ارزیابی ضرورت توسعه مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی ایران به‌مثابه تغییری راهبردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 مدرس دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئول

چکیده

مدیریت دانش در مدت‌زمان کوتاه ظهور خود جایگاه قابل‌اعتنایی در مؤسسات پیشرو در صنعت و خدمات بخش‌های غیردولتی احراز کرده است؛ در این میان بخش عمومی و دولتی هم نسبت به تحولات نظری و عملی در حوزه مدیریت دانش بی‌اعتنا نبوده است. به همین جهت تحقیق حاضر با هدف ارزیابی ضرورت طراحی، تدوین و استقرار راهبردهای مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی و دولتی به‌عنوان یک تغییر راهبردی از طریق توصیف وضع موجود مدیریت دانش و پی بردن به‌ضرورت مذکور بر اساس دیدگاه­های خبرگان و متخصصان مطالعات راهبردی و مدیریت عمومی و دولتی انجام‌شده است. ابزار پرسشنامه برای فهم نظر خبرگان و مدل (APO) و الگوی تغییر راهبردی (UNDP) برای ارائه الگوی تغییر مورداستفاده بوده است. این تحقیق از نوع کاربردی توسعه‌ای بوده و به روش اسنادی، پیمایشی انجام‌شده است؛ نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در حال حاضر مدیریت دانش برای مدیران دستگاه‌های عمومی و دولتی و دولتی چندان شناخته‌شده نیست و میزان برنامه‌های آموزش مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی بسیار کم بوده و همچنین خط‌مشی‌های موجود- علیرغم تأکید سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری- حمایت زیادی از توسعه مدیریت دانش نمی‌کنند. ضرورت فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از یک الگوی تغییر راهبردی جهت اشاعه و توسعه مدیریت دانش در دستگاه‌های عمومی و دولتی و دولتی نیاز اساسی برجسته بوده و نقطه تلاقی مدیریت دانش و مدیریت در بخش عمومی و دولتی محسوب می‌شود

کلیدواژه‌ها