تدوین مدل مفهومی بازمهندسی ساختار نظام اداری کشور بر اساس سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‎العالی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت راهبردی و مدرس دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی آینده‌پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانش آموخته دکتری رشته مدیریت راهبردی ‌آینده‌پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و نویسنده‌مسئول

چکیده

با توجه به ابلاغ سیاست­های کلی نظام اداری از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، نیاز موجود در بازمهندسی ساختار نظام اداری کشور بر اساس این سیاست­ها به‌صورت هماهنگ و یکپارچه، ضرورت تدوین مدل مفهومی بازمهندسی ساختار نظام اداری کشور را بیش‌ازپیش آشکار نموده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و توسعه­ای و به لحاظ روش، تحقیقی توصیفی- پیمایشی است. این تحقیق ضمن بررسی و تحلیل اسناد و منابع موجود، با مبنا قرار دادن بندهای شش­گانه­ای از سیاست­های کلی که حکم ساختاری دارند، مؤلفه‌های اصلی مؤثر بر ساختار اداری را بر اساس نظر خبرگان شناسایی نموده و به تبیین مدل مفهومی بازمهندسی ساختار نظام اداری کشور با رویکرد بررسی محیطی، عارضه­یابی و تدوین راهبرد پرداخته است.

کلیدواژه‌ها