تحلیل سیستمی یادمان‌های دفاع مقدس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت سیستم‌ها دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام) و نویسنده مسئول

2 استاریار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر معرفی یادمان‌های دفاع مقدس به‌عنوان یک سیستم و شناخت ابعاد و اجزای آن است؛ به همین منظور با بهره‌گیری از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 38 نفر از خبرگان و دست‌اندرکاران راهیان نور و استفاده از روش تحلیل مضمون یافته‌های تحقیق سامان یافت. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که یادمان به‌مثابه یک سیستم باز است که در تعامل با محیط پیرامونی پذیرنده ورودی‌هایی است که برای رسیدن به خروجی‌های مطلوب فراگردهایی را سامان می‌بخشد. سیستم یادمان شامل 91 جزء (مضمون فرعی) است که در قالب 18 مقوله (تم اصلی) طبقه‌بندی گردیدند و در 6 بُعد اصلی تقسیم‌بندی کلی‌تری صورت پذیرفت که عبارت‌اند از: منابع (مالی، انسانی، سرمایه‌ای، دانشی و معنوی)، ورودی‌ها (پذیرنده و نقش‌آفرین)، فراگردها (فرهنگی و خدمات پشتیبان)، خروجی‌ها (برون‌ و درون سیستمی)، مدیریت یادمان (تأمین منابع، بسیج منابع، برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی، هدایت و کنترل) و عوامل محیطی (محلی، ملی و بین‌المللی)

کلیدواژه‌ها