرارگیری کشور در جایگاه مناسب جهانی صادرات این سامانه‌ها است. پژوهش نشان داد ازیک‌طرف حجم تجارت تسلیحات و سامانه‌های ضدزره در جهان در حال افزایش بوده و از سوی دیگر ساختار بازار آن به سمت رقابت ناقص در حال تغییر است. اندازه عددی شاخص هرفیندال-هیرشمنمحاسبه‌شده برای بازار این سامانه‌ها برابر 4834 است که نشان می‌دهد، بازار محصول موردنظر یک بازار رقابت چندجانبه است. مطالعات ترازیابی که با استفاده از روش «اولویت‌بندی ترجیحی بر اساس مشابهت با راه‌حل ایده‌آل» انجام پذیرفت نیز اذعان داشت که صنعت دفاعی ایران به لحاظ کلی رتبه سوم و به لحاظ فناوری رتبه هشتم جهانی را بین صاحبان فن‌آوری و تولیدکنندگان سامانه‌های موشکی ضدزره‌دار است. درحالی‌که صنعت دفاعی ایران جایگاه برجسته‌ای را در بین صادرکنندگان این محصول ندارد؛ بنابراین شناخت دلایل (عوامل) عدم‌قرارگیری در جایگاه مناسب بین‌المللی دغدغه‌ی اصلی این پژوهش به‌شمار می‌روند. روش تحقیق به‌کاررفته از منظر هدف، کاربردی و به لحاظ نوع، توصیفی و گردآوری اطلاعات به‌صورت کمّی و ابزار آن پرسشنامه بوده است. بر اساس نظرات خبرگان و پس از نرمال کردن پاسخ‌ها مشخص شد که عواملی نظیر تحریم فروش سلاح، ضعف در بازاریابی و ضعف در شناخت ساختار بازار تسلیحات بیشترین وزن را در میان عوامل مؤثر بر عدم‌قرارگیری کشور در جایگاه مناسب، دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Global Capital Market structure for anti-Armor Missile and the Reasons behind the Low Position of Iranian Defense Industries in Export of the Products

نویسندگان [English]

  • Seyed Shamsoddin Husseini 1
  • Arman Azarli 2
  • Mohammad Moradzadeh 3
1 Ph.D. in Economy, Faculty Member at Allameh Tabatabie University
2 Ph.D. Candidate for Strategic Management, SNDU, correspondent author
3 MS in Physics
چکیده [English]

At the present, modern weaponry including anti-Armor missile systems are of the knowledge-based products which are of a key part in ground wars and global business. In the same vein, this paper seeks to study and introduce the structure of the market for anti-armor systems, find the balance of Iran in producing the systems and find why Iran places not in the appropriate position to export the system in the world.  This study revealed, on the one side, the trade of this system is on the rise in world and on the other side, the related market structure is tending to faulty competition.  The Herfindal-Hireschman for the system’s market hits 4834 which indicates that it is of a multilateral market. The balancing studies, conducted upon TOPSIS, indicate that the Iranian defense industry generally ranks the 3rd and technologically, it grades 8th in relation to anti-armor missiles. As Iran possesses no remarkable place among the exporters of the mentioned product, this study targets the reasons behind the lack of appropriate International position for Iran in world in relation to this product. The method exploited in the study is applied in terms of purpose, and descriptive in type which gathers data in quantity and with questionnaire. According to the viewpoints of experts, it was found that factors like sanction on weaponry sale, weak marketing and weak recognition of weapon market structure weigh utmost for the lack of Iran’s appropriate position in the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistive Economy
  • development of export
  • anti-armor systems
  • global balancing
  • Market Structure