شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی در ستاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و نویسنده مسئول

چکیده

محققان سکوت سازمانی را خودداری کارکنان از بیان صادقانه در جریان امور سازمان باوجود تمایل به تغییر امور می‌دانند و دو عامل ترس مدیریت از بازخوردهای منفی از سوی کارمندان و برداشت کارکنان از عقاید پیچیده مدیریت دربارۀ آن‌ها را از عوامل به وجود آورندۀ آن می‌دانند. مقاله حاضر باهدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی در ستاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) به رشته تحریر درآمده است و تلاش می‌کند به این پرسش اصلی که چه عواملی بر سکوت سازمانی مؤثرند و اولویت‌بندی آن‌ها چگونه است، پاسخ دهد. این پژوهش با روش توصیفی- پیمایشی صورت گرفته و جامعۀ آماری آن به‌صورت هدفمند انتخاب‌شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از یک پرسشنامۀ محقق ساخته استفاده شد که پایایی آن توسط نرم‌افزار SPSS، 995/0 محاسبه و از آنجائی که داده‌ها نرمال بودند، برای تجزیه‌و‌تحلیل آن‌ها از تحلیل عاملی تائیدی با استفاده از نرم‌افزار LISREL بهره‌جویی شده است. عمده‌ترین نتایج پژوهش به این قرار است: عوامل مدیریتی؛ فرهنگی؛ سازمانی؛ گروهی؛ شخصیتی؛ امنیت شغلی؛ فرصت‌های ارتباطی؛ عوامل انگیزشی و اختلافات سنتی، جنسیتی و ... بر سکوت سازمانی مؤثرند و بر اساس مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل فرهنگی به‌عنوان پایه‌ای‌ترین عامل بر سکوت سازمانی شناخت شد.

کلیدواژه‌ها