شناخت رهیافت‌های حضرت امام خامنه‌ای مد‌ظله‌العالی در خصوص الگوی پیشرفت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت راهبردی دانش، دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده شمسی‌پور دانشگاه فنی و حرفه‌ای و نویسنده مسئول

چکیده

هدف این پژوهش، شناخت رهیافت‌های حضرت امام خامنه­ای در خصوص الگوی پیشرفت است. برای این منظور از تحلیل محتوای (کمی و کیفی) و روش داده ‌بنیاد استفاده شده است. برای شناسایی عوامل، ابتدا به مجموعه بیانات و مکتوبات امام خامنه‌ای  مراجعه و در مرحله بعد با به‌کارگیری روش نظریه‌پردازی داده بنیاد، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها انجام شد. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها در روش نظریه داده‌ بنیاد، سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی را شامل می‌شود. هم‌زمان با جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها انجام و با بخش‌بندی داده‌ها و اطلاعات، مفاهیم و مقوله‌ها شکل گرفت. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است از منظر حضرت امام خامنه­ای ، عواملی ازجمله: «فرهنگ، احساس عزت، انگیزش دینی و ایمان به خدا، احیای هویت، کارِ چالشی، آزادی فکرها، رشد علمی، تحول، عزم ملی، اعتمادبه‌نفس، احساس مسئولیت نسبت به آینده، مبارزه ‌با فساد، تعریف دیدگاه و تصویرسازی آینده، مرعوب پیشرفت غرب نشدن، امنیت، نیروی انسانی مستعد، انسجام و استحکام درونی» از مؤلفه‌های اصلی پیشرفت محسوب می‌شوند و «اعتلای معنوی، ممانعت از نفوذ بیگانگان و دشمنان، رفاه مردم، همزیستی مهربانانه، اعتلای اخلاق، برقراری عدالت، امنیت مردم، تحول، رشد علمی» از نتایج و پیامدهای پیشرفت هستند. همچنین، پیشرفت مطلوب دارای شاخص‌هایی از قبیل: «رشد علمی، پیشرفت در سایه اسلام، پیشرفت همراه عدالت، تعادل دنیا و آخرت» است

کلیدواژه‌ها