الگوی راهبردی تعامل مجلس و دولت در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشگاه علوم قضایی

3 عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی و نویسنده مسئول

چکیده

تعامل مجلس و دولت در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از الزامات راهبردی برای حاکمیت ملی، پیشرفت و اقتدار نظام محسوب می‌گردد که در برخی از دوره‌ها با چالش‌ها و واگرایی روبه‌رو بوده است. اتکا به الگوی راهبردی تعامل مجلس و دولت یکی از ضرورت‌ها برای اتخاذ رویکردهای مناسب و سازنده بین این دو نهاد محسوب می‌شود. مقاله حاضر درصدد تدوین این الگوی با استفاده از روش پژوهشی گراندد تئوری می‌باشد. به‌منظور دستیابی به این هدف 68 ساعت مصاحبه با 24 نفر از نخبگان و صاحب‌نظران موضوع انجام و پس از بررسی بیانات رهبری و جمع‌بندی مصاحبه‌های صورت گرفته، تعداد 1220 کدباز استخراج و از تلفیق آن‌ها تعداد 145 کد محوری و از تلفیق آن‌ها نیز تعداد 42 کد انتخابی احصاء گردید و در 6 مقوله علی، محوری، زمینه‌ای، مداخله‌ای، راهبردی و پیامدی دسته‌بندی شدند و روابط بین ابعاد، مؤلفه‌ها و نشانگرهای الگوی راهبردی تعامل مجلس و دولت تدوین شد

کلیدواژه‌ها