مدل مفهومی نقش و تأثیر فناوری‌ها و شبکه‌های بی‌سیم در توسعة دولت سیار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه عالی دفاع ملی- نویسنده مسئول

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید ستاری و دانشجوی دکتری امنیت سایبر، دانشگاه عالی دفاع ملی

3 عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

فناوری بی‌سیم، با داشتن ویژگی‌های خاصی ازجمله سادگی و تنوع کاربرد، قابلیت جابجایی و هزینة پایین در حال جایگزین شدن با فناوری‌های ارتباطی سنتی است. نفوذ گسترده شبکه‌های بی‌سیم
از جمله موبایل و قابلیت دسترسی آسان و همه‌جایی به اطلاعات عمومی، خدمات بهداشت و درمان، آموزش، تجارت، تبلیغات، مشارکت مدنی، محتوای چندرسانه‌ای، تلویزیون همراه و غیره، دولت‌ها را ترغیب به بهره‌گیری از آن در دولت سیار به‌عنوان مکملی برای دولت الکترونیک نموده است. شناخت فناوری‌های بی‌سیم و مقایسه قابلیت‌ها و کاربردهای آنها، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری در مورد شیوة مواجهه، جهت‌دهی، سرمایه‌گذاری، مدیریت و نظارت این شبکه‌هاست. در این پژوهش، ضمن بررسی فناوری‌ها و شبکه‌های بی‌سیم، نقش آنها در توسعة عملکرد دولت سیار بررسی‌شده و یک مدل مفهومی برای جایگاه شبکه‌های بی‌سیم و نحوه تعامل آن‌ها با دولت سیار ارائه گردیده است.

پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، تحلیلی- پیمایشی است. با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS مدل مفهومی ارائه‌شده، با استفاده از نظرات خبرگان مورد ارزیابی قرارگرفته است. آینده‌نگری و برنامه‌ریزی راهبردی جهت انتخاب، پذیرش و مواجهه با فناوری‌های نوظهور در دولت سیار، مستلزم شناخت چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات شبکه‌های بی‌سیم از منظر فناورانه، مدیریت و امنیت است که در این پژوهش به آن پرداخته‌شده است.

کلیدواژه‌ها