نقش بنیاد ملی نخبگان در مرزشکنی دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

تولید علم و فناوری و نهایتاً مرزشکنی در دانش از برخی جهات مستلزم ایجاد نظام نوآوری است که در قالب نهادهای نوآوری و مرزشکنی بستر لازم برای ارتقا و توان علمی را فراهم می‌نماید. هدف کلی این پژوهش بررسی نقش بنیاد ملی نخبگان به‌عنوان نهادی ملی در مرزشکنی دانش است. در این پژوهش به‌منظور کسب اطلاع از جامعه موردمطالعه و بررسی جایگاه نخبگان در عرصه علمی و مدیریتی کشور اقدام به مطالعه میدانی و اجرای پرسشنامه شد. یافته‌ها نشان می‌دهد، بنیاد ملی نخبگان در شناسایی و ارائه راهکارهای عملی برای مرزشکنی دانش از اهمیت خاصی برخوردار است. این نقش و اهمیت به‌واسطه متغیرهایی نظیر تمرکز بر تولیدات دانش‌بنیان، الگوی پیشرفت دانش، ایجاد احساس امنیت برای نخبگان و نظایر آن مورد شناسایی و سنجش قرارگرفت. نتایج حاصل نشان داد که تخصیص اعتبارات و تسهیلات بلاعوض به نخبگان نیز می‌تواند در مرزشکنی دانش مؤثر باشد. این تأثیر از طریق افزایش بودجه، امکانات آموزشی و آزمایشگاهی، افزایش وام‌های بلاعوض و کمک‌های تحصیلی می‌تواند اتفاق بیافتد. علاوه‌بر این نتایج به‌دست‌آمده نشان داده شد که مشارکت بخش خصوصی و پیوند آن با بنیاد ملی نخبگان نیز می‌تواند منجر به مرزشکنی دانش گردد. نکته اساسی در این است که این فرضیه هم از سوی کارکنان و هم از سوی نخبگان مورد تائید قرارگرفته است و با مرزشکنی در دانش رابطه معناداری دارد. با این توصیف بنیاد می‌تواند با اتخاذ سازوکارهایی که برخی از آن‌ها در این تحقیق مورد کاوش و سنجش قرارگرفته است، گام‌های مؤثرتری در مرزشکنی دانش بردارد.

کلیدواژه‌ها