واکاوی روش بودجه‌ریزی کشور، همسو با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی- نویسنده مسئول

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

فرایند تهیه، بررسی، اجرا و ارزیابی «بودجه»  دولت‌ها، به «بودجه‌ریزی»  معروف است. استفاده از نظام بودجه‌ریزی کارآمد و مؤثر و نهادینه کردن آن در یک نظام اقتصادی پویا، از اهداف تمامی دولت‌ها اعم از کشور‌های پیشرفته، در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته است. بنابراین واکاوی روش بودجه‌ریزی کشور با توجه به شرایط متفاوت ضروری است. بر این اساس پژوهش حاضر باهدف شناسایی روش بودجه‌ریزی متناسب، همسو و هماهنگ باسیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام گردیده است. این پژوهش از لحاظ طرح تحقیق حال‌نگر و آینده‌نگر بوده و از آنجائی‌که هدف پژوهشگر یافتن پاسخ به مسئله و چالش اساسی است، این تحقیق در زمره تحقیقات نتیجه گرا دسته‌بندی می‌گردد و از نظر هدف تحقیق از جمله تحقیقات کاربردی است و از نظر نحوه گرد‌آوری داده‌ها، این تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار دارد و پژوهشگر با جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و میدانی، به شناسایی و بررسی ابعاد مختلف نظام بودجه‌ریزی متناسب با اقتصاد مقاومتی بر اساس روش تحقیق پرداخت و آن را با استفاده از نظر نمونه آماری انتخاب‌شده از بین جامعه آماری این پژوهش که 350 نفر اساتید مبرز و اندیشمندان حوزه اقتصادی، مالی و با تجربه کاری در مسئولیت‌های اجرایی مرتبط دولتی است، با به‌کارگیری آمارهای توصیفی و استنباطی مور تحلیل قرارداد که نتیجه تحقیق نشان می‌دهد: در بین ویژگی‌های اصلی نظام بودجه‌ریزی در فعالیت‌های کلان اقتصادی، 5 ویژگی از ویژگی‌های انتخاب‌شده  همسو باسیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها