واکاوی روش بودجه‌ریزی کشور، همسو با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی- نویسنده مسئول

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

فرایند تهیه، بررسی، اجرا و ارزیابی «بودجه»  دولت‌ها، به «بودجه‌ریزی»  معروف است. استفاده از نظام بودجه‌ریزی کارآمد و مؤثر و نهادینه کردن آن در یک نظام اقتصادی پویا، از اهداف تمامی دولت‌ها اعم از کشور‌های پیشرفته، در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته است. بنابراین واکاوی روش بودجه‌ریزی کشور با توجه به شرایط متفاوت ضروری است. بر این اساس پژوهش حاضر باهدف شناسایی روش بودجه‌ریزی متناسب، همسو و هماهنگ باسیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام گردیده است. این پژوهش از لحاظ طرح تحقیق حال‌نگر و آینده‌نگر بوده و از آنجائی‌که هدف پژوهشگر یافتن پاسخ به مسئله و چالش اساسی است، این تحقیق در زمره تحقیقات نتیجه گرا دسته‌بندی می‌گردد و از نظر هدف تحقیق از جمله تحقیقات کاربردی است و از نظر نحوه گرد‌آوری داده‌ها، این تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار دارد و پژوهشگر با جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و میدانی، به شناسایی و بررسی ابعاد مختلف نظام بودجه‌ریزی متناسب با اقتصاد مقاومتی بر اساس روش تحقیق پرداخت و آن را با استفاده از نظر نمونه آماری انتخاب‌شده از بین جامعه آماری این پژوهش که 350 نفر اساتید مبرز و اندیشمندان حوزه اقتصادی، مالی و با تجربه کاری در مسئولیت‌های اجرایی مرتبط دولتی است، با به‌کارگیری آمارهای توصیفی و استنباطی مور تحلیل قرارداد که نتیجه تحقیق نشان می‌دهد: در بین ویژگی‌های اصلی نظام بودجه‌ریزی در فعالیت‌های کلان اقتصادی، 5 ویژگی از ویژگی‌های انتخاب‌شده  همسو باسیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the country's Budgeting Methods in line with the General Resilient Economic Policy

نویسندگان [English]

  • Arastoo Towhidi PhD 1
  • Hamid Alavi 2
1 Associate Professor and faculty member in S.N.D.U
2 PhD students in S.N.D.U
چکیده [English]

Processing, review, implementation and evaluation of budget states, budgeting are called.
The use of efficient and effective budgeting system and institutionalize it in a dynamic economic system, the goals of all nations, including developed countries, is developing and less developed, So the analysis method of budgeting countries according to different conditions is essential, accordingly, this study aimed to identify appropriate method of budgeting, coordinating the general economic policies of the resistance is sent.
This research is a foresight type in terms of research plan and since the aim of researcher is finding a response to main problem and challenge, this research is classified in result based researches and in terms of the way of gathering the data, the research is descriptive – Survey research.
The researcher by collecting data library method athletics to identified and evaluated the various aspects of the Analysis of budgeting methods in line with the general resilient economic policy, and discus cusses the model society based on research methodology and presented it to the experts who are familiar to the economic and financial debates.
The Statistical society of this research comprised of 350 professors and scholars of outstanding economic, financial and administrative responsibilities associated with work experience in government and data have been gathered through field and library methodology plus questionnaire and interview tools,  analyzed using descriptive and inferential statistics thus indicate that: Among the main features of budgeting in macroeconomic activity, five attributes of selected features in line with the general economic policies important loss resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In Line Methods
  • Budget
  • Budgeting
  • Resilient Economic